Besluitenlijst B&W vergadering 20 februari 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 20 februari 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 februari 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 februari 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Herdenking watersnood in Heijningen 2018

  Het college besluit:

  1. De Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk een subsidie te verlenen van € 3.865,-
  2. Deze subsidie gelijk vast te stellen;
  3. De kosten te dekken uit 6561102(Overige cultuur en recreatie)/44255(Eenmalige subsidies).

  Op 28 november 2017 hebben wij van de Stichting Herdenking Watersnoodramp 1953 Gemeente Moerdijk de subsidieaanvraag voor de herdenking van 2018 ontvangen. De stichting vraagt een bijdrage van € 3.865,-.  Omdat er hier sprake is van een bijzondere aanvraag, de herdenking vindt eens in de vijf jaar plaats, die niet past binnen de bestaande nadere regels,  moet het college hier over een besluit nemen. Het college heeft met de Stichting afgesproken om de herdenking in deze en komende edities meer sober en gericht op de inwoners van Heijningen te organiseren in vergelijking met voorgaande jaren. De Stichting heeft hier gehoor aan gegeven. Het college heeft daarom besloten de gevraagde subsidie van € 3.865,- toe te kennen.

 4. Subsidieverlening 2018 Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Op grond van de Overeenkomst Toeristisch Fonds Moerdijk 2016-2019 en de Algemene wet bestuursrecht Stichting Toeristisch Fonds in 2018 een subsidie te verlenen van € 50.000.
  2. De subsidie te dekken vanuit 6561300/44251 toerisme en recreatie.

  Het college verleent voor het jaar 2018 een subsidie van € 50.000 aan Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk. Dit subsidiebedrag is bedoeld voor het stimuleren van initiatieven in de toeristische sector die bijdragen aan het versterken van het toeristisch product Moerdijk. Doel hiervan is een stijging van het aantal toeristen en recreanten, een verlenging van de verblijfsduur en de verhoging van de bestedingen. Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk heeft met een meerjarenprognose 2016-2019 en activiteitenplan 2018 inzichtelijk gemaakt waar dit jaar op wordt ingezet om deze doelen te realiseren.

 5. Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de functieverandering van de rijksmonumentale schuur naar woning aan de Helsedijk 65 in Heijningen

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de functieverandering van het rijksmonumentale pand aan de Helsedijk 65 in Heijningen. De aanvraag heeft betrekking op een functieverandering van het pand, inclusief functionele aanpassingen (zowel monumentaal als bouwkundig van aard). Om de rijksmonumentale schuur te kunnen behouden voor de toekomst, is het aanvaardbaar om deze functieverandering toe te staan. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft in juni 2016 in beginsel ingestemd met de voorgenomen herbestemming van de monumentale schuur tot woning. Tussentijds, binnen het tijdsbestek van deze procedure, is toestemming verleend om de schuur wind- en waterdicht te maken in verband met verval. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde verandering ook ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit plan. 

 6. Interbestuurlijk Toezicht 2017

  Het college besluit:
  De Raadsinformatiebrief met de resultaten van het Interbestuurlijk Toezicht 2017 en een toelichting op het uitvoeringsprogramma 2018  aan de gemeenteraad toe te sturen.

  De provincie oefent op zes verschillende gebieden toezicht uit op Brabantse gemeenten. Ieder jaar wordt elke organisatie voor ieder toezichtsgebied beoordeeld op een driepuntsschaal: voldoet, voldoet gedeeltelijk en voldoet niet. Dit jaar heeft de provincie geen uitgebreid onderzoek gedaan, maar enkel de gemeenten opnieuw onderzocht die vorig jaar niet of slechts gedeeltelijk voldeden. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit dat het oordeel bij ruimtelijke ordening en huisvesting vluchtelingen gewijzigd is in Voldoet.
  Voor 2017 is een overzicht van de resultaten per toezichtsgebied toegestuurd. De provincie complimenteert Moerdijk met het feit dat in 2017 alle zes gebieden als Voldoet zijn beoordeeld.

 7. Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van twee woningen op het perceel Hofstraat 30 in Willemstad.

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van twee woningen op het perceel Hofstraat 30 in Willemstad. Deze aanvraag is in strijd met het geldend bestemmingsplan, omdat het aantal woningen op het perceel niet mag worden uitgebreid. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde verandering ook ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit bouwplan. 

 8. Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het actualiseren van de milieuvergunning en planologisch verhogen van permanente buitenopslag van 6,5 naar een hoogte van 12 meter aan de Glasweg 7 te Heijningen.

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend door het glasrecyclingsbedrijf aan de Glasweg 7-9 Heijningen. De aanvraag heeft betrekking op een verhoging van de opslaghoogte van ingezameld glas - de manier van opslaan van producten aan de Glasweg 7-9 in Heijningen naar een maximale hoogte van 12 meter - zowel milieukundig als ruimtelijke ordeningstechnisch van aard - en het verhogen van een bestaande schoorsteen. Het milieudeel van de aanvraag betreft een algehele revisievergunning, zodat de vergunningensituatie overzichtelijker is, daarmee duidelijker en eenvoudiger handhaafbaar. Daarnaast is er een aantal maatregelen doorgevoerd ter verdere beperking en voorkoming van stof- en geuremissie. Tevens ziet de vergunning toe op een verdere aanscherping van de bodembeschermende voorzieningen ter plaatse van de glasopslag. Er wordt geen verandering vergund in maximale opslaghoeveelheden dan wel maximaal te verwerken hoeveelheden. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit plan. 

 9. Financieel technische wijziging Landschappelijke inpassing windpark ‘Oud Dintel’

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen

  1. Het intrekken van de genomen besluiten van het eerder ingediende raadsvoorstel van 16 februari 2017 onderdeel 8.2:
   1. Beslispunt 1: Een bedrag van € 326.400 bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van windpark ‘Oud Dintel’, uit te voeren in samenwerking met Brabants Landschap.
   2. Beslispunt 2: Het bedrag van € 326.400 beschikbaar te stellen uit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling en in mindering te brengen op middelen die zijn begroot voor landschapsontwikkelingen ad € 2.450.000
   3. Beslispunt 3: De van de provincie te ontvangen bijdrage van € 140.363 in 2020 toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.126.000 voor de landschappelijke inpassing van windpark ‘Oud Dintel’, uit te voeren in samenwerking met Brabants Landschap;
  3. In de dekking te voorzien middels de bijdragen van de partijen Groen Ontwikkelfonds Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Groen Blauw Stimuleringskader, Provincie Noord-Brabant en Raedthuys Windenergie B.V voor het totale bedrag van het beschikbaar gestelde krediet van € 1.126.000;
  4. Het restant van de bijdrage van Raedthuys Windenergie B.V toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling.

  De gemeenteraad heeft in 2017 ingestemd met de realisatie en de financiering van de landschappelijke inpassing van windpark ‘Oud Dintel’. Het uitgangspunt daarbij was dat het projectleiderschap extern zou worden belegd waar we als gemeente enkel financieel aan bij zouden dragen. Gaande het proces, afgelopen jaar, is het logischer en passender gebleken het project als gemeente te trekken via de reguliere inzet van capaciteit binnen team infrastructuur.
  In plaats van het beschikbaar stellen van € 326.400 voeren we nu het gehele project van € 1.126.000 (incl. de kosten voor de externe projectleider) uit en dragen de partners hun bijdrage af aan de gemeente. De gemeenteraad wordt voorgesteld voor dit project het volledige krediet (€ 1.126.000) beschikbaar te stellen. De dekking en de gemeentelijke kosten van het project blijven gelijk.

 10. Aanbieden Monitor 2017 Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk 2030

  Het college besluit:
  In te stemmen met de raadsinformatiebrief waarmee zowel de aanbiedingsbrief als de monitor 2017 aan de raad aangeboden worden.

  In november 2017 is door de Stuurgroep Havenstrategie de monitor 2017 vastgesteld. Deze monitor is door de Stuurgroep aangeboden aan de colleges van B&W en van GS en de directie van het Havenbedrijf Moerdijk NV. De monitor 2017 kan ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden aangeboden.

 11. Wijzigingen exploitatieovereenkomst ‘Fort Sabina’

  Het college besluit:
  In te stemmen met de (gewijzigde) exploitatieovereenkomst ‘Fort Sabina’.

  9 januari is, in aanloop van het bestuurlijk overleg Fort Sabina in gestemd met de exploitatieovereenkomst ‘Fort Sabina’ (Verseon 775460). Per 1 januari is het bestuur van stichting Fort Sabina vernieuwd en het was voor hen te kort dag om kennis te nemen van de toen voorliggende exploitatie-overeenkomst. In het bestuurlijk overleg 10 januari is afgesproken hen de ruimte te geven nogmaals naar de overeenkomst te kijken en er op te reageren, met als doel ondertekening in Q1 2018. Het college heeft ingestemd met de wijzigingen die in overleg met de Stichting zijn doorgevoerd.

 12. Gewijzigd raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Buitengebied.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel en de gewijzigde Staat van wijzigingen (d.d. 9-2-2018) voor vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied;
  2. Het gewijzigde raadsvoorstel en de gewijzigde Staat van wijzigingen toe te sturen aan de gemeenteraad om te betrekken bij de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied in de raadsvergadering van 1 maart 2018.

  Aan de gemeenteraad is het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied voorgelegd voor besluitvorming. In dit bestemmingsplan is een mogelijkheid opgenomen om woonunits te plaatsen bij een agrarisch bedrijf voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Aan deze mogelijkheid is de voorwaarde verbonden dat de units slechts 9 maanden per jaar gebruikt en geplaatst mogen worden. Zeer recent is duidelijk geworden dat de eis dat de units na 9 maanden verwijderd moeten worden, niet meer geldt. Wel moeten voorwaarden gesteld worden waarmee permanente bewoning van de units kan worden voorkomen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld deze wijziging bij vaststelling alsnog in het bestemmingsplan te verwerken.

 13. Voorstel takenpakket, inzet en rollen RWB-p voor vergadering AB RWB op 21-2-2018

  Het college besluit:

  1. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RWB op 21 februari 2018 aan te geven dat:
   1. dat er een voorkeur bestaat voor de door de DB RWB aangegeven “variant 1” waarbij het budget van € 2,3 miljoen ingezet wordt op Primaire Taken. Hiermee komt voor de Primaire Taken € 0,8 miljoen extra beschikbaar  ten opzichte van de huidige situatie;
   2. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming door de nieuwe colleges duidelijk moet zijn hoe de thema’s duurzaamheid en energie belegd zijn binnen de vier pijlers;
   3. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming door de nieuwe colleges de economische visie van de Economic Board West-Brabant beschikbaar moet zijn zodat meer inzicht bestaat in wat met de kwaliteitsslag beoogd wordt en hoe deze wordt gerealiseerd;
   4. Besluitvorming over inzet op Andere Taken meer inzicht in inhoudelijke, personele en financiële consequenties vraagt. Op dit moment is er te weinig tijd en informatie om te kunnen beoordelen of taken elders gerealiseerd kunnen worden en wat de kosten daarvan zijn.
  2. Binnen de gemeente in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn om voor de gemeente relevante Andere Taken anders dan in RWB verband te organiseren en wat daarvan de inhoudelijke, personele en financiële implicaties zijn.

  De  Regio West-Brabant (RWB) bevindt zich in een proces van doorontwikkeling. In maart 2017 is besloten over de richting van de doorontwikkeling en in in december 2017 is de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RWB op 21 februari 2018 wordt gevraagd om de financiële kaders voor de doorontwikkeling vast te stellen en een advies te formuleren richting de nieuwe colleges van B&W over de wenselijkheid van het beleggen van Andere Taken bij het programmabureau van de RWB (RWB-p). In de aanloop naar de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RWB is het van belang dat het college een standpunt hierover inneemt. De uitvoeringsgerichte taken blijven op dit moment buiten beschouwing.

 14. Voortzetting samenwerkingsverband Waterkring West ten behoeve van een doelmatig (afval)waterbeheer.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 'Samenwerkingsovereenkomst Waterkring West 2018 - 2021' waarin een regionale netwerksamenwerking in (afval)waterbeheer wordt voortgezet met de partners uit de Waterkring West, bestaande uit gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides;
  2. Wethouder Kamp te volmachtigen om namens het college de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
  3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Vanuit het Bestuursakkoord Water (2011) wordt in het samenwerkingsverband  Waterkring West door  de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta gewerkt aan een doelmatiger beheer in de (afval)waterketen. Dit moet leiden tot kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en minder (meer) kosten. Op 1 maart 2018 loopt de huidige samenwerkingsovereenkomst af en de genoemde partners hebben de wens uitgesproken om de samenwerking te blijven voortzetten. Ook willen de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides aansluiten bij de samenwerking. Formeel zal de samenwerking worden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die op 1 maart 2018 in werking treedt en zal eindigen op 1 januari 2022. In de overeenkomst wordt de structuur/organisatie van de samenwerking voor de Waterkring West formeel geregeld en bestuurlijk geborgd. De samenwerking gaat uit van het bundelen van kennis en capaciteit, het verder professionaliseren en - waar doelmatig - het gezamenlijk uitvoeren van de beheertaken. Binnen de overeenkomst  is er geen sprake van overdracht van wettelijke taken of verantwoordelijkheden.  Wel wordt er nadrukkelijk invulling gegeven aan de opzet van een niet vrijblijvende netwerkorganisatie van partners waarin een programmatische aanpak geldt, inclusief bijbehorende structuur, organisatie en coördinatie.

 15. Verzoek om het perceel aan de Dijkstraat 7 in Zevenbergen 100% te mogen bebouwen.

  Het college besluit:

  1. In principe medewerking te verlenen om het perceel aan de Dijkstraat 7 in Zevenbergen in 100% te bebouwen in afwijking van het gemeentelijk beleid. 
  2. De initiatiefnemer een aanvraag omgevingsvergunning te laten indienen voor de activiteiten “Bouwen” en “Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”.
  3. De omgevingsvergunning te verlenen als uit de aanvraag blijkt dat er medewerking kan worden verleend. 

  De eigenaar van het perceel aan de Dijkstraat 7 in Zevenbergen heeft een verzoek ingediend voor het plaatsen van een aanbouw met dakterras aan de achterzijde van het pand. Door deze activiteit wordt het perceel 100%  bebouwd. Dit is in strijd met het gemeentelijk beleid. Het college heeft besloten om  medewerking te verlenen aan dit verzoek, omdat in de omgeving meerdere percelen 100% zijn bebouwd , de zindelijke staat van het perceel wordt gewaarborgd en er een betere exploitatie van de bedrijfsvoering en het woongenot op de eerste verdieping wordt geboden.