Besluitenlijst B&W vergadering 05 juni 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 05 juni 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Locatiedetails:

Drs. T.H.R. Zwiers locoburgemeester / wethouder
E. Schoneveld   wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Aanwezig: J.P.M. Klijs   burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 mei 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 mei 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Gedogen van heiwerkzaamheden vooruitlopend op de afgifte van definitieve omgevingsvergunning

  Het college besluit:

  1. De uitvoering van enkel de heiwerkzaamheden vanaf week 24 2018, vooruitlopend op de definitieve verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van diverse bouwwerken t.b.v. productopslag en productverlading aan de Graanweg 22a, 24 en 26 te Moerdijk te gedogen totdat er een definitieve omgevingsvergunning is verleend. Alle overige bouwwerkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de daarvoor vereiste omgevingsvergunning is verleend.
  2. In afwijking van de Beleidsregel Gedogen gemeente Moerdijk 2017 de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen door belanghebbenden achterwege te laten, gelet op het feit dat daarmee alsnog week 24 niet haalbaar is.

  Orcem B.V. aan de Graanweg te Moerdijk is voornemens om de productiecapaciteit te verhogen. Daarvoor is het nodig om een extra silo en de routing op het bedrijfsperceel te veranderen. Hiervoor is een gefaseerde omgevingsvergunning aangevraagd. Door een vertraging in de aanvraagprocedure is de geplande datum waarop de procedure zou worden afgerond, niet haalbaar. Inmiddels zijn de aanvragen inhoudelijk beoordeeld en akkoord bevonden. Nu zijn de vergunningsprocedures opgestart maar vanwege de uitgebreide voorbereidingsprocedure is het voor Orcem B.V. niet mogelijk om in week 24 over de vereiste definitieve toestemmingen te beschikken. Onderdeel van de te bouwen bouwwerken is onder andere een opslag- en verladingssilo welke onderheid moeten worden met extreem lange heipalen (46 meter). De daarvoor beschikbare heistelling is reeds in 2017 ingepland voor week 24 in 2018. Annuleren van de ingeplande heiwerkzaamheden levert een maandenlange vertraging op omdat de vereiste heistelling opnieuw ingepland moet worden maar niet op korte termijn beschikbaar is. Nadat de heiwerkzaamheden zijn uitgevoerd worden alle overige bouwactiviteiten gestaakt totdat de daarvoor vereiste omgevingsvergunning (fase 1 en 2) is verleend.

 4. Portefeuilleverdeling, loco-portefeuilleverdeling, aanwijzing loco-burgemeesters

  Het college besluit:

  1. De portefeuilleverdeling voor de periode van 1 juni 2018 tot de verkiezingen in maart 2022 vast te stellen
  2. De loco-portefeuilleverdeling voor de periode van 1 juni 2018 tot de verkiezingen in maart 2022 vast te stellen
  3. De aanwijzing voor loco-burgemeesters voor de periode van 1 juni 2018 tot de verkiezingen in maart 2022 vast te stellen.

  Op donderdag 31 mei 2018 zijn in de raadsvergadering de wethouders benoemd en geïnstalleerd. Daarmee kan het nieuwe college van start. Met deze nota wordt de portefeuilleverdeling bekrachtigd voor de periode van 1 juni 2018 tot aan de verkiezingen in maart 2022.

 5. Vaststelling subsidie 2017 Stichting Cultuur Moerdijk

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie 2017 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op € 28.250.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2017 vastgesteld, aangezien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. 
  Stichting Cultuur Moerdijk is een overkoepelende stichting die diverse culturele uitingen in de hele gemeente Moerdijk ontplooit. Van oudsher zijn dit exposities en diverse soorten concerten, maar ook de Kunst- en Cultuurroute, filmvoorstellingen van Filmhuis Cine7 en cultuureducatie programma's voor het basisonderwijs. Stichting Cultuur Moerdijk reikt jaarlijks de Cultuurprijs uit en realiseert eenmalige-incidentele projecten in samenwerking met andere partners uit de gemeente. Voorwaarde hierbij is het stimuleren van (nieuwe) samenwerkingsverbanden en cross-overs. Stichting Cultuur Moerdijk is aanwezig bij culturele evenementen van derden, organiseert netwerkbijeenkomsten over actuele thema's in de cultuursector en adviseert waar nodig. Alle activiteiten worden uitgevoerd door zelfstandig opererende werkgroepen die volledig bestaan uit enthousiaste vrijwilligers.

 6. Moerdijk Marketing bijdrage Slagwerkkorps Oranje Garde voor Taptoe Klundert

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 4.000,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Slagwerkkorps Oranje Garde voor de organisatie van de Taptoe Klundert.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Taptoe Klundert is een van de weinige taptoes die in het zuidwestelijke deel van Nederland worden georganiseerd waardoor het evenement een regionale aantrekkingskracht heeft. Ook de deelnemers komen uit het hele land. Door de arrangementen die in samenwerking met onder andere Golden Tulip Zevenbergen worden aangeboden, worden deelnemers en bezoekers gestimuleerd langere tijd in de gemeente door te brengen. Voor dit evenement is een evenementensubsidie en een Moerdijk Marketing subsidie verstrekt. In totaal wordt het evenement ondersteunt met € 4.850 subsidie.

 7. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2017 bibliotheek VANnU

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie 2017 aan bibliotheek VANnU vast te stellen op € € 829.848.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan bibliotheek VANnU voor het jaar 2017 vastgesteld op € 829.848 aangezien is geconstateerd dat aan de gemaakte afspraken is voldaan.  De jaarrekening van VANnU laat over 2017 een tekort zien van € 210.057. Dit tekort betreft de dienstverlening voor de andere vier gemeenten die VANnU bedient. Het resultaat voor Moerdijk komt uit op een tekort van slechts enkele honderden euro’s. Een groot deel van het totale tekort betreft frictiekosten  als gevolg van de reorganisatie die in 2016 is ingezet. Na verrekening is de stand van de reserve van de gemeente Moerdijk € 64.851. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en een haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over enkele aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, cultuur en dienstverlening voor basisscholen. In het jaarverslag 2017 van de bibliotheek staan, naast de uitvoering van de (kern-)taken, als belangrijke ontwikkelingen vermeld verdere ontwikkeling van digitale diensten, activiteiten in het kader van Mediawijsheid bij de jeugd, leesbevordering via de Bibliotheek op School en de aanpak laaggeletterdheid.