Besluitenlijst B&W vergadering 24 april 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 24 april 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 april 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 april 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Bijdrage Moerdijk Marketing Oldtimerfestival Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 6.400,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Stichting Nostalgisch Moerdijk voor de organisatie van het Oldtimerfestival Moerdijk.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiele nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar.
  Het Oldtimerfestival Moerdijk trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit het hele land. Tijdens het festival worden verschillende activiteiten georganiseerd, voor jong en oud, actief en passief. Door de hoeveelheid aan publiciteit, via de media, website, nieuwsbrieven etc., wordt Moerdijk binnen en buiten de gemeentegrenzen goed op de kaart gezet. Maast de moerdijk marketing is er ook een evenementensubsidie van €3.000 euro toegekend aan het Oldtimerfestival.

 4. Afwijken gemeentelijk inkoopbeleid voor de organisatie van en communicatie over de Opstapdagen in 2018

  Het college besluit:
  Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor de organisatie van en communicatie over de Opstapdagen in 2018 waarbij er in tegenstelling tot het gemeentelijk beleid enkelvoudig onderhands wordt aanbesteed aan het bedrijf Code C.

  In november 2017 zijn door Code C bij wijze van proef 3 opstapdagen georganiseerd in de kernen Fijnaart, Klundert en Standdaarbuiten. Bij een succesvolle aanpak was de intentie om ook dergelijke opstapdagen voor de andere 8 kernen te organiseren in 2018. En dit is het geval, de 3 opstapdagen zijn positief ontvangen. Code C heeft tijdens de proef een goed werkend format opgezet met een lokaal netwerk. Het is voor hen daarom mogelijk de nieuwe opstap-dagen vrij gemakkelijk en goedkoper te kopiëren naar de andere kernen. Na dit jaar is de opdracht volledig afgerond, er volgt geen nieuwe vervolgopdracht. Met de organisatie van de nieuwe opstapdagen komen de kosten boven de € 30.000 uit. De eerste opdracht had een waarde van circa € 24.000, de vervolgopdracht bedraagt ongeveer € 18.000 (totaal ca. € 42.000). Boven deze grens moet er volgens het gemeentelijk inkoopbeleid bij meerdere partijen een offerte worden opgevraagd. Het college besluit daarom af te wijken van het gemeentelijk beleid door deze opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden.

 5. Verantwoording ENSIA 2017

  Het college besluit:

  1. Te verklaren dat bij de gemeente Moerdijk op 31 december 2017 de interne beheersings-maatregelen in opzet en bestaan voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigiD en Suwinet.
  2. In te stemmen met de verbetermaatregelen voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
  3. Ter uitvoering van punt 2 de capaciteit voor BAG en BGT met 1 fte uit te breiden per 1 juli 2018.
  4. De meerkosten van 1 fte (op jaarbasis € 69.000,00) voor 2018 te verwerken in de 1e berap en voor 2019 en volgende in de meerjarenbegroting 2019-2022.

  Vanaf tweede helft 2017 is de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systema-tiek ingevoerd. Het doel van ENSIA is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad en overige belanghebbenden. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging, neemt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk legt met de college-verklaring verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet op basis van de ENSIA systematiek.
  Deze verklaring betreft de onderdelen van de ENSIA systematiek waarover assurance wordt gevraagd van een onafhankelijke IT auditor. Voor het jaar 2017 betreft dit DigID aansluitnum-mers “Gemeente Moerdijk “ en Gemeente Moerdijk 3 en Suwinet.
  Onder de ENSIA systematiek valt eveneens de zelfevaluatie van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Naar aanleiding hiervan worden verbetervoorstellen gedaan om het beheer te verbeteren.

 6. Uitvoering liquidatieplan Regionale Milieudienst (RMD)

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de RMD in liquidatie d.d. 16 maart 2018 over een minnelijke schikking van een geschil met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de RMD in liquidatie d.d. 16 maart 2018 over voortijdige aflossing van de BNG-lening.
  3. De jaarrekening 2013-2016 RMD in liquidatie en de bijgestelde begroting 2018 RMD in liquidatie voor kennisgeving aan te nemen.
  4. De financiële consequenties ad € 197.160 voortvloeiend uit het jaarverslag 2013-2016 en de voortijdige aflossing van de BNG-lening te verantwoorden in de gemeentelijke jaarrekening 2017.

  Door de oprichting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) verkeert de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) sinds 1 januari 2013 in liquidatie. De RMD heeft geen personeel meer in dienst en er vindt geen productie meer plaats. Het algemeen bestuur van de RMD heeft recent een tweetal voorgenomen besluiten genomen:

  1. over het treffen van een minnelijke schikking met de OMWB over de toepassing van het Sociaal Beleidskader (SBK) van maart 2013 en
  2. een voorgenomen besluit over voortijdige aflossing van een geldlening.

  Het AB stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op beide voorgenomen besluiten. Daarnaast heeft het AB de jaarrekening 2013-2016 RMD in liquidatie en de bijgestelde begroting 2018 RMD in liquidatie vastgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze op de voorgenomen AB-besluiten in te dienen, het jaarverslag en de bijgestelde begroting 2018 voor kennisgeving aan te nemen en de financiële consequenties ad € 197.160 voortvloeiend uit het jaarverslag 2013-2016 en de voortijdige aflossing van de BNG-lening te verantwoorden in de gemeentelijke jaarrekening 2017.

 7. Jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2017

  Het college besluit:

  1. Jaarverslag Vergunningen en Handhaving 2017 vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de (financiële) verantwoording 2017 van de OMWB;
  3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag voor 1 mei 2018 op te sturen naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
  4. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

  Op 24 januari 2017 is het VTH beleid gemeente Moerdijk vastgesteld. In het VTH-beleid zijn een aantal doelstellingen en actiepunten opgenomen met betrekking tot bouw, milieu, externe veiligheid, brandveiligheid, APV en bijzondere wetten, die uiterlijk in 2020 gerealiseerd moeten zijn. In het jaarverslag Vergunningen, toezicht en handhaving 2017 wordt verantwoord hoever de geplande doelen met planning 2017 zijn bereikt en welke taken in 2017 zijn uitgevoerd met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) door of namens gemeente Moerdijk.
  De belangrijkste conclusies zijn:

  • In 2017 zijn 1780 aanvragen voor een vergunning of meldingen in behandeling genomen. Dit is een lichte daling t.o.v. 2016. Aanvragen voor bouw- en sloopactiviteiten heeft het grootste aandeel in het totaal aantal aanvragen, gevolgd door evenementen en milieu.
  • Het gemiddelde toezichtspercentage over het gehele toezichtprogramma komt uit op 96%. Voor 2017 was afgesproken dat minimaal 90% van de taken in het uitvoeringsprogramma moest worden gerealiseerd. Hiermee is de algehele doelstelling gehaald. 
  • In 2017 is opnieuw aandacht besteed aan de brandveiligheid industriële gebouwen.
   Er zijn 50 industriële panden gecontroleerd. Het spontane naleefgedrag (25%) op het gebied van brandveiligheid binnen de doelgroep industriële panden is niet hoog en moet duidelijk verbeterd moet worden. Het project wordt de komende jaren voortgezet tot alle risicovolle industriële panden zijn gecontroleerd en aan de eisen voldoen. 
  • Alle VTH-taken op het gebied van milieu zijn overgedragen aan Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Er zijn 194 aanvragen en meldingen in behandeling genomen en 500 programmatische toezichtstaken uitgevoerd. Het toezichtspercentage voor programmatisch milieutoezicht in 2017 is uitgekomen op 99%. Ook hier is de doelstelling gehaald.
  • Het totaal aantal milieuklachten in de gehele gemeente Moerdijk is opnieuw gedaald van 459 naar 446. Het aandeel klachten dat veroorzaakt wordt door bedrijven op het Industrieterrein Moerdijk is  37%. Het aandeel van luchtklachten (voornamelijk geur) van het totaal aantal klachten blijft ongeveer gelijk met 58%. Geurklachten worden voornamelijk veroorzaakt door het Industrieterrein Moerdijk. Voor het eerst sinds 2009 zijn er meer klachten over activiteiten van buiten het industrieterrein Moerdijk geregistreerd dan klachten over het industrieterrein Moerdijk 
  • Er zijn 435 meldingen ongewoon voorval ingediend in 2017 (t.o.v. 358 meldingen in 2016). Er is geen aanwijsbare oorzaak voor de stijging van het aantal meldingen. Ruim 90% van de meldingen is afkomstig van bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen.
  • Naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage in Eindhoven waar gebruik was gemaakt van  breedplaatvloeren, is er landelijk aandacht gevraagd om hierop extra toe te zien. Uit eigen onderzoek blijkt dat er geen panden in Moerdijk met vergelijkbare problematiek.