Besluitenlijst B&W vergadering 20 maart 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 20 maart 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 13 maart 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 13 maart 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Adviesnota In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2018 primair onderwijs aan
   1. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant: € 17.668,17;
   2. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs: € 82.554,31;
   3. Borgesiusstichting: €   8.849,28.
  2. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad € 109.071,76, ten laste te brengen van de productnummers van deze 21 scholen (kostensoort 43612). Het in de begroting 2018 hiervoor opgenomen bedrag is € 111.297.  Er is derhalve een positief saldo van  € 2.225,24.

  De gemeente dient de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Voor 2018 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 109.071,76.

 4. Adviesnota Omgevingsvergunning Distriboulevard Moerdijk

  Het college besluit:

  1. De omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een bedrijfshal aan de Distriboulevard 25-27 in Moerdijk te verlenen, met inachtneming van de zienswijze van de provincie Noord-Brabant.
  2. Een verzoek tot wijziging van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur op grond van de Verordening Ruimte, in te dienen bij de provincie.
  3. Te gedogen dat er wordt gestart met de bouwwerkzaamheden voordat de beroepstermijn voor de vergunning is verstreken. 

  Op 24 oktober 2017 is door het college besloten om medewerking te verlenen aan de uitbreiding van een bedrijfshal aan de Distriboulevard 25-27 in Moerdijk. Voor deze aanvraag is een uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk als er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend. Het ontwerpbesluit heeft van 30 november 2017 tot en met 10 januari 2018 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit is één zienswijze ingediend door de provincie Noord-Brabant. In samenspraak met de provincie is de motivering in het besluit aangescherpt. Het gaat om de herbegrenzing in het Natuur Netwerk Brabant. Dit is nodig omdat ongeveer 15 m² van de geplande bebouwing hierin is gesitueerd. Dit wordt in de directe nabijheid gecompenseerd. Om dit te formaliseren is het nodig dat het college een herbegrenzingsverzoek indient bij de provincie. Tot slot heeft het college besloten om de bouwwerkzaamheden te gedogen vooruitlopend op de definitieve vergunning. Dit omdat de procedure op dit moment enkel nog betrekking heeft op de ingreep in de Ecologische Hoofdstructuur. De technische uitwerking is beoordeeld en akkoord bevonden.

 5. Generatiepact

  Het college besluit:
  In te stemmen met:

  1. de looptijd van de huidige regeling generatiepact te verlengen met 3 maanden met als einddatum 30 juni 2018;
  2. deze extra termijn te benutten voor afronding nader onderzoek en het opstellen van een gefundeerd voorstel over een eventuele voortzetting van het generatiepact;
  3. herbezetting is in deze periode mogelijk tot de vrijgekomen financiële ruimte al dan niet in combinatie met eventuele reguliere vacatureruimte.
  4. inhuur regelen voor afronding evaluatie.

  In december 2017 is besloten de generatiepactregeling gemeente Moerdijk die op 1 april 2016 is gestart en waarvan de einddatum was bepaald op 31 december 2017 met 3 maanden te verlengen. In deze drie maanden zou nader onderzoek plaatsvinden om antwoord te kunnen geven op de in de collegenota verwoorde valkuilen. Het lukt niet om voor eind maart 2018 het nader onderzoek af te ronden en op basis hiervan een gefundeerd voorstel aan het college voor te leggen. Om deze reden wordt besloten de huidige regeling met maximaal 3 maanden te verlengen onder dezelfde condities en voorwaarden als de eerdere verlenging.