Ontwerp bestemmingsplan Schansdijk 5 te Zevenbergen

Het college besluit:

  1. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Schansdijk 5 te Zevenbergen (NL.IMRO.1709.BGSchansdijk5-BP30;
  2. het ontwerpbestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. met dit ontwerpbestemmingsplan het wettelijk vooroverleg op te starten en aansluitend het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Op 28 maart 2017 heeft het college besloten in principe medewerking ter verlenen aan een verzoek voor het legaliseren van het landbouw- en loonbedrijf Lokers door het wijzigingen van de bestemming van agrarisch naar agrarisch aanverwant, gevolgd door de bouw van een nieuwe loods en wasplaats  ter plaatse van de Schansdijk 5 te Zevenbergen. Voor het verzoek is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin de gestelde voorwaarden verder zijn uitgewerkt. Er is onder andere nader ingegaan op de vervoersbewegingen en er is onderbouwd waarom het bedrijf gelijk gesteld kan worden aan een categorie 2 bedrijf. Daarnaast is een landschappelijk inpassingsplan onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en is via een omgevingsdialoog overleg gevoerd met omwonenden over het plan. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en met dit plan het wettelijke vooroverleg te starten. De gemeenteraad wordt middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Als geen vooroverlegreacties ontvangen worden, wordt het plan aansluitend voor de periode van 6 weken ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen een zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.