Besluitenlijst B&W vergadering 27 februari 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 27 februari 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 februari 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 februari 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Principeverzoek De Langeweg 9a te Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het verzoek het huidige bestemmingsvlak voor het bedrijf te vergroten met circa 1 hectare in combinatie met realiseren van een landschappelijke inpassing, om het huidige, illegale, gebruik te legaliseren;
  2. In principe via een bestemmingsplanprocedure medewerking te verlenen aan dit verzoek;
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen en afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het plan voor landschappelijke inpassing.

  Door het bedrijf aan De Langeweg 9a in Zevenbergen is een principeverzoek ingediend, om de reeds gerealiseerde verharding en andere voorzieningen te legaliseren. Het verzoek is het bestemmingsvlak van het bedrijf met circa 1 hectare uit te breiden. Rondom het bedrijf zal een landschappelijk inpassingsplan worden gerealiseerd, waardoor het bedrijf beter in het landschap ingepast wordt. Bij het verzoek is een onderbouwing ingediend waarin wordt ingegaan op hoe het verzoek past in gemeentelijk en provinciaal beleid.
  Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken, door het starten van een procedure om het bestemmingsplan voor deze specifieke locatie te wijzigen. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst.

 4. Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van het gebruik van het perceel aan de Molendijk 6 in Standdaarbuiten

   Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

  Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het gebruik van het perceel Molendijk 6 in Standdaarbuiten. De aanvraag is in strijd met het geldend bestemmingsplan, omdat het gebruik van het perceel niet ten dienste van de bestemming “groenvoorzieningen”. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde verandering ook ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.

 5. Eindevaluatie project 122 Revitalisering Voorstraat - Molenstraat e.o. Fijnaart

  Het college besluit:

  1. De eindevaluatie van project 122. Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart vast te stellen.
  2. Project 122 af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  Het project 122. Revitalisering Voorstraat/Molenstraat e.o. Fijnaart is met de herinrichting van de Voorstraat afgerond. De Voorstraat is in 2016 volledig heringericht. Alle verharding en groen in het plangebied zijn vervangen door nieuwe materialen. De omvang van het groen is beperkt toegenomen, onder andere door het groen inrichten van de taluds Kadedijk/Voorstraat en het realiseren van enkele plantvakken tussen de parkeerplaatsen. Tevens is nieuwe verlichting aangebracht waarmee onder andere de bomen in de straat worden aangelicht. Eind december is de nieuwe Voorstraat feestelijk  geopend tijdens de Kerstmarkt. Naar aanleiding van deze herinrichting staat er nog een aantal vervolgactiviteiten open die voornamelijk binnen het gebiedsplan Fijnaart (door de werkgroep levendig centrum) worden opgepakt.

 6. Second opinion legesdossier n.a.v. arrest HR dd. 17 november 2017

  Het college besluit:

  1. Kennisnemen van het advies van Nysingh advocaten en besluiten geen verdere procedure te starten
  2. Collegevoorstel van steller R. Raat, J. de Vugt en B. de Bruin dd. 6 februari 2018 te vervolgen
  3. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief
  4. Kennis te nemen van het overzicht  stand van zaken bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar.

  Gezien de grote financiële consequenties van het arrest van de Hoge Raad dd. 17 november 2017 is door het college om een externe toetsing gevraagd om de kans van slagen van een procedure te kunnen beoordelen. Advocaat mr. M Tunnissen van Nysingh advocaten heeft geconcludeerd dat de HR duidelijk in haar arrest is over de reikwijdte van de legessanctie en dat op grond hiervan er geen tot weinig kans van slagen is om een procedure te starten. De opname van de zgn. kortingsregel in de Legesverordening Moerdijk geeft ook hiervoor geen grond om tot een ander oordeel te komen. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar onder vermelding van de risico’s die hierbij aanwezig zijn, de planning en de te ondernemen acties.

 7. Actualisatie beleid planologisch strijdig gebruik

  Het college besluit:

  1. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2016, vastgesteld d.d. 14 juni 2016, in te trekken;
  2. Het beleid planologisch strijdig gebruik 2018 vast te stellen en bekend te maken;
  3. Het middels een raadsinformatiebrief informeren van de gemeenteraad over deze actualisatie.

  De gemeente Moerdijk hanteert beleid voor het met een omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan. Dit planologisch strijdig beleid dateert uit 2016. Met dit beleid is het mogelijk om gemotiveerd af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van (relatief kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van bouwen en gebruik binnen de kernen en (beperkt) voor het buitengebied.  Na ruim een jaar is de beleidsnota uit 2016 geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen op enkele onderdelen de beleidsnota te actualiseren. Dit betreft met name enkele correcties van de begrenzing van de bebouwde kom, de relatie met het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied en het alleen in het geval van een planologische verzwaring vereisen van een planschadeverhaalsovereenkomst.