Programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 van GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk op de Programmabegroting 2019 bij het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
  1. Gezien de forse toename van doelgroep C verwachten wij dat het Werkplein in 2018 voortvarend aan de slag gaat met het onderzoek in hoeverre meer ingezet kan worden op doelgroep C. Wij verwachten dat de resultaten van dit onderzoek én een voorstel voor extra inzetmaatregelen beschikbaar zijn vóórdat het Werkplan 2019 tussen gemeenten en Werkplein wordt vastgesteld.
  2. Indien het Werkplein in 2018 de taakstelling rond het aantal af te nemen leerwerktrajecten bij de WVS niet haalt, verwachten wij van het Werkplein én de WVS dat zij hier pro-actief in handelen en in gezamenlijkheid met voorstellen komen tot bijsturing. Het gezamenlijke ketenresultaat moet hierbij voorop staan.
  3. Het Werkplein en de gemeenten stellen gezamenlijk een ambitie voor het klantenbestand vast in het Werkplan 2019. Dit Werkplan komt eind 2019 tot stand op basis van de dan bekende verwachtingen en trends. Dit betekent dat er een andere ambitie in het Werkplan 2019 kan worden vastgesteld dan nu in de begroting is opgenomen.
  4. Wij verwachten van het Werkplein dat de begroting volledig voldoet aan de richtlijnen van het BBV. Een weergave van de financiële kengetallen moet daarom nog worden toegevoegd. 
  5. Wij verwachten van het Werkplein dat de taakstelling van 15% op de formatie / bedrijfsvoering, die bij de vorming van het Werkplein is afgesproken, in beeld blijft in de begroting. Momenteel is de taakstelling vanwege het gestegen klantenbestand niet realistisch, maar zodra het klantenbestand op het niveau van 2015 komt, wordt de taakstelling weer actueel.
  6. Wij verwachten van het Werkplein dat de aantallen in- en uitstroom per programma in de begroting worden opgenomen. Dit is ook aangeven in de financiële richtlijnen die de deelnemende gemeenten hebben opgesteld.
 2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2018 in het algemeen bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant;
 3. In de begroting van 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan GR ISD Werkplein Hart van West-Brabant op te nemen van €9.689.408.

De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB). Dit is een samenwerking van zes deelnemende gemeenten, namelijk Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Het dagelijks bestuur van het Werkplein HvWB heeft de programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 – 2022 naar de zes deelnemende gemeenten verzonden. Voordat de begroting op 12 juli 2018 a.s. door het algemeen bestuur  van het Werkplein HvWB wordt vastgesteld is de zienswijze hierop gevraagd aan de raad.