Besluitenlijst B&W vergadering 23 januari 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 23 januari 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
J. Hiel loco-gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 januari 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Interbestuurlijk toezicht (IBT): Toezichtoordeel omgevingsrecht 2017

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het toezichtoordeel omgevingsrecht 2017 door het college van GS van Noord-Brabant in het kader van interbestuurlijk toezicht.
  2. In te stemmen met de maatregelen die het team VTH treft om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen.

  De provincie ziet met interbestuurlijk toezicht (IBT) erop toe dat lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. In het provinciaal Beleidskader IBT 2016-2019 staat dat gedeputeerde staten (GS) systematisch toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten en waterschappen in Brabant, onder meer op het domein omgevingsrecht. Bij brief van 5 oktober 2017, ingekomen 6 oktober 2017, informeren GS het college over de prestaties van de gemeente in 2017 op het gebied van:
  a) tijdige bestuurlijke vaststelling en actualiteit van de handhavingsdocumenten op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo beleidscyclus handhaving);
  b) naleving van een selectie uit de kwaliteitscriteria handhaving op basis van de Wabo met bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
  Het eindoordeel van GS luidt: Voldoet gedeeltelijk. Het college erkent dat in 2017 een aantal documenten niet binnen de gestelde provinciale termijnen zijn ingediend. De afwijkingen zijn minimaal. Het is enigszins jammer om te constateren dat Moerdijk niet het eindoordeel voldoet krijgt, terwijl de gemeente door de provincie regelmatig als best practice wordt genoemd als het gaat om de uitvoering van de gemeentelijke VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). De Moerdijkse VTH-documenten worden regelmatig door collega-gemeenten als voorbeeld gebruikt. Ook houdt de provincie geen rekening met het feit dat Moerdijk in 2016 vrijwillig de vaststelling van het VTH-programma heeft opgeschort om het nieuwe VTH-programma in De6-verband af te stemmen. Hierdoor heeft vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2017 niet voor 1 februari 2017 kunnen plaatsvinden.

 3. Nadere regels initiatiefsubsidie vitale en cultuurrijke samenleving

  Het college besluit:

  1. De “nadere regels initiatiefsubsidie vitale en cultuurrijke samenleving vast te stellen”.
  2. Mogelijk maken van deze nadere regel door het structureel beschikbaar stellen van € 20.000 (tevens subsidieplafond)  als initiatiefsubsidie vanuit het beschikbaar budget binnen het product  maatschappelijk werk 6670100 vanaf 2018.

  Het college besluit de nadere regels initiatiefsubsidie vitale en cultuurrijke samenleving vast te stellen. Door deze regels wordt het voor bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen mogelijk subsidie aan te vragen voor sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten die de volgende doelen hebben:

  1. Een klimaat waarin inwoners hun talenten op het gebied van sport en cultuur kunnen ontwikkelen;
  2. Het bevorderen van  een gezonde leefstijl; 
  3. Het bevorderen van een vitale samenleving;
  4. Borging en voortzetting van  sportieve en cultuurrijke activiteiten.

  Door deze initiatiefsubsidie wordt het mogelijk om sportieve en culturele activiteiten te organiseren die een langdurig effect hebben in de samenleving. Het specifieke aan deze subsidie is dat deze altijd door of in samenwerking met verschillende organisaties moet plaatsvinden.

 4. Uitvoeringsprogramma 2018 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

  Het college besluit:

  1. Uitvoeringsprogramma 2018 VTH vast te stellen.
  2. Uitvoeringsprogramma 2018 VTH Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vast te stellen, onder voorbehoud van paragraaf 5.2 asbest taken
  3. Uitvoeringsprogramma 2018 VTH ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen via raadsinformatiebrief
  4. Uitvoeringsprogramma 2018 VTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2018 naar Gedeputeerde Staten sturen.

  Op grond artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het college van burgemeester en
  wethouders verplicht jaarlijks aan de hand van een vastgesteld vergunningen-, toezicht- en handhavingsprogramma een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin wordt aangegeven welke activiteiten in 2018 in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) worden uitgevoerd.
  Het uitvoeringsprogramma VTH 2018 is een uitwerking van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk (VTH-programma) dat op 24 januari 2017 is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bevat de planning van taken die het team VTH in 2018 uitvoert.

 5. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de aanvulling op de “Nota zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied d.d. 7 december 2017”, voor wat betreft:
   1. Aanvulling van de beantwoording van zienswijze 2.30 (Rotterdam Rijn Pijpleiding);
   2. Aanvulling van de beantwoording van zienswijze 2.36 (Zevenbergseweg 13 en Klundertsedijk 4a te Klundert);
  2. In te stemmen met de gewijzigde Staat van wijzigingen (versie 23-1-2018);
  3. Deze stukken aan de gemeenteraad te sturen, zodat ze betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in de raadsvergadering van 1 maart 2018.

  Op 19 december2017 heeft het college een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied. Gebleken is dat de beantwoording van een tweetal zienswijzen een aanvulling behoeft. Met dit voorstel wordt een aanvullende beantwoording van deze beide zienswijzen aan de gemeenteraad gestuurd, zodat de gemeenteraad deze kan betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan Buitengebied.