Concept begroting 2019 en de concept meerjarenbegroting 2019-2022 van de Belastingsamenwerking West Brabant.

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:
1) Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant het volgende naar voren te brengen:
a) het bestuur van de BWB stelt vóór 1 augustus 2018 een met de deelnemers zorgvuldig afgestemd plan van aanpak ‘taxeren naar gebruiksoppervlakte’ op, waarin de kosten en planning duidelijk inzichtelijk zijn;
b) de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting 2019 vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
2) De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
3) In de meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de BWB op te nemen van € 708.000 voor 2019 t/m 2022.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) heeft bij schrijven van 13 april 2018 de concept begroting 2019 en de concept meerjaren-begroting 2019-2022 naar de deelnemers verzonden. De concept begroting 2019 en de concept jaarstukken 2017 zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de BWB op 20 april 2018. De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze tegen de concept begroting in te dienen. In de zienswijze wordt het bestuur van de BWB gevraagd voor 1 augustus 2018 te komen met een plan van aanpak ‘taxeren naar gebruiksoppervlakte’.