Besluitenlijst B&W vergadering 29 mei 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 29 mei 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
J.J. Kamp wethouder
E. Schoneveld  wethouder
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur
M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 22 mei 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Ontwerpjaarrekening 2017 van WVS-groep

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ontwerpjaarrekening 2017  (inclusief controleverklaring van accountant) van WVS-groep;
  2. In te stemmen om het negatieve resultaat (€ 271.000) conform het voorstel van het dagelijks bestuur WVS-groep ten laste te laten brengen van de algemene reserve van WVS-groep;
  3. De ontwerpjaarrekening 2017 (inclusief controleverklaring van accountant) ter inzage te leggen voor de raad via een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling WVS-groep. WVS-groep voert in opdracht van de gemeente Moerdijk de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit. Daarnaast heeft WVS-groep een rol in de uitvoering van de Participatiewet.
  Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft de jaarstukken 2017 aangeboden aan de colleges van B&W van de negen aangesloten gemeenten. Voor deze jaarrekening heeft de accountant een ongeclausuleerde goedkeurende controleverklaring afgegeven.  De ontwerpjaarrekening 2017 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. Het jaarverslag 2017 zal over enige tijd online te raadplegen zijn via www.wvsgroep.nl.

   

 3. Ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 5 trekkershutten op het perceel De Langeweg 11 en 11a in Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
  2. Indien er geen zienswijzen tegen het ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen;
  3. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief

  Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van 5 trekkershutten op het perceel De Langeweg 11 en 11a in Zevenbergen. De aanvraag betreft de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” en is in strijd met het geldend bestemmingsplan, omdat een trekkershut niet voldoet aan de definitie van een kampeermiddel. Een trekkershut is namelijk een vast gebouw. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat het initiatief ruimtelijk acceptabel is. Zeker gelet op het feit dat de minicamping (plaats voor 11 caravans/tenten en 4 trekkerstenten) wordt opgeheven.  Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan deze aanvraag omgevingsvergunning.

 4. Bezwaarschrift inzake de geweigerde omgevingsvergunning en exploitatievergunning voor het realiseren van een koffiehuis en Bed & Breakfast op het perceel Voorstraat 6a in Willemstad

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het ingediende bezwaarschrift.
  2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk van 12 april 2018.
  3. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift voor zover dat is gericht tegen de geweigerde omgevingsvergunning gegrond te verklaren met aanvulling van de motivering;
  4. Het bestreden besluit van 14 november 2017 te herroepen in die zin dat de aangevraagde omgevingsvergunning voor de realisatie van een koffiehuis en Bed & Breakfast alsnog wordt verleend;
  5. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift voor zover dat is gericht tegen de geweigerde exploitatievergunning gegrond te verklaren;
  6. Het bestreden besluit van 16 november 2017 te herroepen in die zin dat de aangevraagde vergunning voor het exploiteren van een koffiehuis en Bed & Breakfast alsnog wordt verleend;
  7. Een vergoeding ten behoeve van proceskosten uit te keren aan mevrouw voor verleende rechtsbijstand

  Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de geweigerde omgevingsvergunning en geweigerde exploitatievergunning voor het realiseren van een koffiehuis en Bed & Breakfast op het perceel Voorstraat 6a in Willemstad. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk is besloten om het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning en exploitatievergunning gegrond te verklaren en de bestreden besluiten te herroepen. Dit betekent dat de omgevingsvergunning en de exploitatievergunning alsnog worden verleend.

 5. Kadernota 2019-2022

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de kadernota 2019-2022;
  2. De gemeenteraad de kadernota 2019-2022 aanbieden en vragen in te stemmen met de gehanteerde financiële uitgangspunten in hoofdstuk 3.
  3. De gemeenteraad voor te stellen de programma-indeling voor de begrotingsjaren 2019-2022 vast te stellen op basis van het Coalitieakkoord 2019-2022.

  Vanwege het ontbreken van een raads-, coalitie- en/of collegeprogramma ten tijde van het opstellen van de kadernota 2019-2022 is er voor gekozen een beleidsarme nota op te stellen. Dit betekent dat alleen autonome ontwikkelingen zijn meegenomen en zaken die echt onontkoombaar zijn. In de kadernota worden wel een aantal ontwikkelingen genoemd waar omtrent keuzes zullen moeten worden gemaakt hoe hier de komende jaren wel of niet invulling aan te geven en zo ja, welke invulling. Ook het nog op te stellen raads-, coalitie- en/of collegeprogramma zal vermoedelijk prioriteiten bevatten die ten opzichte van de huidige begroting extra middelen vragen. In de kadernota wordt verder de ‘financiële positie op hoofdlijnen’ weergegeven en zijn de uitgangspunten vermeld, die de basis vormen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022. Rekening houdend met deze uitgangspunten wordt voor 2019 een positief saldo van afgerond € 1 miljoen verwacht dat oploopt tot een bedrag van € 2 miljoen in 2022. Dit lijkt fors, maar kijkend naar alle ontwikkelingen die de gemeente te wachten staan kan de nu beschikbare ruimte uiteindelijk onvoldoende blijken te zijn.

 6. Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’ ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Vesting Willemstad’;
  3. De zienswijzen genummerd 1, 2 en 3 ongegrond te verklaren;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Vesting Willemstad, zoals vervat in de bestanden set met planidentificatie NL.IMRO.1709.VestWillemstad-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  5. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  6. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.VestWillemstad-BP30 naar NL.IMRO.1709.VestWillemstad-BP40.

  De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om elke 10 jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het vigerende bestemmingsplan voor de Vesting Willemstad dateert van november 2003. Dat maakt het noodzakelijk om het bestemmingsplan te actualiseren en tegelijk te digitaliseren. Bij deze actualisatie wordt de bestaande regeling één op één omgezet in een actuele moderne regeling met dezelfde rechten en plichten. In het bestemmingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.
  Ontwerpbestemmingsplan
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de wettelijke vooroverlegpartners. Er zijn 3 zienswijzen binnengekomen. In de Nota van zienswijzen zijn deze zienswijzen voorzien van een reactie. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze bijgevoegde Nota van Zienswijzen voor de samenvatting en de beantwoording van de zienswijzen. De zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.

  Vaststelling

  Voorgesteld wordt de gemeenteraad te adviseren het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. De overige onderdelen treden na afloop van de beroepstermijn in werking. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.

 7. Jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017 gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 vast te stellen ten behoeve van de controle door de accountant.

  De jaarrekening 2017 is het slotstuk van de budgetcyclus 2017. In de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het verloop van 2017 met als vertrekpunt de begroting. De bestuurlijke verantwoording heeft op zich ook al plaatsgevonden in de 3e bestuursrapportage 2017/jaarverslag 2017. De voorlopige financiële uitkomst van de jaarrekening komt uit op een batig saldo van € 1.929.000. De bestemming van dit resultaat komt aan de orde bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 door de gemeenteraad op 5 juli 2018.