Besluitenlijst B&W vergadering 08 mei 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 08 mei 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Afwezig:
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 mei 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 mei 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Innovatiebonus BG 2018

  Het college besluit:
  1. In stemmen met het voorstel om voor 2018 een Innovatiebonus 2018 voor Wmo begeleiding in te stellen.
  2. Een bijdrage van € 42.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de regionale Innovatiebonus 2018.en dit ten laste te brengen van het budget maatwerkvoorziening begeleiding
  3. Mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder Wmo voor de definitieve bestemming en uitreiking van de Innovatiebonus 2018.
  4. De raad en de Wmo adviesraad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief en conceptbrief.
  5. De communicatie omtrent dit voorstel en het verdere traject in D6-verband af te stemmen.

  Gemeenten staan voor de uitdaging om de maatschappelijke ondersteuning beter aan te laten sluiten bij de behoeften van inwoners. Daarvoor is nodig dat de zorgvragers en hun ondersteuningsvraag als uitgangspunt worden genomen. Dit vraagt om een andere benadering. De systematische, vaak gestandaardiseerde, aanpak moet (deels) losgelaten worden om meer ruimte te bieden voor maatwerk. Om innovatie te bewerkstelligen willen de D6-gemeenten in 2018 een innovatiebonus in het leven roepen om hiermee te experimenteren en hiervan te leren. Gemeenten vullen niet in maar beoordelen wel op basis van ingediende plannen. Het regionale budget wordt bepaald op € 250.000.. Per gemeente is de bijdrage afgerond € 42.000,-

 4. Finale Kwijting Wmo hulpmiddelen 2017 MediPoint

  Het college besluit:
  In te stemmen om de afrekening over het jaar 2017 met Harting Bank (Medipoint) plaats te laten vinden middels finale kwijting.

  De afrekening over het jaar 2017 met Harting-bank (Medipoint) heeft plaatsgevonden middels finale kwijting.

 5. Visie verdedigingswerken

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. De visie op de verdedigingswerken vast te stellen;
  2. In te stemmen met het stappenplan om te komen tot uitvoering van de visie;
  3. In te stemmen met de onderzoekskosten van  € 70.000;
  4. In te stemmen met de dekking van de onderzoekskosten door middel van inzet reeds vastgesteld budget van € 25.000 (6822700/43519) bij de vaststelling begroting 2018. Aanvullend het resterende bedrag ad € 45.000 te dekken vanuit de aanwezige begrotingsruimte 2018;
  5. In te stemmen met beslispunt 3 door middel van een begrotingswijziging ad € 45.000 (6822700/43519) behorende bij het raadsvoorstel.

  De gemeente Moerdijk heeft een belangrijk Nederlands erfgoed in eigendom en beheer: de verdedigingswerken van Willemstad en Klundert. Omvang en hoeveelheid van de vestingwerken maken het noodzakelijk dat de gemeente Moerdijk prioriteiten stelt voor onderhoud en renovatie. De visie dient hier als leidraad voor. Ook geeft de visie richting aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van deze verdedigingswerken. Voor dit doel is samen met vertegenwoordigers van de stadstafels een indeling gemaakt in blikvangers (Stenen Poppen van Klundert en binnenhaven Willemstad), parels (o.a. vaarrondje Klundert, Bastion Groningen en inundatieverhaal Willemstad) en overige interessante plekken. Met deze prioriteitsstelling beschikt de gemeente over een agenda voor de verdedigingswerken van Klundert en Willemstad voor:
  - Investeringen in onderhoud en instandhouding;
  - Plekken en manieren om de gemeente verder op de kaart te zetten ten behoeve van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling.
  De visie geeft de richting aan die de gemeenteraad in wil gaan met de verdedigingswerken. Na vaststelling door de gemeenteraad volgt een onderzoeksfase waarin de haalbaarheid, ontwerp en inrichting van de verschillende onderdelen worden onderzocht en beschreven. Als de onderzoeken zijn afgesloten legt het college een voorstel voor aan de gemeenteraad op basis waarvan deze tot besluitvorming kan komen over welke onderdelen daadwerkelijk tot uitvoering komen.

 6. Bijdrage Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum Brabant

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 5.000 aan MCA in 2018 en 2019 onder voorwaarde van tussentijdse monitoring om af te kunnen afwegen of lidmaatschap voldoende meerwaarde biedt.

  Stichting MCA (multimodaal Coördinatie en Adviescentrum Brabant) is een kennis en netwerkorganisatie voor Brabant die bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar brengt en adviseert over multimodaal transport. MCA wordt gefinancierd door rijksoverheid, provincie en gemeenten gezamenlijk.  

 7. Begroting2019 WVS- groep

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het algemeen bestuur van WVS-groep het volgende naar voren te brengen:
  a) In het geval dat de meicirculaire tot grote financiële afwijkingen leidt dan wordt de WVS gevraagd een herziene begroting aan de gemeenten voor te leggen. In deze herziene begroting wordt in ieder geval de actuele situatie verwerkt van de:
  i. Rijksbijdrage
  ii. Lage Inkomens Vergoeding
  iii. Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal aanmeldingen in 2018 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein en de ISD.
  iv. (Meerjarige) gevolgen van het collegebesluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering
  b) Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de herstructurering en ketensamenwerking.
  c) Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de risico’s en beheersmaatregelen duidelijk te beschrijven en kwantificeren, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen.
  d) De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
  i. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
  ii. samenstelling van de bestuurlijke organen;
  iii. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
  iv. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar).
   Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u  betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is  
    voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen.
  e) Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het algemeen bestuur van WVS-Groep;
  3. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage aan WVS-groep van € 3.600,- per geplaatste Wsw-werknemer in 2019;
  4. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan WVS-Groep op te nemen van € 450.000.

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorzieningschap West-Noord Brabant (WVS-groep). WVS-groep is de sociale werkvoorziening in West Noord-Brabant voor negen gemeenten. Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft de concept begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Voordat de begroting op maandag 2 juli 2018 a.s. in het algemeen bestuur wordt vastgesteld wordt de zienswijze van de gemeenteraad gevraagd.
  Het dagelijks bestuur verwacht voor 2019 een verlies van € 8.569.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
  - de hogere loonkosten voor SW-medewerkers dan het landelijke gemiddelde;
  - een daling van de rijksbijdrage Wsw als gevolg van landelijke bezuinigingen;
  - de kostenstructuur niet in een gelijkmatige tred kan worden afgebouwd.

  Om het verwachte verlies te dekken wordt er voorgesteld om vanuit de begroting van de gemeente Moerdijk voor 2019 € 450.000 beschikbaar te stellen.

 8. Project 116 Grondverkoop starterswoningen Timek Planontwikkeling

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de starterswoningen in de Vlinder-buurt
  2. Ontheffing te verlenen van de aanbetalingsverplichting zoals opgenomen in de standaardverkoop-bepalingen van de gemeente Moerdijk
  3. In te stemmen met de ontwerp-verkoopovereenkomst aan Timek Planontwikkeling.

  In de Vlinderbuurt in Standdaarbuiten worden starterswoningen gerealiseerd. De doelgroep starters heeft het moeilijk om een geschikte woning te vinden en om deze doelgroep toch een kans te bieden op de woningmarkt heeft de gemeente een perceel bouwgrond in de Vlinderbuurt hiervoor gereserveerd en wordt deze ontwikkeling door de gemeente gefaciliteerd. Timek Planontwikkeling is hier inmiddels bezig met de ontwikkeling van 10 goedkope woningen op basis van het concept Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Op dit moment wordt de verkoopovereenkomst voorbereid. Om de realisatie van de starterswoningen te faciliteren wordt hierbij ontheffing verleend van de aanbetalingsverplichting uit de standaard verkoopvoorwaarden.

 9. Omgevingsvergunning Kadedijk 74-84 Fijnaart

  Het college besluit:
  Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van het gebruik van het perceel aan de Kadedijk 74-84 in Fijnaart t.b.v. realisatie van 5 woningen.

  1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief;
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  3. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen.

 10. Mandaat sloopvergunning De Vrijbuiter

  Het college besluit:
  Mandaat te verlenen aan de vennootschap onder firma Combinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik, voor het aanvragen van de sloopvergunning voor De Vrijbuiter (Zuidhaven 65a te Zevenbergen) in het kader van het project Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt in Zevenbergen.

  In het kader van het project centrumplan Zevenbergen moet een sloopvergunning worden aangevraagd voor De Vrijbuiter. Dit pand is door de gemeente aangekocht en gebruikt als informatiecentrum voor dit project. In het contract tussen de Gemeente Moerdijk en firma bouwcombinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik is vastgelegd dat de aannemer zorgt voor de benodigde vergunning. Met dit mandaat wordt het aanvragen van deze sloopvergunning doorgelegd aan de bouwcombinatie.

 11. Nadere regel openbare en groene schoolpleinen

  Het college besluit:
  1. De Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen vast te stellen;
  2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 25.000 per jaar;
  3. Dit te bekostigen uit Speeltuinen en – plaatsen/Eenmalige subsidies (6580000/44255) door verhoging van het bestaande budget met € 10.000 tot een bedrag van € 25.000 middels de begrotingswijziging bij de 1e bestuursrapportage 2018;
  4. De gewijzigde Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties vast te stellen en de Nadere regels Initiatiefsubsidies, in werking getreden op 22 juni 2016, in te trekken.

  In april 2018 heeft de provincie Noord-Brabant samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds de subsidieregeling Schoolpleinen van de Toekomst opgesteld. Door deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de vergroening van hun schoolplein. Onderdeel van de subsidieregeling van de provincie is cofinanciering. Doordat het college de Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen vaststelt, kunnen scholen naast subsidie van de provincie, ook subsidie van de gemeente krijgen. Naast subsidie voor vergroening van schoolpleinen, is in de Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen ook opgenomen dat scholen subsidie kunnen krijgen voor de openstelling van hun schoolplein. Door de subsidie hoeven de scholen zelf minder bij te dragen aan vergroening van het schoolplein, waardoor het aantrekkelijker voor scholen wordt om hun schoolplein te vergroenen en/of openbaar te maken.
  Eerder was de regeling openbare schoolpleinen onderdeel van de Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties. Door het vaststellen van de Nadere regel openbare en groene schoolpleinen zijn de onderdelen die betrekking hebben op de openstelling van schoolpleinen verwijderd uit de Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties.

 12. Vooroverlegreactie concept-ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde concept-vooroverlegreactie;
  2. Kennis te nemen van de gedetailleerde opmerkingen op het concept PIP en deze ambtshalve toe te sturen aan de provincie;
  3. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren.

  Voor het windpark dat in de omgeving van de A16 wordt ontwikkeld, heeft de provincie Noord-Brabant een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het concept van dit PIP Windenergie A16 is in het kader van het wettelijk vooroverleg voor reactie aan het college voorgelegd. Daarnaast schrijft de Wet ruimtelijke ordening voor dat de gemeenteraad over het PIP wordt gehoord. Het college besluit in te stemmen met de concept-vooroverleg reactie en deze ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.