Gedogen van heiwerkzaamheden vooruitlopend op de afgifte van definitieve omgevingsvergunning

Het college besluit:

  1. De uitvoering van enkel de heiwerkzaamheden vanaf week 24 2018, vooruitlopend op de definitieve verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van diverse bouwwerken t.b.v. productopslag en productverlading aan de Graanweg 22a, 24 en 26 te Moerdijk te gedogen totdat er een definitieve omgevingsvergunning is verleend. Alle overige bouwwerkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd nadat de daarvoor vereiste omgevingsvergunning is verleend.
  2. In afwijking van de Beleidsregel Gedogen gemeente Moerdijk 2017 de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen door belanghebbenden achterwege te laten, gelet op het feit dat daarmee alsnog week 24 niet haalbaar is.

Orcem B.V. aan de Graanweg te Moerdijk is voornemens om de productiecapaciteit te verhogen. Daarvoor is het nodig om een extra silo en de routing op het bedrijfsperceel te veranderen. Hiervoor is een gefaseerde omgevingsvergunning aangevraagd. Door een vertraging in de aanvraagprocedure is de geplande datum waarop de procedure zou worden afgerond, niet haalbaar. Inmiddels zijn de aanvragen inhoudelijk beoordeeld en akkoord bevonden. Nu zijn de vergunningsprocedures opgestart maar vanwege de uitgebreide voorbereidingsprocedure is het voor Orcem B.V. niet mogelijk om in week 24 over de vereiste definitieve toestemmingen te beschikken. Onderdeel van de te bouwen bouwwerken is onder andere een opslag- en verladingssilo welke onderheid moeten worden met extreem lange heipalen (46 meter). De daarvoor beschikbare heistelling is reeds in 2017 ingepland voor week 24 in 2018. Annuleren van de ingeplande heiwerkzaamheden levert een maandenlange vertraging op omdat de vereiste heistelling opnieuw ingepland moet worden maar niet op korte termijn beschikbaar is. Nadat de heiwerkzaamheden zijn uitgevoerd worden alle overige bouwactiviteiten gestaakt totdat de daarvoor vereiste omgevingsvergunning (fase 1 en 2) is verleend.