Besluitenlijst B&W vergadering 03 april 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 03 april 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. KlijsĀ  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. SchoneveldĀ  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 27 maart 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vooroverleg windturbines Karolinapolder, gemeente Steenbergen

  Het college besluit:
  In te stemmen met de bijgevoegde vooroverlegreactie windturbines Karolinapolder en deze aan het college van de gemeente Steenbergen aan te bieden

  Gemeente Steenbergen is voornemens vergunning te verlenen om de windmolens van het bestaande windpark Karolinapolder bij Dinteloord te vervangen door 4 nieuwe en hogere windmolens. Deze zullen dichter bij de gemeentegrens met Moerdijk komen te staan. Wij verzoeken de gemeente Steenbergen om bij de landschappelijke inpassing voldoende rekening te houden met de invloed op de landschapsbeleving vanuit onze gemeente en bij de uitvoering van de sociale randvoorwaarden ook omwonenden uit onze gemeente de mogelijkheid tot participatie te bieden.

 3. Verzoek hogere waarde Wet Geluidhinder t.b.v. realisatie woning in rijksmonumentale schuur Helsedijk 65 in Heijningen.

  Het college besluit:

  1. Een hogere waarde vast te stellen voor de realisatie van een woning in de schuur Helsedijk 65 Heijningen.
  2. Ontwerp-beschikking hogere waarde Wet geluidhinder gelijk met het ontwerp besluit omgevingsvergunning 6 weken ter inzage te leggen.

  Ingevolge de Wet Geluidhinder (Wgh) geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor het aspect wegverkeerslawaai. De Wgh biedt de mogelijkheid om voor wegverkeer een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 53 dB in buitenstedelijk gebied.
  De voorkeursgrenswaarde wordt voor de woning aan de Helsedijk 65 in Heijningen over-schreden door het geluid van het wegverkeer op de rijksweg A59 (met maximaal 5 dB). Het college heeft besloten tot vaststelling van een hogere voorkeurwaarde.

 4. Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

  Het college besluit:
  De verordening maatschappelijke ondersteuning aan de Raad ter vaststelling aanbieden.

  Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen. De huidige verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk is op 16 februari 2017 door de raad vastgesteld. Het afgelopen jaar hebben de gerechtelijke uitspraken over de Wmo zich in een rap tempo opgevolgd. Hierdoor zijn aanpassingen in de verordening noodzakelijk. Ook de (nieuwe) Europese aanbestedingsregels en het nieuwe contract voor de maatwerkvoorziening begeleiding moesten in de verordening worden verwerkt. In Moerdijk wordt voor woningaanpassingen van technische aard voor minderjarige kinderen met ingang van de nieuwe verordening geen eigen bijdrage meer gevraagd. Tot slot zijn in de verordening wijzigingen aangebracht in de indeling en in de formuleringĀ  wat de verordening duidelijker en overzichtelijker maakt. Door het vaststellen van de gewijzigde Wmo verordening is deze geactualiseerd en biedt deze duidelijkheid en kaders aan onze inwoners over de uitvoering van de Wmo.