Begroting 2019 en jaarstukken 2017 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de begroting 2019 Veiligheidsregio MWB.
 2. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 5 juli 2018 het volgende naar voren te brengen: 
  1. Het bestuur van de VRMWB te verzoeken meer inzicht te verschaffen in de incidentele en structurele oorzaken van de totstandkoming van het resultaat. Zodoende een overzicht van incidentele lasten en baten toe te voegen aan zowel de jaarrekening als de begroting. In relatie hiertoe dient te worden aangegeven in hoeverre de eventuele structurele voordelen in voorgaande jaren op personele lasten (salaris- en opleidingskosten) zijn verwerkt in de begroting 2019.
  2. Met ingang van de begroting 2020 bij de berekening van de loon- en prijsindex aan te sluiten bij de andere gemeenschappelijke regelingen.
  3. Bij de prestatie-indicatoren in de begroting 2020 vergelijkende cijfers van voorgaande jaren op te nemen.
  4. In de begroting 2020 een meerjarig investeringsplan op te nemen met daarbij een specificatie c.q. toelichting op de investeringen in het begrotingsjaar 2020.
  5. De deelnemers tijdig te informeren over de voortgang van het realiseren van het nieuwe oefencentrum (zgn. Safety Village).
 3. Op te dragen deze punten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
 4. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de Veiligheidsregio MWB op te nemen van € 2.763.073; 
 5. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en bijbehorende positieve resultaten.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant biedt de conceptbegroting 2019 aan de gemeenten aan ten behoeve van een zienswijze door de gemeenteraden. Op basis van de ingediende zienswijzen zal het Algemeen Bestuur op 5 juli 2018 worden voorgesteld over te gaan tot definitieve vaststelling. Op basis van de begroting wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke en met de deelnemende gemeenten overeengekomen taken. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de kernwaarden uit de missie “Samen maken we de regio veiliger” en de actiepunten uit de visie waarmee de focus is gericht op enerzijds het verbinden met strategische crisispartners en anderzijds het aangaan van uitdagingen en het pakken van kansen die zich voordoen door de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. De VRMWB beweegt zodoende mee met de omgeving en komen van de achterkant van de veiligheidsketen steeds meer naar de voorkant. De begroting is opgebouwd aan de hand van 5 thema’s, waarbij per thema de stand van zaken en de te behalen resultaten voor 2018 worden beschreven.
De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2019 komt voor de gemeente Moerdijk uit op €2.763.073, waarin ook de exploitatielasten (€88.265) voor de kazerne Moerdijk-Haven zijn inbegrepen. Dit i.p.v. de in de begroting 2018 geraamde € 2.651.767 (2019).