Besluitenlijst B&W vergadering 15 mei 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 15 mei 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 mei 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 8 mei 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Update Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties

  Het college besluit:
  1. De gewijzigde Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vast te stellen;
  2. De Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties datum 12-01-2018 in te trekken;
  3. De nieuwe nadere regels op gebruikelijke wijze te publiceren.

  Eind 2017 heeft het college het nieuwe subsidiekader vastgesteld. De inzet van dit kader is om de subsidieregels zo in te richten dat ze meer overzichtelijk en doelmatig zijn. Naar aanleiding van dit subsidiekader heeft het college de Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vastgesteld. Het doelmatig houden van de nadere regels is een continue proces van ervaren, evalueren en verbeteren. Voor nu blijkt onder andere dat bij de omzetting naar de huidige regel per abuis een artikel lid vergeten, blijkt het onvoldoende duidelijk hoe de gemeente omgaat met tussentijdse wijzigingen bij een subsidieaanvraag, kan een kern ook zelf subsidie gaan verdelen en is er onbedoeld een mogelijkheid voor stapeling van subsidies ontstaan. Daarnaast is het subsidieproces sinds kort zo vereenvoudigd dat een aantal regels overbodig zijn geworden en de uiterste aanvraagdatum verzet kan worden van 1 oktober naar 1 november. Dat alles vraagt om een update. Het college heeft deze zaken aangepast en nieuwe Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties vastgesteld.

 4. Evaluatie en vervolg pilot “Zelf subsidie verdelen” Langeweg

  Het college besluit:
  1. De pilot “Zelfsubsidie verdelen” Langeweg als succesvol te beschouwen;
  2. De nadere regels Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties vast te stellen;
  3. De hoogte van het subsidiebedrag voor de kern Langeweg op jaarlijks € 25.633,- vast te stellen;
  4. Kennis te nemen van de RIB en deze te verzenden aan de gemeenteraad.

  Voor de subsidiejaren 2017 en 2018 is het college met de pilot “Zelf subsidie verdelen” gestart. Doel van deze manier van werken is een versterking van de samenhang tussen de vrijwilligersorganisaties in de kern doordat vrijwilligersorganisaties in een kern zelf de beschikbare subsidie verdelen. De kern Langeweg is als eerste aan de slag gegaan met de pilot en op basis van de positieve reacties en resultaten heeft het college besloten om de pilot om te zetten naar een manier van werken. De meerwaarde van deze manier van werken zit met name in de stimulans om verder met elkaar samen te werken. De vrijwilligersorganisaties gaven aan dat de gezamenlijke bijeenkomsten in het kader van de pilot als heel waardevol werden beschouwd. Bij een kern met de omvang van Langeweg wordt er vanuit gegaan dat iedereen elkaar kent. Dit blijkt in de praktijk niet het geval. Het zelf subsidie verdelen heeft er voor gezorgd dat de besturen elkaar nu kennen en bereid zijn elkaar te ondersteunen. Dit hoeft niet noodzakelijk een financiële ondersteuning te zijn maar het gebeurt ook in kennisuitwisseling of praktisch zoals het uitlenen van een geluidsinstallatie. Zaken die voorheen ook gebeurden maar na het starten van het Zelf subsidie verdelen steeds meer vanzelfsprekend zijn geworden.
  Het college heeft de nadere regels Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties opgesteld zodat nu elke kern in de gemeente Moerdijk zelf subsidie kan verdelen.
  De voorwaarde is dat de aanvraag wordt ingediend door één vrijwilligersorganisatie uit de kern en dat deze vrijwilligersorganisatie statutair heeft vastgelegd dat zij zich inzet voor samenwerking en samenhang binnen de kern. In Langeweg is dit de wijkvereniging. Misschien nog wel een belangrijker voorwaarde is dat alle door de gemeente gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties uit de kern moeten mee doen. Als één van de organisaties er voor kiest om toch afzonderlijk een aanvraag in te dienen dan wordt de gezamenlijke aanvraag afgewezen. Het initiatief en de inzet moet dus echt uit de kern zelf komen. Het college wil elke kern de mogelijkheid geven om op deze manier zelf subsidie te verdelen maar er is geen sprake van een verplichting. Als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden dan krijgt de kern 5% extra boven op het totale subsidiebedrag wat normaal naar de kern zou gaan. Samen bepalen de vrijwilligersorganisaties in de kern hoe het totale bedrag wordt besteed. Het college is trots op de kern Langeweg dat zij deze manier van werken zo heeft opgepakt. In 2017 en 2018 heeft Langeweg een totaalbedrag van € 25.633,- gekregen. Het college heeft besloten om dit bedrag, overeenkomstig de nieuwe nadere regels, tot nadere order te continueren. Daarvoor moeten de vrijwilligersorganisaties uit Langeweg natuurlijk wel gezamenlijk de subsidie blijven aanvragen.
  In Langeweg heeft het college via ambtelijke inzet meegedacht en ondersteund waar mogelijk in het tot stand komen van het zelf subsidie verdelen. Deze inzet is niet in regels te vatten maar het college hecht waarde aan het contact van de gemeentelijke organisatie met inwoners en zal deze manier van werken ook inzetten bij andere kernen die zelf subsidie willen verdelen. Het college zal de kernen informeren via een nieuwsbrief en de stads- en dorpstafels over de mogelijkheden.

 5. Privacybeleid

  Het college besluit:
  1. het Privacybeleid gemeente Moerdijk vast te stellen;
  2. het Privacybeleid sociaal domein vast te stellen;
  3. het Grondslagendocument in het sociaal domein vast te stellen;
  4. het Privacyprotocol gegevensverwerking Wmo vast te stellen;
  5. het het Privacyprotocol gegevensverwerking Jeugdhulp vast te stellen
  6. de heer CPM Machielse als Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen.

  Binnen de organisatie van de gemeente Moerdijk wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de inwoners voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De inwoners van de gemeente moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, verzamelen en vastleggen gegevens,  transparantie en gebruikerscontrole. De gemeente geeft door dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente.
  Dit privacybeleid vormt een overkoepelend beleid voor de organisatie waarin de omgang met persoonsgegevens en de rechten van de burgers wordt beschreven. De wetgeving biedt daarnaast voldoende mogelijkheden om het recht op privacy van de burger en het algemeen belang (veiligheid / fraudebestrijding) tegen elkaar af te wegen. Om invulling te geven aan de specifiek eisen op gebied  van privacy in het sociaal domein is hiervoor een apart beleid  uitgewerkt met bijbehorende protocollen. De Functionaris Gegevensbescherming is degene die toezicht houdt op de uitvoering van het privacybeleid.

 6. Vaststellen mandaatbesluit OMWB 2018

  Gevraagd collegebesluit
  1. Het door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aangeboden uniform mandaatbesluit niet vast te stellen.
  2. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 3 juni 2013, het supplement betreffende besluiten tot het publiceren van samenvattingen van Brzo-inspecties d.d. 4 mei 2015, alsmede het supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbesttaken d.d. 8 maart 2016, in te trekken. De krachtens de hier  ingetrokken mandaatbesluiten vastgestelde ondermandaatbesluiten behouden hun gelding.
  3. Het op onderdelen aangepaste mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemeente Moerdijk 2018 vast te stellen.
  4. Het mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemeente Moerdijk 2018 te publiceren overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

  Gevraagd besluit burgemeester
  1. Het door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aangeboden uniform mandaatbesluit niet vast te stellen.
  2. Het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 3 juni 2013, het supplement betreffende besluiten tot het publiceren van samenvattingen van Brzo-inspecties d.d. 4 mei 2015, alsmede het supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbesttaken d.d. 8 maart 2016, in te trekken. De krachtens de hier  ingetrokken mandaatbesluiten vastgestelde ondermandaatbesluiten behouden hun gelding.
  3. Het op onderdelen aangepaste mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemeente Moerdijk 2018 vast te stellen.
  4. Het mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018 te publiceren overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

  Op 15 december 2017 is het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) akkoord gegaan met het voorgestelde uniforme mandaatbesluit. De OMWB verzoekt de gemeente dit mandaatbesluit vast te stellen. Sinds de start van de omgevingsdienst in 2013 heeft de gemeente een vergaand mandaat aan de directeur van de omgevingsdienst verstrekt. Het geven van mandaat aan de dienst staat daarom niet ter discussie. Op onderdelen gaat het aangeboden mandaatbesluit verder dan het mandaatbesluit zoals dat momenteel voor de organisatie geldt. Om die reden hebben de burgemeester en het college besloten het aangeboden uniforme mandaatbesluit niet vast te stellen, maar wel in te stemmen met een alternatief mandaatbesluit. Dit alternatieve besluit wijkt op een beperkt aantal onderdelen af van het aangeboden mandaatbesluit. Allereerst geldt het vastgestelde besluit voor een groter aantal wetten dan het concept van de omgevingsdienst. Daarentegen zijn een aantal zaken in de Moerdijkse versie juist beperkter zoals: Het nemen van een beslissing op bezwaarschriften, het nemen van gedoogbesluiten, het opleggen van bestuurlijke boetes en de uitvoering van privaatrechtelijke, of feitelijke handelingen aangaande inning of invordering van gemaakte kosten voor bestuursdwang, verbeurde dwangsommen, of uitbetaling/vergoeding van griffierechten en/of proceskosten.

 7. Vaststelling jaarrekening en subsidie 2017 Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk.
  2. Subsidie 2017 Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk definitief vast te stellen op € 50.000.

  In 2017 is, op basis van het activiteitenplan 2017, een subsidie van € 50.000 verleend aan Stichting Toeristisch Fonds Moerdijk. Afspraak is dat na het ontvangen van de jaarrekening deze subsidie definitief wordt vastgesteld. De Stichting heeft haar jaarrekening 2017 ingediend. Hieruit is op te maken dat het budget wordt gebruikt om de toeristische sector in Moerdijk te versterken. De subsidie wordt dan ook op € 50.000 vastgesteld.

 8. Concept begroting 2019 en de concept meerjarenbegroting 2019-2022 van de Belastingsamenwerking West Brabant.

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  1) Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant het volgende naar voren te brengen:
  a) het bestuur van de BWB stelt vóór 1 augustus 2018 een met de deelnemers zorgvuldig afgestemd plan van aanpak ‘taxeren naar gebruiksoppervlakte’ op, waarin de kosten en planning duidelijk inzichtelijk zijn;
  b) de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting 2019 vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
  2) De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
  3) In de meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 708.000 voor 2019 t/m 2022.

  Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) heeft bij schrijven van 13 april 2018 de concept begroting 2019 en de concept meerjaren-begroting 2019-2022 naar de deelnemers verzonden. De concept begroting 2019 en de concept jaarstukken 2017 zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de BWB op 20 april 2018. De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze tegen de concept begroting in te dienen. In de zienswijze wordt het bestuur van de BWB gevraagd voor 1 augustus 2018 te komen met een plan van aanpak ‘taxeren naar gebruiksoppervlakte’.

 9. Concept begroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022 West-Brabants Archief (WBA)

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2019-2022 van het West-Brabants Archief (WBA)
  2. In de begroting van 2019 van gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van € 246.324.

  De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de concept begroting 2019 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen bij het bestuur. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze concept begroting. Het WBA beheert de door de gemeenten overgebrachte archiefbescheiden en houdt toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden. Ook heeft het WBA in 2017 een e-depot aangeschaft, zodat de archieven die door gemeenten digitaal gevormd worden  in de toekomst kunnen worden bewaard en beheerd.

 10. Conceptbegroting 2019 GR Havenschap Moerdijk

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2019 van de GR Havenschap Moerdijk.

  Het bestuur van de GR Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting 2019 toegestuurd. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. Naast het houden van de aandelen in Havenbedrijf Moerdijk NV heeft de GR als enige taak de financieringsfunctie van genoemd bedrijf. De conceptbegroting 2019 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Voorgesteld wordt dan ook om geen zienswijze in te dienen.