Besluitenlijst B&W vergadering 17 april 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 17 april 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 april 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 april 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beleidsnotitie Social Return D6

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Beleidsnotitie Social Return D6-gemeenten met daarbij vaststelling van de volgende beslispunten:
   1. de doelgroepenafbakening zoals opgenomen in de beleidsmemo;
   2. de in de memo opgenomen bouwblokken voor invulling SROI;
   3. erkennen van PSO-certificering bij toepassing SROI;
   4. Het instellen van een centraal coördinatiepunt D6.
  2. Opdracht te geven aan een multidisciplinaire werkgroep om o.a. te komen tot afspraken rondom het drempelbedrag en de implementatie waaronder een coördinatiepunt SROI voor D6;
  3. Het uitgewerkte Social Return beleid op termijn te integreren in het inkoopbeleid.

  Via het gemeentelijk inkoopbeleid proberen gemeenten opdrachtnemers te bewegen tot sociaal ondernemen. Dit wordt vormgegeven door bij aanbestedingen eisen te stellen aan de inschakeling van werkzoekenden bij de uitvoering van de aanbestede opdracht. Ook de D6-gemeenten kennen elk eisen ten aanzien van een dergelijke Social Return On Investment (SROI) binnen het eigen inkoopbeleid. De manier waarop dit vormgegeven is verschilt echter.
  Begin 2017 hebben de colleges van de D6-gemeenten besloten te komen tot een uniforme invulling van het SROI-beleid binnen het gemeentelijk inkoopbeleid. Daarbij zijn een aantal kaders vastgesteld waarbinnen dit uniforme beleid vormgegeven dient te worden. Dit uniforme beleid is nu opgesteld. De bestuurstafel Sociaal Domein biedt de afzonderlijke 6 colleges nu de notitie aan ter instemming.

 4. Evaluatie uitvoering AVOI

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de evaluatie uitvoering AVOI.
  2. De huidige personele bezetting voor vergunning verlener / coördinator ( 1 fte) te handhaven.

  Op 25 augustus 2015 heeft het college een besluit genomen omtrent de invoering van de AVOI met daarbij behorende personele consequenties. Eén van de beslispunten was om na 2 jaar te de consequenties van deze invoering te evalueren. Gebleken is dat door de professionele verwerking van de vergunningverlening,  de handhaving en het toezicht op de werken van nutsbedrijven er in de afgelopen jaar niet meer zonder vergunning / melding is gewerkt binnen de gemeentelijke grenzen. Hierdoor is de kwaliteit van de openbare ruimte (daar waar kabels en leidingen zijn aangelegd gelijk of zelfs beter geworden. Om dit beeld te handhaven is het noodzakelijk om deze werkwijze en invulling door te zetten.

 5. Plan Interne Controle – herstelplan IC SD 2017

  Het college besluit:
  Het interne controle – herstelplan IC SD 2017 vast te stellen.

  Plan Interne Controle – herstelplan IC SD 2017 is een bijlage bij het in december vastgestelde Controleplan 2017. Op basis van eerdere controles is vastgesteld dat er een verdiepingsslag nodig is voor de jaarrekening 2018, met name op de prestatielevering.

 6. Ontwerp bestemmingsplan Schansdijk 5 te Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Schansdijk 5 te Zevenbergen (NL.IMRO.1709.BGSchansdijk5-BP30;
  2. het ontwerpbestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. met dit ontwerpbestemmingsplan het wettelijk vooroverleg op te starten en aansluitend het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

  Op 28 maart 2017 heeft het college besloten in principe medewerking ter verlenen aan een verzoek voor het legaliseren van het landbouw- en loonbedrijf Lokers door het wijzigingen van de bestemming van agrarisch naar agrarisch aanverwant, gevolgd door de bouw van een nieuwe loods en wasplaats  ter plaatse van de Schansdijk 5 te Zevenbergen. Voor het verzoek is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin de gestelde voorwaarden verder zijn uitgewerkt. Er is onder andere nader ingegaan op de vervoersbewegingen en er is onderbouwd waarom het bedrijf gelijk gesteld kan worden aan een categorie 2 bedrijf. Daarnaast is een landschappelijk inpassingsplan onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en is via een omgevingsdialoog overleg gevoerd met omwonenden over het plan. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en met dit plan het wettelijke vooroverleg te starten. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Als geen vooroverlegreacties ontvangen worden, wordt het plan aansluitend voor de periode van 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 7. P153. Centrumontwikkeling Zevenbergen: mandaat indienen bezwaar/beroep

  Het college besluit:
  Mandaat te verlenen aan de heer W.J.A. Buijs, werkzaam bij Wematech Bodem Adviseurs BV, gevestigd aan de Windmolen 23 te Oud Gastel voor het indienen van bezwaar en eventueel (hoger) beroep, inclusief alle benodigde processuele handelingen en besluiten, met betrekking tot de beschikking met zaaknummer 17090717 inzake het saneringsplan voor de locatie centrumplan Zevenbergen.

  In het kader van het project centrumplan Zevenbergen heeft de OMWB namens de provincie Noord Brabant de beschikking inzake het raamsaneringsplan “grondsaneringen” centrumplan Zevenbergen afgegeven. Tegen deze beschikking staat bezwaar en beroep open.  Dit besluit is nadelig voor de gemeente Moerdijk omdat in de beschikking de begrenzing van de saneringslocatie niet onderbouwd is gewijzigd ten opzichte van de begrenzing uit het raamsaneringsplan. Tevens is in de beschikking geen melding gemaakt van onvoorziene verontreinigingen zoals wel is opgenomen in het raamsaneringsplan. Het is essentieel voor een goede voortgang van het project dat in de beschikking wordt opgenomen dat bij onvoorziene verontreinigingen de uitgangspunten van het saneringsplan gelden. Gezien het proces en de taakverdeling binnen het project (betreffende deskundigheid hebben wij niet in huis) is het efficiënter om de bezwaar- en beroepsprocedures over te dragen aan Wematech Bodem Adviseurs BV. Wematech heeft voor ons ook het raamsaneringsplan opgesteld en is daarmee inhoudelijk zeer goed op de hoogte.

 8. Principeverzoek om in een bedrijfspand in Zevenbergen een mantelzorgwoning te realiseren

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het principeverzoek om in het bedrijfspand een mantelzorgwoning te realiseren.
  2. Dat deze woonfunctie komt te vervallen bij het overlijden van de bewoner

  Bewoner diende een principeverzoek in om in een bedrijfspand in Zevenbergen een mantelzorgwoning te realiseren. Het verzoek voldoet niet geheel aan de daarvoor geldende regels. Het college is echter van mening, dat in deze specifieke, urgente situatie van de regels moet worden afgeweken en verleent medewerking aan het verzoek.