Besluitenlijst B&W vergadering 06 februari 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 06 februari 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 januari 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 30 januari 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststellen algemene inkoopvoorwaarden gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  1. De “Algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten Gemeente Moerdijk “vast te stellen;
  2. De “Algemene inkoopvoorwaarden voor Werken Gemeente Moerdijk” vast te stellen;
  3. De “Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) Gemeente Moerdijk” vast te stellen;
  4. De Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten d.d. 21 mei 2013 in te trekken;
  5. De Algemene inkoopvoorwaarden voor werken van 2004 in te trekken.

  Door gewijzigde wet- en regelgeving is het nodig om de bestaande inkoopvoorwaarden voor Leveringen en diensten en de inkoopvoorwaarden voor werken te actualiseren.
  Daarnaast is door de VNG het initiatief genomen om gestandaardiseerde inkoopvoorwaarden voor IT-diensten op te stellen omdat de bestaande inkoopvoorwaarden niet aansloten op deze specifieke werkzaamheden en producten. Deze modelvoorwaarden voor Leveringen en Diensten zijn in opdracht van de VNG door specialisten opgesteld.
  Tot slot willen we graag met de regio een uniforme lijn hanteren zodat we allen dezelfde algemene voorwaarden hanteren.

 4. Aanvulling Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de gewijzigde Staat van wijzigingen (versie 31-1-2018), behorend bij het voorstel aan de raad om het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vast te stellen;
  2. De gewijzigde Staat van wijzigingen toe te sturen aan de gemeenteraad te sturen, om te betrekken bij de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in de raadsvergadering van 1 maart 2018.

  Op 19 december 2017 heeft het college een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd voor gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied. Gebleken is dat de regeling voor de teeltondersteunende voorzieningen tot gevolg heeft dat een aantal verleende vergunningen niet langer uitgevoerd kunnen worden. Met dit voorstel wordt een aanvulling in het bestemmingsplan voorgesteld, waarmee de verleende vergunningen gebruikt kunnen blijven worden. Deze wijziging wordt toegestuurd aan de gemeenteraad, zodat deze het kan betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan Buitengebied op 1 maart aanstaande.

 5. P181 Randweg Klundert; resultaat onderzoek haalbaarheid variant A4

  Het college besluit:

  1. Op basis van het uitgevoerde onderzoek te besluiten dat conform het raadsbesluit van 23 april 2015 de voorkeursvariant A3 wordt uitgewerkt;
  2. In vervolg op het resultaat van de draagvlakmeting tijdens de informatieavond op 12 december 2017, te besluiten dat in maart 2018 een nieuwe verkeerstelling gehouden, die vergeleken wordt met de resultaten van de verkeerstelling uit 2014;
  3. De resultaten van de nieuwe verkeerstelling te betrekken in de verder afweging voor realisering van de voorkeursvariant A3;
  4. De grondeigenaren, de aanwezigen op de informatieavond van 12 december 2017, alsmede degenen die bezwaren hebben ingediend tegen de zogenaamde A4-variant te informeren over het besluit;
  5. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de afronding en het resultaat van het onderzoek A4-variant.

  Mede naar aanleiding van een verzoek van één van de grondeigenaren in het studiegebied voor de randweg Klundert is in 2017 een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een variant op de voorkeursvariant A3: de zogenaamde A4. Het onderzoek is op drie sporen uitgevoerd:

  • Te komen tot een overeenkomst met de particulier eigenaar over verwerving van de woning en opstallen, dusdanig dat de kosten A4 vergelijkbaar zijn met A3;
  • Een formele toestemming van de provincie voor de planologische mutatie die nodig is in verband met de (gedeeltelijke) bedrijfsverplaatsing;
  • Een duidelijke indicatie dat de realisering van een A4-variant kan steunen op maatschappelijk draagvlak vanuit de directe omgeving.

  Voor het verkeerskundig aspect is voor de A4-variant een aanvullend onderzoek uitgevoerd.
  Het onderzoek heeft het volgende resultaat opgeleverd:

  • De voorwaarden / condities voor bedrijfsverplaatsing op grond waarvan de particuliere eigenaar wenst te komen tot overeenstemming kunnen niet leiden tot een akkoord. Het geheel ligt te ver uiteen van de basisuitgangspunten;
  • De provincie heeft aan de hand van de voorstellen voor bedrijfsverplaatsing een beoordeling gedaan. Aan de gewenste volledige bedrijfsverplaatsing wordt geen medewerking verleend. Een gedeeltelijke bedrijfsverplaatsing is eventueel mogelijk met sloop bestaande bedrijfswoning en opstallen. Een andere mogelijkheid is behoud van de bedrijfswoning en opstallen en het enkel verplaatsen van de bedrijfsgebouwen.
  • De draagvlakmeting van 12 december 2017 geeft duidelijk aan dat de omgeving twijfelt aan de noodzaak voor aanleg van een randweg en dat men de actuele noodzaak  nader onderzocht wenst. In het geval dat de noodzaak aangetoond is, dan is de overgrote meerderheid voor de A3. Daarnaast hebben bewoners uit de omgeving van  t Walletje en de Oliemolenstraat op voorhand bezwaren ingediend tegen een eventuele aanleg van een A4-variant.

  De algehele conclusie op grond van het uitgevoerde onderzoek is dat voor de uitwerking van de A4-variant geen basis en onvoldoende draagvlak is.  De direct belanghebbenden, de bezwaarmakers alsmede de raad zal over het resultaat geïnformeerd worden.