Besluitenlijst B&W vergadering 10 april 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 10 april 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 april 2018 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 april 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vergoeding kosten aansluiting E-Herkenning voor subsidiabele vrijwilligersorganisaties

  Het college besluit:

  • De kosten voor een E-Herkenning te vergoeden voor die vrijwilligersorganisaties die via de persoonlijke internetpagina (PIP) van de gemeente Moerdijk een jaarlijkse subsidie kunnen aanvragen;
  • De eerste E-Herkenning aansluiting met een looptijd van drie jaar direct te bekostigen;
  • De totaal verwachte, eenmalige kosten voor de eerste aansluiting (á € 17.315) te dekken uit 6670205 /43710;
  • Vanaf 2019 voor de betreffende vrijwilligersorganisaties uit beslispunt 1 de jaarlijkse subsidie met € 25,- te verhogen ten behoeve van het in stand houden van de E-Herkenning aansluiting;
  • De totaal verwachtte kosten uit beslispunt 4 (á € 5.300) jaarlijks te dekken uit 6540000/44251 of 6670400/44251 of 6530301/44251of 6670100/44251 afhankelijk van het soort subsidie.

  Het college zet zich in om de regeldruk voor al haar inwoners te verminderen. Zo ook voor de vrijwilligersorganisaties die jaarlijks subsidie aanvragen bij de gemeente. Vanaf dit jaar is het aanvraagproces helemaal digitaal gemaakt. Vrijwilligersorganisaties loggen met hun E-Herkenning in (de DIGID voor organisaties) op hun PIP bij de gemeente Moerdijk. PIP staat voor Persoonlijke Internet Pagina. Daar kan de vrijwilligersorganisatie met een paar klikken de subsidievraag doen maar ook zien hoe het er mee staat. Het college heeft deze nieuwe manier met een aantal vrijwilligersorganisaties getest en die zijn enthousiast over het gemak en de korte tijd die nodig is om een aanvraag te doen. Digitaal is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Medewerkers van de gemeente staan ter beschikking om alle vragen te beantwoorden. Ook komen zij graag langs om samen de aanvraag in te vullen mocht iemand er niet uitkomen.
  Een vrijwilligersorganisatie moet zelf zorgen dat de E-Herkenning op orde is. Dat kan de gemeente niet regelen. Deze manier van werken levert voor de vrijwilligersorganisaties en de gemeente veel gemak en tijdsbesparing op. Daarom heeft het college besloten om de kosten van de E-Herkenning voor de vrijwilligersorganisaties te vergoeden.

   

  Voor de eerste aansluiting die 3 jaar geldig is kunnen de vrijwilligersorganisaties de factuur door laten sturen naar de gemeente. Vanaf 2019 krijgt elke vrijwilligersorganisatie via de subsidie een extra toelage van € 25,- per jaar om zelf een nieuwe E-Herkenning aan te schaffen mocht dat nodig zijn. Het college verwacht dit jaar 212 vereniging een eerste aansluiting voor 3 jaar te geven met een totale kosten van €17.316,--.  De verwachte jaarlijkse kosten vanaf 2019 zijn € 5.300,-.  Het college verstrekt jaarlijks aan de 212 vrijwilligersorganisaties voor ruim € 350.000,- aan subsidie. Deze subsidie is vanuit de Paraplunota Maatschappij bedoeld als middel voor het versterken van de sociale structuur. Met de nieuwe subsidiemodule en het gebruik van E-Herkenning ontstaat er meer tijd om als gemeente in te zetten op het verder versterken van het persoonlijk contact  met en de onderlinge netwerken bij de vrijwilligersorganisaties. Zo kan het college haar dienstverlening naar de vrijwilligersorganisaties versterken en een kwaliteitsverdieping van de sociale structuren realiseren met minimale extra kosten.

 4. Projectevaluatie opstellen gebiedsplannen

  Het college besluit:

  1. De eindevaluatie van project 166. Opstellen gebiedsplannen vast te stellen.
  2. Project 166 af te sluiten en af te voeren van de projectenlijst.

  In het kader van inwonersparticipatie en een gebiedsgericht aanpak werkt de gemeente Moerdijk sedert 2012 aan de ontwikkeling van gebiedsplannen. Hiervoor is toentertijd een apart project opgezet; Project 166. Opstellen Gebiedsplannen. Dit project was concreet gericht op het opstellen van 12 gebiedsplannen; 11 voor de kernen en 1 plan voor het buitengebied. Deze plannen zijn inmiddels gerealiseerd. In combinatie hiermee is tevens gezorgd voor een organisatieopzet, die het gebiedsgericht werken binnen de gemeente Moerdijk op structurele wijze moet borgen. De gebiedstafels waar de betrokken partners (gemeente, Woonkwartier, Surplus, Groenhuijsen en de politie) samen met de inwoners afspraken maken over de aanpak van de leefbaarheidsopgaven in hun kern, speelt hierbij een centrale rol. Nu de doelstelling is bereikt kan dit project formeel worden afgesloten. De verdere ontwikkeling van de gebiedstafels krijgt uiteraard blijvende aandacht.

 5. Uitvoering erfgoedverordening en erfgoedwet

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om in te stemmen met:

  1. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 99.000 voor de bekostiging van de uitvoering van 155 quick scans van monumenten
  2. Het krediet van € 99.000 te dekken uit de algemene reserve en hiertoe deze middelen over te hevelen naar de reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard.

  Op 23 januari 2018 heeft het college van Burgemeester en wethouders het VTH uitvoeringsprogramma 2018 vastgesteld. Onderdeel van dit uitvoeringsprogramma is het plan van aanpak “uitvoering quick scans bij monumenten”. De aanleiding voor de uitvoering van de quick scans is de wettelijke verankering van de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten in de Erfgoed-wet. Na een lange discussie is deze verplichting in de Erfgoedwet 2016 opgenomen om adequater op te kunnen treden tegen het verval van monumenten en het behoud van monumenten.
  Conform de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten heeft de gemeenteraad op 22-06-2017 besloten om voor gemeentelijke monumenten eveneens een instandhoudingsplicht in te stellen en dit in de Erfgoedverordening 2017 op te nemen. Bij de voorbereidingen van het vaststellen van het plan van aanpak quick scans bleek dat er te weinig financiële middelen zijn om het plan van aanpak uit te voeren. Omdat het om een tijdelijke extra taak gaat, is extra personele capaciteit nodig. Daarnaast is het idee ontstaan om een voorlichtingsavond voor eigenaren van monumenten te organiseren, waardoor een goede aftrap kan worden gegeven voor de start van de uitvoering van de quick scans voor 155 monumenten.
  Het betreft 122 rijksmonumenten (waaronder 9 gemeentelijke gebouwen en 2 vestingwerken) en 33 gemeentelijke monumenten.

 6. 3e Bestuursrapportage 2017/jaarverslag 2017

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 3e bestuursrapportage 2017/jaarverslag 2017;
  2. De 3e bestuursrapportage 2017/jaarverslag 2017 met een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden;
  3. Kennis te nemen van de overige adviezen bij de verschillende onderdelen genoemd onder ‘aanvullende informatie voor college’, t.w.:
   1. Kennis te nemen van de gegevens van de opvolging van de voorgenomen activiteiten;
   2. De orderadministratie te benutten om eerder zicht te krijgen op de uitputting van de budgetten in de begroting, waarbij het bestuur tijdig geïnformeerd en geadviseerd wordt hoe verder te gaan.
   3. Spelregels die in de Financiële Verordening zijn opgenomen adequaat na te leven.
   4. De gemeenteraad voor te stellen om de budgetten die nog nodig zijn voor afronding van éénmalige activiteiten bij de resultaatbestemming opnieuw beschikbaar te stellen.
   5. Volgen afwikkelen zgn. rechten en verplichtingen en bij afwijkingen deze als nog te verwerken in de jaarrekening 2017.
   6. In jaarrekening overschrijdingen in het kader van begrotingsonrechtmatigheid toe te lichten.
   7. Tweewekelijkse overleggen te continueren, evenals het aanpassen van de jaarrekening als dit naar aanleiding van deze overleggen noodzakelijk is.
   8. Zodra onderwerpen uit overleg met accountant zijn afgerond, deze onderwerpen voor te leggen aan de accountant ter toetsing, zodat mogelijke bijstellingen nog plaats kunnen vinden voor de formele start van de controle van de jaarrekening 2017 op 4 juni a.s.
   9. Bij aanbieden van de jaarrekening omvang van het weerstandsvermogen te bepalen en als dit leidt tot aanpassing van het huidige bedrag van € 16,4 miljoen in het raadsvoor-stel bij vaststelling jaarrekening 2017 de gemeenteraad een voorstel hiertoe te doen.
   10. Organisatiebrede monitoring van het P-budget en inhuur bij ziekte te continueren, ondanks dat de verantwoordelijkheid hiervan is belegd op teamniveau.
   11. Sociaal domein conform afspraken budgettair neutraal te verwerken in de jaarrekening;
   12. Kennis te nemen van deze wijziging en de betreffende besluiten op te nemen in het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarrekening.

  De bestuursrapportage/het jaarverslag is een voortgangsrapportage voor de gemeenteraad over de uitvoering van de activiteiten uit de programma’s in de (beleids)begroting. In de 3e bestuursrapportage 2017/het jaarverslag 2017 wordt niet alleen teruggekeken naar de periode vanaf de 2e bestuursrapportage, maar wordt een terugblik gegeven over het hele jaar 2017. In de 3e bestuursrapportage 2017/het jaarverslag 2017 wordt ook ingegaan op het voorlopig jaarrekeningresultaat 2017. Op dit moment komt dit neer op een bedrag van afgerond € 1,7 miljoen voordeel. Dit is afgerond € 450.000 lager dan de prognose bij de 2e bestuursrapportage 2017. Het definitieve jaarrekeningresultaat kan nog afwijken omdat op dit moment het opstellen van de jaarrekening nog niet volledig is klaar is. Verder kan naar aanleiding van de controle-bevindingen van de accountant de uitkomst nog worden gewijzigd. Voordat de accountant met deze controle start (4juni 2018) kunnen ook nog afwijkingen optreden ten opzichte van de zgn. ‘rechten en verplichtingen’ die zijn opgenomen in de jaarrekening 2017. Afwijkingen van enige omvang (€ 40.000) moeten namelijk nog worden gecorrigeerd in de jaarrekening.

 7. Bieden Collectief alternatief voor vervallen ANW-compensatie

  Het college besluit:

  1. voornemens te besluiten in te stemmen met het bieden van een collectief alternatief voor het vervallen van de ANW-compensatie;
  2. na instemming van GO vóór 15 april 2018 een collectieve verzekering voor het vervallen van de ANW-compensatie af te sluiten bij ElipsLife.

  De gemeente Moerdijk heeft gemeend, als gevolg van het vervallen van de Anw-compensatie van het ABP per 1 mei 2018, aan de medewerkers vrijblijvend de mogelijkheid te moeten bieden om zich hiervoor te bij te verzekeren. Hiervoor heeft zij naar aanleiding van het advies van de VNG zich aangesloten bij elipsLife. Kort samengevat kan door het vervallen van de Anw-compensatieregeling bij overlijden je partner te maken krijgen met vele lagere inkomsten. De keuze om je hiervoor bij te verzekeren via elipsLife ligt vanzelfsprekend volledig bij de medewerker zelf. Het kan zijn dat de medewerker dit zelf anders heeft opgelost. Aanvullende informatie volgt via Intranet.