Besluitenlijst B&W vergadering 27 maart 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 27 maart 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 maart 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 20 maart 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beleidsnotitie beschut werken

  Het college besluit:
  De beleidsnotitie Beschut werken vast te stellen.

  Op 1 januari 2015 is de Participatiewet (PW) in werking getreden. Eén van de nieuwe instrumenten die de PW biedt om mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen laten participeren is: “beschut werk”. In 2016 hebben de 6 samenwerkende gemeenten in de GR Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: Werkpleingemeenten) besloten beschut werk in de vorm van een pilot uit te laten voeren door het Werkplein Hart van West-Brabant. De pilot werd uitgevoerd aan de hand van de notitie “Pilot Beschut werken”, welke door alle 6 de afzonderlijke colleges is vastgesteld. Op 1 januari 2017 is een aantal wetswijzigingen in werking getreden. Om de gevolgen van deze wijzigingen goed in beeld te kunnen brengen, is de pilot, met bestuurlijke goedkeuring, verlengd tot 1 juli 2017. Daarnaast is medio 2017 de (concept) deelopdracht Beschut Werk in het kader van de herstructurering WVS  tot uitvoering gebracht. Het (concept)resultaat vanuit deze deelopdracht is meegenomen in deze notitie. De wetswijzigingen, de uitkomsten van de evaluatie en de opbrengsten van de deelopdracht Beschut Werk zijn de basis voor deze beleidsnotitie. Met deze beleidsnotitie worden de richtlijnen met betrekking tot de inzet van het instrument Beschut werk in de 6 gemeenten vastgesteld.

 4. Ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’ (NL.IMRO.1709.VestingWillemstad-BP30),
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen,
  3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van deze procedure.

  De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het vigerende bestemmingsplan voor de Vesting Willemstad dateert van november 2003. Dat maakt het noodzakelijk om het bestemmingsplan te actualiseren en tegelijk te digitaliseren. Bij deze actualisatie wordt de bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 5 oktober 2017 tot en met 15 november 2017 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode 11 inspraakreacties en 3 vooroverlegreacties binnengekomen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota van inspraak en overleg. Een deel van de inspraakreacties betrof de regeling voor de terrassen. In enkele gevallen hebben de inspraakreacties geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan, met name daar waar sprake was van fouten op de verbeelding of in de regeling. Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder nu de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het gemeentebestuur het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

 5. Moerdijk Marketing bijdrage Stichting Wielerronde Zevenbergen

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 7.200,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Wielerronde Zevenbergen voor de organisatie van het Wielerweekend van Moerdijk in Zevenbergen.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar.
  Het Wielerweekend van Moerdijk annex profronde van Zevenbergen trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit het hele land. Tijdens het wielerweekend worden “voor elk wat wils” gratis toegankelijke activiteiten georganiseerd, voor jong en oud, actief en passief. Door de hoeveelheid aan publiciteit, via de media, zoals de wielerkrant, website, nieuwsbrieven etc., wordt ook de aandacht gevestigd op bedrijven en verenigingen uit de gemeente Moerdijk. Door de hoeveelheid aan publiciteit dat het evenement genereert wordt Moerdijk binnen en buiten de gemeentegrenzen goed op de kaart gezet.

 6. Subsidie Doyo Proof

  Het college besluit:

  1. Aan Doyo Trainingen in 2018 en 2019 voor het project Doyo Proof; jaarlijks een subsidie van € 20.000 te verlenen;
  2. De kosten te dekken uit de post cultuur, onderdeel initiatiefsubsidies (6561102).

  Doyo Trainingen heeft in 2015 een Sportimpuls ontvangen vanuit het Ministerie voor de opzet van het project Doyo Proof. De bedoeling van een Sportimpuls is dat na afloop van de subsidie van het Ministerie, het project op een andere manier wordt bekostigd zodat het in de toekomst ook uitgevoerd kan worden. Doyo Trainingen ontvangt daarom jaarlijks € 20.000 subsidie in 2018 en 2019, voor het uitvoeren van het project Doyo Proof. Tijdens dit project worden op basisscholen weerbaarheidslessen gegeven tijdens de gymles. Het doel hiervan is tweeledig: kinderen bewust maken van groepsdruk en de weerbaarheid verhogen, daarnaast is het doel kinderen te enthousiasmeren voor sport.