Besluitenlijst B&W vergadering 01 mei 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 01 mei 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 april 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 24 april 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Initiatief medisch centrum locatie Dr. Ariënslaan te Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het initiatief voor de realisatie van een medisch centrum op het terrein van de voormalige school Het Kompas aan de Dr. Arienslaan te Zevenbergen
  2. Het terrein hiervoor te reserveren in afwachting van een oriëntatieonderzoek
  3. Initiatiefnemer hierover schriftelijk te informeren

  Huisarts Evers heeft een initiatief ingediend voor de realisatie van een nieuw medisch centrum op het terrein van de voormalige school Het Kompas aan de Dr. Arienslaan te Zevenbergen. De gemeente staat in beginsel positief tegenover dit initiatief en wil het terrein hiervoor voorlopig reserveren. Dit in afwachting van een nader oriënterend onderzoek door de initiatiefnemer.

 4. Realisatie kruising Huizersdijk / Zuidrand

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het ontwerp (VO) “herinrichting kruising Huizersdijk / Zuidrand”
  2. Een krediet van € 280.000 beschikbaar te stellen voor realisatie en coördinatie van de “herinrichting kruising Huizersdijk / Zuidrand” en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 12.700 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2019 en verder

  De nieuwbouwwijk Bosselaar-Zuid wordt ontsloten via de Zuidrand die vervolgens de Huizers-dijk doorkruist. De kruising Huizersdijk / Zuidrand wordt als zeer verkeersonveilig en onduidelijk ervaren. Dit komt door de verschillende typen wegverharding en onlogische aansluiting van de kruisende wegen, waardoor de voorrangssituatie voor het aankomend verkeer onduidelijk is.
  In de huidige situatie heeft het verkeer, dat op de Huizersdijk van en naar Standdaarbuiten rijdt, voorrang op het verkeer van en naar Bosselaar-Zuid. In de gewenste situatie krijgt het verkeer dat op de Zuidrand rijdt (van en naar Bosselaar-Zuid) voorrang op het verkeer van de Huizers-dijk. De Zuidrand maakt namelijk onderdeel uit van een belangrijke schoolroute voor zowel auto als fiets. De “nieuwe” Neerhofschool is gevestigd in Bosselaar-Zuid. De herinrichting / het aan-passen van de kruising Huizersdijk / Zuidrand is niet meegenomen in het project Bosselaar-Zuid. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorgestelde ontwerp en een krediet van €280.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie en coördinatie van het project.

 5. Contract wekelijkse Gemeentepagina’s in de Moerdijkse Bode

  Het college besluit:

  1. Een nieuw contract te sluiten met de Moerdijkse Bode voor de plaatsing van de gemeente-lijke pagina’s, met een volume dat financieel onder de Europese aanbestedingsgrens blijft, voor een periode van 2 jaar met een optie voor gelijkblijvende voorwaarden voor nogmaals 2 jaar
  2. Een afwijkingsbesluit te nemen om een enkelvoudige aanbesteding uit te voeren. Hiermee wijkt het college af van het vigerende Gemeentelijk Inkoopbeleid, dat bepaalt dat voor dit bedrag een Nationaal Openbare aanbesteding moet worden gevoerd. Het college wijkt hiervan af omdat de Moerdijkse Bode het enige medium binnen de gemeente Moerdijk is met een dekkend aanbod. Er is geen concurrentie;
  3. Een nieuw contract af te sluiten voor zowel de reguliere wekelijkse gemeentepagina’s (1,6 pagina per week) als de extra ruimte voor berichtgeving over de Centrum Ontwikkeling Zevenbergen 13 x per jaar 3 x 175 mm).;
  4. Het nieuwe contract tevens te benutten als een nieuwe start voor de reguliere gemeente-pagina’s die kansen biedt voor een vernieuwde inhoud met een meer visuele vormgeving en uitstraling en de integratie met digitale media verbetert;
  5. Het bedrag dat niet langer wordt ingezet voor het inhuren van ruimte voor de wekelijkse pagina’s in de Moerdijkse Bode, in te zetten voor een special met social advertising. Dit maakt het mogelijk om budgetneutraal de kansen van social advertising (gerichter bereik) te benutten.
  6. Het beschikbare volume binnen het nieuwe contract te verdelen tussen:
   1. Reguliere Gemeentepagina, 1/1 pagina per week;
   2. Column College, om de week 0,6 pagina;
   3. De Raad aan de slag, om de week 0,6 pagina;
   4. Centrum Ontwikkeling Zevenbergen 13 x per jaar 3 kolommen van 175 mm).
  7. De eindredactie van de reguliere pagina (a t/m c bij punt 6) in handen te leggen van de afdeling Communicatie met als handvat de prioritering van de inhoud als volgt:
   1. Aankondiging van en uitleg over voorgenomen beleid en besluitvorming over beleid. Beknopte tekst met goed aanvullend beeldmateriaal;
   2. Aankondiging van openbare raads- en commissievergaderingen en andere openbare gemeentelijke bijeenkomsten met bewoners;
   3. Korte aanduiding van officiële kennisgevingen / bekendmakingen, met aanvullend een link naar de digitale opslag;
   4. Aankondiging van bijeenkomsten Gebiedstafels;
   5. Lokale informatie over gemeentelijke maatregelen als verkeersbesluiten, inzameling afval, openingstijden enz.;
   6. Korte colofon;
   7. Indien ruimte voorhanden: Foto van de week.
   8. De eindredactie van de bijdragen omtrent de Centrum Ontwikkeling Zevenbergen ligt bij het projectteam Centrum Ontwikkeling Zevenbergen.
   9. De vastgelegde in te huren ruimte zoals verwoord in het contract met de Moerdijkse Bode is de maximale in te huren ruimte. De bewaking van het maximale volume en halfjaarlijkse rapportage hierover aan het college ligt bij de afdeling Communicatie.

  De gemeente Moerdijk publiceert al geruime tijd belangrijke informatie en officiële kennisgevingen, onder andere, via ingehuurde pagina’s in de Moerdijkse Bode. Dit is het enige huis-aan-huis medium dat bezorgd wordt bij alle adressen binnen de gemeente Moerdijk.
  Bij een collegebesluit dat, gerekend over vier jaar bij elkaar opgetelde huurbedragen, uitkomt op een huurbedrag van € 221.000 per vier jaar of hoger, is de gemeente verplicht om een Europese aanbesteding uit te schrijven. Bij een bedrag dat hieronder blijft geldt volgens het gemeentelijke inkoopbeleid een zogenaamde Nationaal Openbare of Meervoudige onderhandse aanbesteding, waarbij aan drie tot vijf aanbieders wordt gevraagd om een inhoudelijk en financieel voorstel te doen.  Het college heeft besloten om de wekelijkse hoeveelheid paginaruimte te beperken tot een bedrag dat onder de Europese aanbestedingsgrens blijft. Omdat er maar één aanbieder is die de mogelijkheid biedt om alle huishoudens in de gemeente Moerdijk te bereiken heeft het college verder besloten om voorbij te gaan aan de regel van een Nationaal Openbare aanbesteding of een Meervoudige onderhandse aanbesteding, omdat er geen concurrenten op de markt zijn. Aan de Moerdijkse Bode is een offerte gevraagd voor een nieuw contract voor de plaatsing van de gemeentelijke informatie. De Moerdijkse Bode wordt goed gelezen en bereikt nagenoeg alle brievenbussen in de hele gemeente. De bewoners van Moerdijk zijn al jaren gewend aan de wekelijkse informatie via de gemeentepagina’s. Hoewel er de afgelopen jaren steeds meer en intensiever door de gemeente mede wordt gecommuniceerd via digitale en social media, kan de informatiewaarde van de wekelijkse gemeentepagina’s niet worden onderschat.
  De verplichting om opnieuw naar het contract te kijken van de gemeentepagina’s in de Moerdijkse Bode biedt kansen om nog eens te kijken naar zowel de invulling van deze pagina’s, als de samenhangende onderdelen in de communicatiemix en de planning en aansturing daarvan. Het wegvallen van de verplichting om de officiële gemeentelijke kennisgevingen over vergunningen en besluiten via printmedia beschikbaar te stellen aan bewoners, biedt mogelijkheden om deze op een nieuwe manier aan te bieden.  De officiële mededelingen nemen wekelijks flink wat ruimte in beslag. Het is mogelijk om dit te verschuiven naar een korte aankondiging, met alleen informatie over waar er vergunningen zijn aangevraagd en verleend, die doorverwijst naar uitgebreide informatie op de gemeentelijke website. Het nieuwe contract biedt ruimte voor plaatsing van wekelijks maximaal 1,6 pagina met gemeentelijke berichtgeving. Dit wordt verdeeld over:

  • volle pagina per week met daarop de gebruikelijke gemeentelijke berichtgeving, 
  • om de week een column van het college van 0,6 pagina,
  • en  om de week 0,6 pagina, met daarop informatie over zaken die aan de orde zijn binnen de gemeenteraad en haar commissies.

  Daarnaast is er dertien keer per jaar ruimte voor een rubriek Van 3 kolommen van 175 mm over de Centrum Ontwikkeling Zevenbergen.
  Het ruimtegebruik op de gemeentelijke pagina’s kan verder worden teruggebracht door, nog meer dan al het gebruik is, onderwerpen aan te kondigen en vervolgens voor verdere informatie door te verwijzen naar uitgebreide informatie op de website. Verminderen van het contract biedt verder mogelijkheden om zowel extra tijd als geld te investeren in een pilot met social advertising, wat het mogelijk  maakt om tegen geringe kosten, heel gericht doelgroepen te bereiken via social media. Het is interessant om de omschakeling van de gemeentelijke informatiepagina’s te koppelen aan een pilot waarin print en social advertising elkaar versterken.

 6. Informatiebeveiliging

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de notitie en vaststelling van  "Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Moerdijk 2018-2020" 
  2. In te stemmen met het uitvoeren van het Informatiebeveiligingsplan 2018.

  Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun informatie bij de overheid in goede handen is. Een betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor het goed functioneren van processen in de gemeente.  Het bestaande  Informatiebeveiligingsbeleid (IB Beleid) dateert van 2014 en is aan herziening toe. In samenwerking met de regiogemeenten is nieuw beleid opgesteld, dat volledig is afgestemd op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten. Het IB Beleid geeft aan hoe de regiogemeenten haar gegevens en informatiesystemen op de hiervoor genoemde gebieden gaan beschermen. Het IB  Beleid is geactualiseerd in de notitie Informatiebeveiligings-beleid gemeente Moerdijk  2018-2020. Voor 2018 is een Informatiebeveiligingsplan opgesteld waarin de treffen maatregelen zijn benoemd en gepland.

 7. Verantwoording inzet bestrijding onderwijsachterstanden 2017

  Het college besluit:

  1. Vast te stellen dat de verstrekte vergoedingen in het kader van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden (6480600/44249) zijn ingezet voor de activiteiten beschreven in het actieplan 2017.
  2. Vast te stellen dat de vergoedingen die zijn verstrekt vanuit het budget overig peuterspeelzaalwerk (6650200/43710), vve coördinatie en inzet extra vve kindplaatsen, zijn ingezet conform de uitgangspunten van het actieplan 2017. 
  3. In te stemmen met het definitief vaststellen van de vergoedingen 2017 conform de ver-leende vergoedingen aan De 7 Dwergen, De Cocon en Stichting De Waarden op basis van de door hen ingediende verantwoording onderwijsachterstanden 2017. 
  4. In te stemmen met het lager vaststellen van de vergoedingen 2017 dan de verleende vergoedingen voor een totaal bedrag van € 11.541,61, en terug te vorderen bij Bibliotheek VANnU € 198,56, TWB € 10.184,00, De Dwergjes € 1.159,05.
  5. In te stemmen met het hoger vaststellen van de vergoedingen 2017 dan de verleende vergoedingen voor een totaal bedrag van € 3.369,80, en dit te compenseren aan De Bolderkar € 35,95, Het Zwammeke € 197,90, De Zwingeltjes € 1.723,80 en De Roef € 1.412,15.
  6. Het totaal terug te vorderen bedrag bedraagt na aftrek van de te verstrekken bedragen nog ruim € 8.171,81.

  Jaarlijks stelt het college een actieplan bestrijding van onderwijsachterstanden vast waarin wordt beschreven hoe de aanpak van onderwijsachterstanden door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen van 2 t/m 6 jaar eruit ziet. Op basis van het vastgestelde actieplan 2017  hebben diverse organisaties een vergoeding ontvangen om uitvoering te geven aan het actieplan. In het daaropvolgend kalenderjaar toetst het college op grond van het artikel 168a van de Wet op primair Onderwijs (WPO) of de vergoedingen zijn ingezet conform de afspraken.

 8. Vaststelling en afrekening van de subsidie I/D baan kalenderjaar 2017

  Het college besluit:
  Voor het kalenderjaar 2017 de hoogte van de subsidie, op basis van een uitgevoerde loonwaardemeting, te bepalen op € 13.828,55.

  Surplus heeft momenteel nog één medewerker in dienst die er in het jaar 2000 is gestart op grond van de toenmalige regeling In- en Doorstroombanen (I/D-banen). Ondanks dat deze landelijke regeling een aantal jaren is opgeheven, heeft de gemeente Moerdijk besloten de werkgelegenheid voor deze medewerker te garanderen zo lang de budgetten op het gebied van Werk & Inkomen dit toelaten. In april 2015 heeft het college besloten dat de subsidie voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018 en 2019 zal worden vastgesteld op basis van een éénmalige loonwaardemeting zoals dit ook gebeurt binnen de Participatiewet.

 9. Inzet middelen GGZ preventie jeugd 2018

  Het college besluit:

  1. Aan de gemeente Bergen op Zoom in 2018 een bedrag van € 2.272,-- beschikbaar te stellen als bijdrage voor de deelname van Moerdijkse leerlingen aan de regionaal uit te voeren gastlessen Ben jij Gek?! op VO-scholen door GGZ WNB en Novadic-Kentron; 
  2. Aan de gemeente Roosendaal een bedrag van € 9.000,-- beschikbaar te stellen voor deelname van kinderen en jongeren vanuit de gemeente Moerdijk aan lotgenotengroepen Kopp/KVO en de Brussen-groepen in de gemeente Roosendaal;
  3. GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) een subsidie van maximaal € 21.679,84 toe te kennen voor het uitvoeren van het project “Piep zei de muis” in de gemeente Moerdijk in 2018.

  De collectieve GGZ preventie jeugd richt zich op kinderen en jongeren die in hun thuissituatie of directe omgeving te maken hebben met spanningen en stress als gevolg van situaties, zoals: een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, iemand overlijdt, een broertje of zusje dat ernstig ziek is. Ook zijn er kinderen met ouders of broers/zussen met psychische problemen. De gemeente Moerdijk wil de Moerdijkse kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen en begeleiden. Hiervoor ondersteunt de gemeente Moerdijk in 2018 de volgende jeugd preventieprogramma’s:
  Regionale gastlessen Ben jij Gek?! welke door GGZ WNB en Novadic-Kentron op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio worden uitgevoerd. Hierbij worden psychische problemen uit de     taboesfeer gehaald.
  - Kopp/KVO- en de Brussen-groepen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-12 en 12-18 jaar, die in de gemeente Roosendaal worden georganiseerd voor de regio. Kopp/KVO is een doe-praatgroep en lotgenotengroep voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaafde ouders. De Brussen-groep is gericht op broers en zussen van kinderen met psychische problemen;
  - Het project “Piep zei de muis” dat GGZ WNB en de sociaal verpleegkundige van het CJG Moerdijk samen uitvoeren. Het project is specifiek bedoeld ter ondersteuning van jonge kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar die in de thuissituatie met spanning of stress te maken hebben. Ook de ouders en verzorgenden worden binnen het project bereikt en geholpen.

 10. Subsidieverlening cultureel programma Stichting d’Engelenburgh, Fijnaart

  Het college besluit:

  1. Aan Stichting d’Engelenburgh voor 2018 een subsidie te verlenen van € 2.920, - voor het uitvoeren van haar culturele programma.
  2. De kosten te dekken uit 6561102 (Overige cultuur en recreatie) 44255 (Eenmalige subsidies)

  In 2017 heeft Stichting d’Engelenburgh een initiatiefsubsidie ontvangen voor haar culturele programma. Dit bestaat uit maandelijkse bijeenkomsten op het terrein van muziek, literatuur of kunst,  concerten van de Young Piano Masters Society, een maandelijks open podium en deelname aan het Open Monumentenweekend. Voor 2018 heeft Stichting d’Engelenburgh opnieuw subsidie aangevraagd waarmee de activiteiten verder kunnen worden uitgebreid. Uit het jaarverslag van Stichting d’Engelenburgh blijkt dat haar activiteiten een welkome en goede aanvulling zijn op het culturele aanbod in de gemeente Moerdijk en zo bijdraagt aan levendige kernen. Het college heeft besloten om voor 2018 een subsidie van € 2.920, - te verlenen, zijnde het begrote exploitatietekort.

 11. Markering stroomgaten Watersnoodramp 1953

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met deelname aan het project Markeren Stroomgaten Watersnoodramp 1953 waarbij 
   1. vier locaties in gemeente Moerdijk gemarkeerd worden met een markeringszuil
   2. een regiosteen wordt geplaatst in Heijningen
   3. we onze connecties inzetten om de informatie beschikbaar in de gemeente (onder andere bij de heemkundekringen) bij het project in te brengen
   4. we via onze connecties nagaan of er vrijwilligers zijn om de zuilen te controleren en schoon te houden
  2. De kosten van € 10.890 te financieren uit het budget toerisme en recreatie, overige uitgaven (6561300/43710)

  Het is 65 jaar geleden dat de watersnoodramp zich voltrok. Een ramp die we willen blijven herdenken. Met het project ‘Markering Stroomgaten’ worden alle 96 stroomgaten, die zijn ontstaan ten gevolge van deze ramp, gemarkeerd met een markeringszuil. Doel is om inzichtelijk te maken waar de stroomgaten zich bevonden en om de verhalen te vertellen over de Watersnoodramp. Vier van deze stroomgaten zijn in gemeente Moerdijk gevestigd. De zuilen worden met elkaar en met het landschap verbonden door routes in een app, met ook aandacht voor onder andere terpen, verdronken dorpen en kreken. De verhalen en informatie in de app worden verbonden met fysieke, zichtbare locaties, zodat een nieuwe beleving ontstaat en mensen zich bewust blijven en worden gemaakt van wat zich 65 jaar geleden heeft afgespeeld.

 12. Paardenweide kinderboerderij Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het besteden van het overschot van ca. € 2800 op de jaarrekening van 2017 van Stichting Kinderboerderij Zevenbergen aan het opknappen van de paardenweide
  2. Een bijdrage te geven van € 3000 voor het opknappen van de paardenweide
  3. Deze bijdrage te bekostigen uit het budget Uitvoering Accommodatiebeleid: 6670600/44249.

  De kinderboerderij in Zevenbergen bestaat uit een aantal verschillende weiden en hokken waardoor de dieren zowel binnen als buiten kunnen verblijven. De paarden hebben een aparte wei, echter deze is te nat. De paardenweide blijkt het enige deel van het totale terrein te zijn dat niet is gedraineerd. Daarom wil de kinderboerderij de paardenweide opknappen door onder andere drainage aan te leggen, zodat de paarden er goed en droog kunnen staan. De kinderboerderij heeft in 2017 wat geld overgehouden, dit wil de stichting inzetten voor het opknappen van de wei. Daarnaast besluit het college € 3000 beschikbaar te stellen voor het opknappen van de paardenweide.

 13. Actualisatie van de openingstijden van het Mauritshuis

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de vernieuwde openingstijden van het Mauritshuis;
   Huidig zomer Huidig winter Voorstel zomer Voorstel winter
   Zondag Gesloten Gesloten 12 – 17 u 13 – 17 u
   Maandag 13 – 17 u 12 – 17 u Gesloten Gesloten
   Dinsdag 11 – 17 u 11 – 17 u 11 – 17 u Gesloten
   Woensdag 11 – 17 u 11 – 17 u 11 – 17 u 11 – 17 u
   Donderdag 11 – 17 u 11 – 17 u 11 – 17 u 11 – 17 u
   Vrijdag 11 – 17 u 11 – 17 u 11 – 17 u 11 – 17 u
   Zaterdag 12 – 17 u

   Gesloten

   12– 17 u 13 – 17 u

   *Voor vergaderingen is het Mauritshuis in overleg vanaf 09.00 uur en ’s avonds
   beschikbaar.

  2. In te stemmen met een structurele uitbreiding van de personeelsbegroting van het Mauritshuis van € 6.794 en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2018 en te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2019 en verder

  De openingstijden van het Mauritshuis in Willemstad zijn met ingang van het Pinksterweekend aangepast. Een bij velen gekoesterde wens om in het weekend ook op zondag open te zijn wordt ingewilligd. Op maandag gaat het Mauritshuis dicht en in de wintermaanden gaat het Mauritshuis zowel op maan- als dinsdagen dicht. En in de winter gaat het Mauritshuis voortaan ook op zaterdag open.