Besluitenlijst B&W vergadering 06 maart 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 06 maart 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
J.J. Kamp wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 27 februari 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Ontwerpbestemmingsplan Veegplan Kernen 2017

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan kernen 2017’ (NL.IMRO.1709.Veegplan2017-BP30)
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Kernen 2017’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  3. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan kernen 2017’ is gemaakt om in één keer meerdere correcties/wijzigingen, in diverse bestemmingsplannen voor de kernen aan te brengen. Dit bestemmingsplan fungeert als een plan dat als een paraplu over andere bestemmingsplannen heen hangt. De bestemming en bijbehorende regels in dit plan zijn van toepassing op gedeelten van die bestemmingsplannen. Deze onderliggende bestemmingsplannen blijven gewoon gelden; alleen dat wat in dit paraplubestemmingsplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regelingen in die bestemmingsplannen over dit onderwerp.

 3. Vergoeding oprichting Stichting Klankbordgroep de Niervaert

  Het college besluit:
  Een subsidie ter vergoeding te verstrekken van de kosten voor de oprichting van Stichting Klankbordgroep de Niervaert van € 357,-.

  Op 16 november 2017 is de Stichting Klankbordgroep de Niervaert opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon. Deze stichting is opgericht als gebruikersplatform van de accommodatie omvattende een zwembad en een sport- en zalencentrum genaamd de Niervaert in Klundert. De stichting heeft als doel exploitant, gemeente en gebruikers te verbinden en daarmee de exploitatie van de accommodatie te verbeteren en zo de Niervaert te behouden voor Klundert. Waarbij de stichting als klankbord dient en inspraakrecht heeft bij de exploitant. De Stichting is voortgekomen uit de werkgroep “Behoud zwembad de Niervaert” van de stadstafel Klundert. In 2015 zijn met de werkgroep verschillende gesprekken geweest. Het college en raadsleden hebben in deze gesprekken de werkgroep onder andere geopperd de werkgroep om te vormen tot een stichting en bij te willen dragen in de oprichtingskosten. Het college is daarom blij te zien dat de suggestie door de werkgroep omgezet is in actie. Het college heeft dan ook besloten om de oprichtingskosten van € 357,- voor het oprichten van Stichting Klankbordgroep de Niervaert te vergoeden.

 4. Adviesnota Subsidie St leergeld 2018

  Het college besluit:

  1. Stichting Leergeld Noordwest-Brabant voor 2018 een jaarsubsidie van € 5.000,- te verlenen voor reguliere ondersteuning aan hun doelgroep.
  2. Stichting Leergeld Noordwest-Brabant een subsidie verlenen van € 12.000,- voor het schoolstartpakket voor het schooljaar 2018/2019.
  3. De subsidies onder punt 1 en 2 ten laste brengen van het budget Armoedebeleid 6614400/43710.

  Stichting Leergeld Noordwest-Brabant heeft een verzoek ingediend voor subsidieverlening over het jaar 2018. Stichting Leergeld komt  in aanmerking komt voor een jaarsubsidie over het jaar 2018. Er wordt een bedrag verstrekt voor de reguliere ondersteuning aan hun doelgroep en een bedrag voor de uitvoering van het schoolstartpakket.

 5. Vaststelling subsidie 2016

  Het college besluit:

  1. De subsidie 2016 aan stichting Leergeld voor de reguliere ondersteuning en het schoolstartpakket lager vast te stellen dan verleend op een bedrag van € 7.905.
  2. Een bedrag van € 8.595 terugvorderen.
  3. Stichting Leergeld hierover schriftelijk informeren door middel van een beschikking.

  Stichting leergeld ontving een subsidie van € 16.500 voor de ondersteuning van de doelgroep en voor de uitvoering van het schoolstartpakket conform de opgestelde procedure schoolstartpakket. De voorwaarden voor het verlenen van deze subsidie namen wij op in een uitvoeringsovereenkomst.
  De stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en

  • waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 110% van het bijstandsniveau;
  • kinderen die woonachtig zijn in Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert;
  • kinderen die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.

  Het jaar 2016 was vooral gericht op het bereiken van de doelgroep. Ten opzichte van 2015 hebben wij hier duidelijk stappen in gezet. Deze ontwikkeling werpt met name in 2017 haar vruchten af.

 6. Mantelzorgwaardering 2018

  Het college besluit:
  Aan Surplus Welzijn een bedrag beschikbaar te stellen van € 105.727 voor de uitvoering van de mantelzorgwaardering in 2018 in de vorm van het organiseren van maandactiviteiten, een week van de mantelzorg, een afsluitende activiteit en het verstrekken van een waarderingsmenu en dit ten laste te brengen van begrotingsnummer 6670002/44249.

  In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten verplicht gesteld. Deze verplichting is in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Moerdijk in artikel 16 uitwerkt. Daarin is aangegeven dat de waardering bestaat uit een waarderingsmenu voor mantelzorgers en het aanbieden van de week van de mantelzorg met diverse ontspannende activiteiten voor mantelzorgers. In overleg met de gemeente heeft Surplus voor het vierde jaar hiervoor een plan uitgewerkt dat voorziet in de organisatie van een maandelijkse activiteit, een week van de mantelzorg, een afsluitende activiteit en het verstrekken van waarderingsmenu’s.
  In 2015 tot en met 2017 zijn deze projecten ook succesvol uitgevoerd. Dat blijkt wel uit de hoge waardering die de deelnemende mantelzorgers aan de verschillende activiteiten hebben toegekend. (274 deelnemers met een gemiddelde waardering van 8,8).
  Daarom is besloten de gemeentelijke waardering voor de mantelzorgers ook in 2018 op dezelfde manier via Surplus vorm te geven.

 7. Projectplan doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Breda

  Het college besluit:

  1. Het projectplan ‘Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Breda’ vaststellen en de teamleider maatschappelijke ondersteuning de opdracht te geven de uitvoering ter hand te nemen.
  2. Vaststellen van de verdeelsleutel voor de projectkosten voor 2018 en 2019 en verder, in concreto een gelijke verdeling over alle gemeenten van de algemene kosten en de resterende kosten voor de deelprojecten te verdelen naar rato van het aantal inwoners.
  3. Het financiële aandeel voor de gemeente Moerdijk in de projectbegroting 2018 vaststellen en het benodigde bedrag van € 3.945,45 ten laste te brengen van de regionale uitvoeringskosten Wmo kostenplaatsnummer 6670005/43710.
  4. De Raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Inkoop en uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang organiseren we in de regio Breda met 12 gemeenten waarbij Breda de centrumgemeente rol vervult. Dat doen we sinds 1 januari 2015. We staan nu aan de vooravond van de volgende fase in de transformatie: zo spoedig mogelijk na 1 januari 2020 krijgt elke gemeente zelf de (budgettaire) verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ondanks het uitstel van de invoering van het verdeelmodel blijft het rijk sturen op de inhoudelijke voortgang van de voorbereiding op de doordecentralisatie. Deze doordecentralisatie komt voort uit het door VWS en VNG omarmde advies van de commissie Dannenberg. Hierin is de richting voor de verdere ontwikkeling van beschermd wonen en maatschappelijke opvang geschetst. Vanwege de noodzakelijke regionale aansturing van schaarse gespecialiseerde capaciteit, de afstemming met regionaal opererende partners en de bundeling van expertise vraagt het rijk gemeenten samen te werken. Eind 2017 heeft onze raad de regionale visie ‘Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020. Gezamenlijke visie en uitgangspunten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ vastgesteld, zoals door het Rijk aan ons was opgedragen. Het projectplan wat nu ter besluitvorming voorligt geeft aan hoe we deze visie de komende jaren regionaal en lokaal gaan realiseren.

 8. Cultureelprogramma Fort Sabina 2018

  Het college besluit:

  1. Stichting Fort Sabina.nl voor 2018 een totale subsidie van € 9.000,- te verlenen voor het uitvoeren van het cultureel programma 2018;
  2. De kosten te dekken uit 6561102(Overige cultuur en recreatie) 44255(Eenmalige subsidies)

  Zowel stichting Fort Sabina.nl als het college heeft de ambitie om van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken waarbij (cultureel)erfgoed en landschap in elkaar overlopen en elkaar versterken. Stichting Fort Sabina.nl organiseert verschillende culturele activiteiten om deze ambitie te realiseren. Om niet voor elke activiteit een subsidietraject te hoeven doorlopen zijn het college en de stichting met elkaar in 2017 in gesprek gegaan en is afgestemd om alle aanvragen in eens in te dienen. Voor alle ingediende activiteiten is een initiatiefsubsidie verleend met een totaal van € 9.000,-Voorwaarde aan deze verlening was dat de stichting voor 2017 geen aanvullende aanvraag voor een eenmalige (initiatief)subsidie zou doen.
  Deze werkwijze is begin 2018 geëvalueerd. De stichting en het college constateren dat door deze manier van werken:

  1. De subsidie zorgt voor continuïteit in het aanbod;
  2. De subsidie een aanjagende werking heeft op het aanbod;
  3. Het vergemakkelijkt aanvragen bij fondsen waardoor grotere producties tot de mogelijkheden gaan behoren;
  4. De subsidie voorziet als buffer bij het nemen van risico's op het gebied van programmering. Durf en lef zijn belangrijk als het gaat om het realiseren van een unieke en specifieke programmering. Hierbij hoort ook het risico dat er ook wel eens iets kan mislukken;
  5. De subsidie geeft ruimte om zo te programmeren dat er met kleinere activiteiten geld kan worden gegenereerd welke kunnen worden geïnvesteerd in grotere producties.

  Met het oog op het positieve resultaat in 2017 heeft het college besloten deze manier van werken met de stichting verder door te zetten. Het college en de stichting evalueren jaarlijks in december of deze manier van werken nog het gewenste resultaat oplevert.

 9. Dienstverleningsovereenkomst 2018-2021 en Werkprogramma 2018 Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  Een dienstverleningsovereenkomst van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021, aan te gaan met GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant.

  Op 1 januari 2015 is de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant gestart. Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap goed te borgen is een dienstverlenings-overeenkomst afgesloten met de zes deelnemende gemeenten en het Werkplein Hart van West-Brabant voor de jaren 2016-2017. Deze dienstverleningsovereenkomst is geëvalueerd. De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst 2018-2021 waarin de voorwaarden vastgelegd zijn waaronder het Werkplein Hart van West-Brabant haar diensten in deze periode gaat verlenen. Naast een meerjarige dienstverleningsovereenkomst wordt er ook met ingang van 2018 een jaarlijks werkprogramma opgesteld met concrete resultaatafspraken.

 10. Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant

  Het college besluit:
  In te stemmen met het Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant.

  De Detailhandelsvisie West-Brabant 2014-2020 en de Regionale Uitvoeringsagenda detailhandel West-Brabant (2015), met als doel om de detailhandelsstructuur weer gezond te maken en daarbij in te zetten op het faciliteren van de kwalitatieve groei. Als uitwerking hiervan hebben de West-Brabantse gemeenten het Afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant opgesteld. Hierin worden stappen afgesproken over het regionaal afstemmen en toetsen van detailhandelsinitiatieven en het monitoren van kwaliteit en kwantiteit van het aanbod, waaronder leegstand. Het College van B&W heeft ingestemd met dit afsprakenkader.

 11. Inloop in de gemeente Moerdijk 2018 (Wet maatschappelijke ondersteuning)

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Plan van aanpak Aanloop Moerdijk 2018 van GGZ Breburg.
  2. Aan GGZ Breburg vanuit het Wmo-budget voor de periode van één jaar (2018) een bedrag van € 42.018,40 beschikbaar te stellen, ten laste van het product 6670002/44249.
  3. In te stemmen met het Plan van aanpak Inloopfunctie 2018 in de gemeente Moerdijk van GGZ WNB.
  4. Aan GGZ WNB vanuit het Wmo-budget voor de periode van één jaar (2018) een bedrag van € 42.420,- beschikbaar te stellen, ten laste van het product 6670002/44249.

  In 2015 zijn GGZ WNB en GGZ Breburg gestart met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopvoorzieningen voor kwetsbare burgers in de gemeente Moerdijk. De doelgroep van de inloopfunctie bestaat uit mensen met een psychosociale beperking/psychiatrische achtergrond en uit kwetsbare of eenzame burgers die behoefte hebben aan contact. De inloop is een vrijblijvende functie: deelnemers hebben geen indicatie of verwijzing nodig en kunnen komen en gaan wanneer zij dat wensen. Het doel is om deze mensen door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Daarom is aan beide GGZ-instellingen (WNB en Breburg) gevraagd proactief te werken aan de doorontwikkeling van de inloopfunctie.

 12. Tussenbericht Veerkrachtig Bestuur en Stand van zaken De6

  1. In te stemmen met het verzenden van een gezamenlijk tussenbericht vanuit De6 aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant als reactie op de brief Veerkrachtig Bestuur.
  2. Kennis te nemen van de laatste stand van zaken van de diverse sporen binnen de De6 samenwerking.

  Begin december 2017 reageerde het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de visie op de Moerdijkse bestuurlijke toekomst. Kern van de reactie was dat de provincie in geen geval de keuze om als zelfstandige gemeente voort te bestaan in twijfel trekt. Alle 6 gemeenten binnen De6-verband worden uitgenodigd om in samenspraak met elkaar de relevante samenwerkingsverbanden nog eens te bezien en om de genoemde opgaven in de college-akkoorden te verankeren. In De-6 verband is op secretaris en griffier niveau afgesproken een gezamenlijk tussenbericht aan de provincie te sturen. In dit tussenbericht wordt aangegeven dat na de nieuwgevormde colleges en raden een inhoudelijke reactie wordt opgesteld.  Binnen De6 samenwerking zijn op de diverse sporen stappen gezet. In de stand van zaken wordt aangegeven wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op het gebied van: Omgevingswet, Openbare Ruimte, Financiën, VTH Wabo, Juridische zaken, Grip en sturing Verbonden Partijen en HRM.