Vangnetregeling 2017

Het college besluit:

  1. Instemmen met de verklaring (modelaanvraagformulier) waarin, aan de hand van een analyse, wordt onderbouwd dat voldoende maatregelen zijn genomen om tot tekortreductie te komen.
  2. De raad voor te stellen in te stemmen met deze verklaring via een raadsvoorstel.

Indien een gemeente bij de uitvoering van de Participatiewet in een kalenderjaar een tekort van meer dan 5% heeft op het door de Rijksoverheid  verstrekte budget 'Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten' (afgekort BUIG), is het mogelijk om een aanvullende vangnetuitkering aan te vragen. In 2017 is er bij de gemeente Moerdijk  een tekort ontstaan op het BUIG-budget van 9.17% procent. Voor dit tekort wordt  een aanvraag op de vangnetregeling 2017 gedaan. Als de aanvraag wordt toegekend, ontvangt gemeente Moerdijk een bedrag van € 131.112 ter compensatie op het tekort op BUIG-budget. Het totale tekort op het BUIG-budget 2017 bedroeg € € 576.464.