Besluitenlijst B&W vergadering 13 maart 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 13 maart 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 maart 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van maart 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Multifunctioneel beachveld Klundert

  Het college besluit:

  1. Toestemming te geven voor het aanleggen van een multifunctioneel beachveld achter de Niervaert te Klundert door verenigingen Beach Soccer Klundert en DSO en het beheren en onderhouden hiervan door Optisport;
  2. Hiervoor een bijdrage van € 7.500 beschikbaar te stellen aan Beach Soccer Klundert. De bijdrage te bekostigen vanuit Burgerinitiatieven (€ 3.000) en het uitvoeringsbudget Sport algemeen € 4.500).

  De verenigingen Beach Soccer Klundert (BSK) en DSO (kortbalvereniging) hebben samen met Optisport bij de gemeente een plan ingediend voor de aanleg van een multifunctioneel beachveld. Dit veld zal worden aangelegd in opdracht van BSK en DSO en worden beheerd en onderhouden door Optisport. Ook hebben tennis, volleybal, handbal en voetbalverenigingen uit andere kernen aangegeven gebruik te willen gaan maken van het beachveld. Dit vindt het college een goed voorbeeld van een inwonersinitiatief om de sportbeleving in Moerdijk te versterken. De initiatiefnemers hebben samen de handen ineen geslagen, het idee uitgewerkt en draagvlak gezocht. Daarom stelt de gemeente voor de aanleg van het beachveld € 7.500 beschikbaar.

 4. De Verordening Aanlegsteiger Waterbus Gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Aanlegsteiger Waterbus Gemeente Moerdijk vast te stellen

  De aanlegsteiger voor de waterbus in de haven van Willemstad, welke afgelopen jaar aangelegd is, mag ook door andere vaartuigen gebruikt worden voor het laden en lossen van goederen en/of het ophalen en afzetten van passagiers . Afspraak hierbij is dat maximaal 30 minuten aangemeerd mag worden om zo een zo vrij mogelijk uitzicht op  het water te garanderen voor bezoekers en inwoners van Willemstad. Om deze afspraak vast te leggen voor een ieder, is een verordening opgesteld. Deze ligt nu ter vaststelling voor

 5. Gezamenlijke afhandeling bezwaarschriften in De6-verband

  Het college besluit:

  1. Het principebesluit te nemen tot samenwerking op het terrein van afhandeling van bezwaarschriften met de De6-gemeenten (met 1 gezamenlijke commissie en 1 gezamenlijk secretariaat)  
  2. Opdracht te geven hiervoor een businesscase op te stellen.

  De gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert werken in het kader van de De6 in toenemende mate samen. Op 1 januari 2017 is er een regionale rechtspositionele kamer ingesteld, waar alle bezwaarschiften op personeelsgebied worden afgehandeld voor alle 6 gemeenten.
  Nu is, na het houden van een symposium in 2016, ook het eigen onderzoek voltooid om ook bij de afhandeling van alle andere bezwaarschriften samen te werken en is het van belang dat de colleges zich uitspreken of de gemeente wel of niet wenst te deelnemen aan deze samenwerking. De schaalgrootte kan dan als uitgangspunt worden genomen bij het opstellen van de businesscase. Na eigen onderzoek is geconcludeerd dat als er een regionale samenwerking voor bezwaar-afhandeling tot stand komt, dat dan de variant met één regionale commissie en één regionaal secretariaat de enige variant voor samenwerking is, waarbij (voldoende) meerwaarde wordt gezien. Getoetst is aan de zgn. 5 K’s, te weten Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen voor medewerkers. De voorkeursvariant moet uitgewerkt worden in een businesscase.

 6. Behandeling zienswijzen omgevingsvergunning voor realisatie 4 woningen aan de Zuiddijk 37 in Langeweg.

  Het college besluit:
  Met inachtneming van de ingediende zienswijzen door een aantal omwonenden, de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 woningen aan de Zuiddijk 37 in Langeweg te verlenen.

  Op 1 augustus 2017 is door het college besloten om medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 woningen aan de Zuiddijk 37 in Langeweg. Voor deze aanvraag is een uniforme voorbereidingsprocedure doorlopen, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met het geldend bestemmingsplan en overig gemeentelijke beleid. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk als er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend. Het ontwerpbesluit heeft van 28 september 2017 tot en met 8 november 2018 ter inzage gelegen.
  Tegen het ontwerpbesluit zijn 6 zienswijzen ingediend.
  De zienswijzen gaan inhoudelijk over aantasting van het woon- en leefklimaat, het aantal woningen, parkeren en de minimale doorgang voor landbouwvoertuigen. De zienswijzen geven geen aanleiding om het oorspronkelijke standpunt te herzien. Het besluit en behorende stukken wordt op een aantal punten tekstueel aangepast. De stukken bij dit besluit maken duidelijk dat binnen het wettelijke en gemeentelijke kaders wordt gehandeld.

 7. Benoeming (reserve-) leden Monumentencommissie

  Het college besluit:

  1. De heer Onrust te benoemen als lid van de Monumentencommissie t/m 30-09-2018
  2. De heer Akkermans en mevrouw van Kuilenburg te benoemen als reserveleden van de Monumentencommissie t/m 30-09-2018

  De Monumentenwet (overgangsregeling Erfgoedwet) en de Erfgoedverordening bepalen dat er minimaal 3 personen zijn aangewezen als lid van de Monumentencommissie en deskundig zijn op het gebied van monumentenzorg. In Moerdijk functioneert een gecombineerde welstands-, monumentencommissie. Verzuimd is om het lid van de Welstandscommissie dat begin 2017 door de raad is aangewezen, ook te benoemen als lid van de Monumentencommissie. Ook zijn op dit moment nog geen vervangers benoemd.

 8. Convenant over de inzet van jongerenwerk voor CJG

  Het college besluit:
  Het convenant te ondertekenen tussen gemeente, Centrum Jeugd en Gezin en Sport en Welzijn Moerdijk voor de ondersteuning van de jongerenwerkers namens het Centrum Jeugd en Gezin.

  Centraal in de uitvoering van jeugdhulp staat de beweging ‘naar voren’, van zware naar lichtere en eenvoudigere vormen van hulp. Daarom is in 2017 een convenant gesloten over de inzet van de jongerenwerkers namens het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) met de gemeente, het CJG en Surplus. De jongerenwerkers, toen nog werkzaam bij Surplus, konden hierdoor lichte ondersteuning bieden aan jongeren. Via het CJG en het eigen netwerk van de jongerenwerkers zijn zes casussen succesvol opgepakt door de jongerenwerkers. Sinds januari 2018 hebben de jongerenwerkers een nieuwe werkgever, namelijk Sport en Welzijn Moerdijk. Om de jongeren-werkers opnieuw aan te laten sluiten bij het CJG zodat zij lichte ondersteuning kunnen bieden, moet het convenant met Sport en Welzijn Moerdijk worden afgesloten.

 9. Reactie op concept-voorontwerp provinciale Omgevingsvisie

  Het college besluit:
  In te stemmen met de reactie op het concept-voorontwerp van de provinciale Omgevingsvisie.

  De provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie voor de provincie. Het concept van deze visie is inmiddels gereed. De provincie organiseert in de Tour-de-Brabant sessies waarin verder gediscussieerd kan worden over dit concept-stuk. De gemeente Moerdijk neemt deel in deze sessies. Maar de gemeente wil graag ook een integrale reactie op het concept-stuk geven, om de inhoud van de provinciale Omgevingsvisie completer te maken.

 10. Parkeren Willemstad. Evaluatie verkeersbesluit instellen blauwe zone

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het rapport “Evaluatie verkeersmaatregel blauwe zone Willemstad februari 2018” inclusief Enquêterapport “Evaluatie blauwe zone Willemstad februari 2018”
  2. De eerdere besluiten ter zake (maart respectievelijk juli 2017) in beginsel in stand te laten en naar aanleiding van de gehouden evaluatie deze op de volgende onderdelen aan te passen:
   1. De parkeerschijfzone is het hele jaar geldig
   2. De parkeerschijfzone geldt voor de gehele vesting, met uitzondering van de parkeervoorzieningen bij de Grimhoek, het Mauritshuis en de Jumbo (herstel oude situatie); 
   3. Voor ligplaatshouders vervalt de optie lang parkeren bij de Kogelvangers, evenals de kraskaarten (in verband met herstel voorziening Jumbo)
   4. Bewoners ontvangen 25 bezoekerskaarten die ontheffing voor 1 dag verlenen
   5. De proef met de verkeersregelaars\blokkers wordt voortgezet en in een later stadium geëvalueerd.
  3. De beleidsregels in overeenstemming met het bovenstaande aan te passen

  Begin 2017 heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen gericht op het tegengaan van het lang parkeren binnen de vesting Willemstad; dit door middel van het instellen van een zogenaamde blauwe zone. Het betrof hier een proef, waarbij is afgesproken om de resultaten na 1 jaar te evalueren.
  Deze evaluatie is inmiddels uitgevoerd. De resultaten hiervan met onder andere de eind 2017 gehouden enquête, zijn verwerkt in een integraal evaluatiedocument. Mede op basis hiervan en de diverse gesprekken met de betrokken doelgroepen (bewoners, horeca en ligplaatshouders) blijft het principebesluit van de blauwe zone in stand en wordt dit op een aantal onderdelen bijgesteld. Zo wordt de werkingsduur van de maatregel uitgebreid naar het hele jaar en wordt de parkeersituatie bij de Jumbo weer hersteld. De proef ten aanzien van de blokkers door middel van de inzet van de verkeersregelaars wordt vervolgd en in een later stadium geëvalueerd.

 11. Verzoek verruiming criteria vitaliteitsregeling Havenbedrijf Moerdijk NV

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de bijgevoegde brief aan het Havenbedrijf met daarin het verzoek de criteria voor de vitaliteitsregeling te verruimen;
  2. De brief in afschrift ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

  De afgelopen periode heeft de Vitaliteitsregeling van het Havenbedrijf Moerdijk NV de nodige aandacht gehad. De gemeenteraad is met bijgevoegde raadsinformatie van 24 januari jl. geïnformeerd over onder meer de criteria die hierin ten grondslag liggen. Op donderdag 1 februari jl. heeft de directeur van het Havenbedrijf de gemeenteraad een uitvoerige toelichting gegeven op de regeling.
  In 2017, het eerste jaar na de verzelfstandiging van het bedrijf, werd de voeding van deze regeling vergroot van 1% naar 5% van het bedrijfsresultaat (voor belasting). De directeur is in zijn toelichting ingegaan op de criteria die de toenmalige Raad van Bestuur in december 2016 heeft vastgesteld, en heeft zijn ervaringen gedeeld die het Havenbedrijf bij de toepassing van de regeling heeft opgedaan.
  Samengevat komt het erop neer dat door de huidige criteria minder aanvragen kunnen worden gehonoreerd dan het Havenbedrijf en ook wij als gemeente wenselijk vinden. Met als resultaat dat het beschikbare budget voor de regeling de afgelopen jaren behoorlijk is opgelopen. Om die reden willen wij het Havenbedrijf verzoeken om de huidige criteria te verruimen. Door ook evenementen en maatschappelijke activiteiten aan de criteria toe te voegen, en ook jaarlijks terugkerende zaken te kunnen honoreren, denken wij dat de regeling ruimer toepasbaar wordt en er meer initiatieven op de steun van het Havenbedrijf kunnen rekenen. Daarmee kan de bijdrage van de regeling aan de vitaliteit van de omliggende kernen aanzienlijk worden vergroot. Tevens denken wij dat er meer ruchtbaarheid aan het bestaan  van de Vitaliteitsregeling zou kunnen worden gegeven, hetgeen ook kan bijdragen aan een groter aantal aanvragen. Wij denken graag met het Havenbedrijf mee hoe wij daaraan een bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld via de gebiedstafels.

 12. Gerectificeerd besluit Herstelwerkzaamheden voormalige stadhuis Klundert

  Het college besluit tot het rectificeren van een foute publicatie van beslispunt 3 van de vergadering van 5 december 2017. De juiste publicatietekst van het besluit is:

  1. De raad middels een raadsvoorstel voor te stellen om:
   1. In te stemmen met de herstelwerkzaamheden aan het voormalig stadhuis Klundert;
   2. Een krediet economisch nut van € 286.000 beschikbaar te stellen voor de herstelwerkzaamheden aan de raamwerken en het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen aan het voormalig stadhuis Klundert en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 18.835 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2019 en verder.
  2. In te stemmen met voorgestelde compensatie van twee maanden huurpenningen voor verminderde gebruikskwaliteit van het pand ten behoeve van de huurder.
  3. In te stemmen met het in onderling overleg beslechten van de geschillen met de verantwoordelijke aannemer.