Besluitenlijst B&W vergadering 30 januari 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 30 januari 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 januari 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Afsluiten steigers jachthaven Willemstad middels afsluitbare poorten met toegang systeem

  Het college besluit:

  1. Over te gaan tot het fysiek afsluiten van de steigers van de jachthaven Willemstad middels toegangspoorten en het uitbreiden van het camera systeem met 2 camera’s;
  2. Een krediet maatschappelijk nut van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de extra veiligheidsmaatregelen en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 9.016 te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2018 en verder;
  3. De afschrijvingstermijn voor deze veiligheidsmaatregelen vast te stellen op 5 jaar en dit op te nemen in de bijlage bij de nota ‘Waarderings- en afschrijvingsbeleid gemeente Moerdijk’;
  4. De raad te informeren middels een RIB.

  Begin september 2017 zijn er een 2 tal camera’s geplaatst in de jachthaven Willemstad. Dit omdat tijdens een bijeenkomst over het parkeren rond de haven van Willemstad door de ligplaatshouders aangegeven werd dat er een aantal diefstallen hadden plaatsgevonden en er steeds vaker sprake is van ongeregeldheden in met name de avonduren. Uit monitoring van de afgelopen periode is gebleken dat het plaatsen van camera’s niet het beoogd resultaat heeft bereikt en is er behoefte aan meer toezicht. Door de steigers ter plaatse van de ingang (zijde Oostbeer) en naast het sanitairponton fysiek af te sluiten middels poorten met een toegangscontrole wordt de haven alleen toegankelijk voor de ligplaatshouders en passant. Hierdoor is het voor onbevoegde niet meer mogelijk zonder een toegangssleutel op de steigers van de jachthaven te komen. Door daarnaast het camera systeem uit te breiden met een 2 tal extra camera’s wordt het gehele toegangsgebied en aanliggende steigers continue bewaakt en wordt het veiligheidsgevoel en de service voor de ligplaatshouders verbeterd.

 3. Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Het college besluit:

  1. Samen met de andere vijf gemeenten in het D6 verband de GGD West-Brabant per 1 januari 2018 voor twee jaar aan te wijzen als toezichthouder Wmo voor de gemeente Moerdijk;
  2. De aan de opdracht verbonden kosten ad. € 2.055 voor 2018 en 2019 te dekken uit het beschikbare Wmo-budget 6670002/43710 algemene voorzieningen Wmo;
  3. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
  4. De Wmo-raad Moerdijk hierover informeren.

  In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 staat dat het gemeentebestuur moet zorgen voor toezicht op de naleving van wat bij of krachtens de wet is geregeld. In 2016 en 2017 heeft het college de toezichthoudende rol te belegd bij de GGD West-Brabant. De opdracht voor de toezichthoudende rol wordt ook voor 2018 en 2019 aan de GGD verleend.

 4. Stedenbouwkundige visie geluidsafscherming spoortraject kern Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de ‘Stedenbouwkundige visie geluidsafscherming spoortraject kern Zevenbergen’, met daarin het voorstel om de door ProRail voorgestelde schermen vanaf 2 meter hoogte transparant uit te voeren.
  2. De visie aan ProRail/Movares kenbaar te maken, middels een brief.
  3. Het informeren van de raad over dit besluit middels een raadsinformatiebrief.

  Begin mei 2017 is door ons een voorstel van ProRail ontvangen voor de realisatie van geluids-maatregelen langs het spoor in Zevenbergen en ter hoogte van de Molenweg/Achterdijk. Deze maatregelen zijn nodig om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen.
  In het voorstel van ProRail worden op verschillende plaatsen geluidsschermen van 3 of 4 meter hoog voorgesteld, al dan niet in combinatie met raildempers. Wanneer er stedenbouwkundige of landschappelijke bezwaren zijn tegen de voorgestelde maatregelen, kan van een maatregelen worden afgezien of kan deze worden beperkt of gewijzigd. ProRail heeft gevraagd deze wijzigingen vast te leggen in een stedenbouwkundige visie. Na uitgebreide raadpleging van bewoners wordt voorgesteld om geluidsschermen die hoger worden dan 2 meter, vanaf 2 meter hoogte transparant uit te voeren. Op deze wijze wordt vermindering van lichtinval bij naastgelegen woningen en tuinen beperkt en onnodige barrièrewerking tussen de oost- en westzijde van het spoor voorkomen. Ook blijft hiermee de geluidsvermindering, zoals die door ProRail is voorgesteld, vrijwel gehandhaafd. Goed onderhoud van transparante schermen is noodzakelijk om deze transparant te houden. Door de schermen eens per kwartaal te laten schoonmaken door een daarvoor gecertificeerd bedrijf, kan dit worden gerealiseerd, is de inschatting. Ook dient graffiti en vandalisme te worden voorkomen. Omdat de schermen pas v.a. 2 meter hoogte transparant zijn, wordt de kans hierop klein geacht. Evt. kunnen aanvullende maatregelen worden genomen om graffiti en vandalisme te voorkomen. ProRail heeft aangegeven dat kostenverhogende voorzieningen, zoals transparante schermen, in beginsel niet worden gehonoreerd, tenzij de gemeente bereid is de meerkosten hiervan voor eigen rekening te nemen. Het college is echter van mening dat de meerkosten voor deze geluidsreducerende maatregelen, ook wanneer deze deels transparant uitgevoerd moeten worden, primair ten laste van andere partijen moeten komen. Wij willen over de financiering hiervan in overleg met verschillende partijen (rijk, provincie, ProRail) om tot een gezamenlijke verdeling hieromtrent te komen. In de begeleidende brief wordt ProRail gevraagd raildempers aan te brengen op het hele traject (vanaf het wachtspoor Zevenbergen tot voorbij de spoorovergang met de Langeweg). Tevens wordt in deze brief aandacht gevraagd voor verschillende andere zaken die door betrokken bewoners naar voren zijn gebracht in het traject rondom de totstandkoming van de visie (o.a. trillingen, wateroverlast, geluidoverlast spoorwegovergang, uitvoeringsaspecten).

 5. Archiefverordening gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om de ‘Archiefverordening gemeente Moerdijk’ vast te stellen.

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuw model Archiefverordening, model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer en model Beheerregeling informatiebeheer beschikbaar gesteld. Deze modellen zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de geldende wetgeving en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.
  Daarnaast is m.i.v. 1 juli 2016 de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief West-Brabant gewijzigd in de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief.
  Dit zijn redenen om de gemeenteraad een nieuwe archiefverordening van gemeente Moerdijk vast te laten stellen. Hierna zal het college het ‘Besluit Informatiebeheer gemeente Moerdijk 2013’ vervangen door het vaststellen van aanwijzings- en benoemingsbesluiten en een beheerregeling informatiebeheer.

 6. Vaststellen 1e wijziging mandatenlijst.

  Het college besluit:
  de 1e wijziging van de mandatenlijst 2018 vast te stellen.

  Gevraagd Burgemeestersbesluit
  de 1e wijziging van de mandatenlijst 2018 vast te stellen.
  In de mandatenlijst wordt vastgelegd welke bevoegdheden van het college en de burgemeester gemandateerd worden aan domeinregisseurs, teamleiders en medewerkers. Deze lijst wordt regelmatig aangepast aan de hand van o.a. wetswijzigingen en wijziging in werkwijzen.

 7. Visie op veiligheid in het jeugdstelsel

  Het college besluit:
  De visie “zicht op veiligheid” vaststellen als uitwerking van het beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021.

  Er is de afgelopen periode, samen met de ketenpartners, gewerkt aan de transformatie op jeugd en veiligheid. Hiervoor is de visie “zicht op veiligheid” Zorg voor jeugd West-Brabant West opgesteld. De visie veiligheid heeft als doel om de beweging naar voren te stimuleren, om naast elkaar in plaats van achter elkaar te werken bij het beschermen van jeugdigen en vooral systeemgericht te kijken door alle partijen. De visie veiligheid is een uitwerking van het nieuwe beleidsplan Zorg voor Jeugd 2018-2021.