Conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR Nazorg), aangezien:
    1. de financiële risico’s voor de gemeente als één van de 12 eigenaargemeenten acceptabel zijn en de begroting sluitend is;
    2. de gemeenschappelijke regeling op juiste wijze zorgdraagt voor het beheren van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling en het technisch beheer van de stortplaatsen.
  2. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR Nazorg op te nemen van  € 53.168,- .

De gemeente Moerdijk neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. Dit is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten uit de regio Breda voor de wettelijke taken voortvloeiend uit het beheer van deze twee stortplaatsen.  Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de conceptbegroting 2019 toegestuurd. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hier met een zienswijze op reageren. In deze begroting wordt voorgesteld om de bijdrage voor de deelnemende gemeenten voor de jaren 2019 tot en met 2021 te egaliseren, zodat de jaarlijkse schommelingen vervallen. Dit gebeurt middels een egalisatiereserve. Daarna wordt dan voor een nieuwe periode van 5 jaar op basis van de op dat moment geldende uitgangspunten, een nieuwe bijdrage berekend. Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2019 en vanuit de begroting van gemeente Moerdijk voor 2019 € 53.168,- beschikbaar te stellen.