Nadere regel openbare en groene schoolpleinen

Het college besluit:
1. De Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen vast te stellen;
2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 25.000 per jaar;
3. Dit te bekostigen uit Speeltuinen en – plaatsen/Eenmalige subsidies (6580000/44255) door verhoging van het bestaande budget met € 10.000 tot een bedrag van € 25.000 middels de begrotingswijziging bij de 1e bestuursrapportage 2018;
4. De gewijzigde Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties vast te stellen en de Nadere regels Initiatiefsubsidies, in werking getreden op 22 juni 2016, in te trekken.

In april 2018 heeft de provincie Noord-Brabant samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds de subsidieregeling Schoolpleinen van de Toekomst opgesteld. Door deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de vergroening van hun schoolplein. Onderdeel van de subsidieregeling van de provincie is cofinanciering. Doordat het college de Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen vaststelt, kunnen scholen naast subsidie van de provincie, ook subsidie van de gemeente krijgen. Naast subsidie voor vergroening van schoolpleinen, is in de Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen ook opgenomen dat scholen subsidie kunnen krijgen voor de openstelling van hun schoolplein. Door de subsidie hoeven de scholen zelf minder bij te dragen aan vergroening van het schoolplein, waardoor het aantrekkelijker voor scholen wordt om hun schoolplein te vergroenen en/of openbaar te maken.
Eerder was de regeling openbare schoolpleinen onderdeel van de Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties. Door het vaststellen van de Nadere regel openbare en groene schoolpleinen zijn de onderdelen die betrekking hebben op de openstelling van schoolpleinen verwijderd uit de Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties.