Besluitenlijst B&W vergadering 12 juni 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 juni 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers loco- burgemeester / wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 juni 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 5 juni 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Afrekening Jeugdhulp 2017

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de toepassing van verrekenen/verzekeren voor jeugdhulp zoals besloten tijdens de bestuurstafel jeugd op 23 april jl.; 
  2. Conform het voorstel solidariteit 2017 een bedrag van
   1. € 969.972 te vorderen op de regio gemeenten in West-Brabant West
   2. €    96.440 te betalen aan de gemeente Woensdrecht, Roosendaal en Steenbergen.

  Conform de samenwerkingsafspraken in het Beleidsplan Zorg voor Jeugd in West-Brabant West 2015 – 2017 zijn de negen gemeenten verantwoordelijk voor het financieren van de zorg in hun eigen gemeente. Om het risico op buitensporige kosten te verkleinen kiezen de gemeenten voor de niet-vrij-toegankelijke zorg voor een combinatiemodel van verzekering en verrekening, waarbij elke gemeente in principe betaalt voor de zorg die haar inwoners gebruiken, maar grote afwijkingen van het budget onderling verrekend worden. Het college stemt in met de solidariteitsafspraken 2017 geeft opdracht tot het verzenden van de rekeningen.

 4. Vaststelling subsidie Stichting kinderboerderij 2017

  Het college besluit:

  1. De jaarlijkse subsidie aan stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2017 definitief vast te stellen op een bedrag van € 56.279, conform het reeds uitbetaalde voorschot;
  2. Het bestuur van de kinderboerderij hierover schriftelijk te informeren via een beschikking.

  Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks subsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. Daarnaast wordt de inzet van werknemers vanuit het Werkgelegenheidsproject vergoed. Over dit alles zijn met het bestuur van de kinderboerderij uitvoeringsafspraken gemaakt. Zo is de kinderboerderij vijf dagen per week open geweest, waarop deze goed is bezocht: gemiddeld vijftien kinderen per dag bezoeken de kinderboerderij en op speciale dagen zoals Kinderboerderijdag loopt dit op tot 225. Het MEC heeft de exposities Het snavelproject en Bos vol geheimen georganiseerd. De uitvoeringsafspraken zijn nagekomen. Daarom heeft het college besloten om de subsidie die de kinderboerderij in 2017 heeft ontvangen, definitief vast te stellen op  €  56.279,-.

 5. Nazorg risicomanagement

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de rapportage nazorgonderzoek "Risicomanagement".
  2. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek "Risicomanagement" uit 2013 als afgedaan te beschouwen.
  3. De resultaten van het nazorgonderzoek (via raadsinformatiebrief) ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.

  Conform het onderzoeksprogramma is een nazorgonderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek “Risicomanagement” uit 2013.
  Uit het nazorgonderzoek komt naar voren dat de organisatie de afgelopen jaren actief bezig is geweest met de uitvoering van de aanbevelingen rondom risicomanagement. De komende jaren wordt gewerkt aan de verdere implementatie en borging hiervan, met name op het gebied van risicobewust-zijn, risicobeheersing (afgezet tegen de doelen) en de verantwoordelijkheden van alle betrokken functionarissen. Daarbij zal vooral aandacht zijn voor de verdere invulling en ontwikkeling van het eigenaarschap en de integraliteit. Daarnaast zal in regionaal verband worden ingezet op de ontwikkeling van een toetsingskader op het gebied van risicomanagement bij verbonden partijen. Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek “Risicomanagement” uit 2013, als afgedaan te beschouwen.

 6. Bijhouding BGT

  Gevraagd collegebesluit

  Stichting Inkoopbureau West-Brabant mandateren om inzake het gezamenlijke EU-aanbestedingstraject “Meten en Weten BGT”  voorlopige gunning te verstrekken en om de aanbestedingsprocedure met bijbehorende besluiten te doorlopen. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteit verhouding op basis van de inkoopvoorwaarden van de ABG gemeenten die bij deze aanbesteding van toepassing zijn.

  Gevraagd burgemeesterbesluit

  Volmacht verlenen aan Stichting Inkoopbureau West-Brabant om voorlopige gunning die volgt uit het gezamenlijke EU-aanbestedingstraject “Meten en Weten BGT”  te ondertekenen namens de gemeente Moerdijk.

  Om te blijven voldoen aan de verplichtingen van de wet BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), dient de topografie van de gemeente Moerdijk bijgehouden te worden. Het oude bijhoudings-contract is vanwege het einde van de looptijd beëindigd. Voor bijhouding van dit kaartmateriaal moet dus een nieuwe aanbesteding te worden gedaan. Vanuit het Inkoopbureau West-Brabant is er initiatief genomen om dit aan te besteden met meerdere gemeenten die gebruik maken van de diensten van de stichting inkoopbureau West-Brabant. Met kennisbundeling is een bestek gevormd op basis waarvan de bijhouding van de BGT voor de komende jaren geborgd kan worden. Het gezamenlijk opgestelde bestek gaat uit van de inkoopvoorwaarden van een van de deelnemers, namelijk de ABG gemeenten. Omdat deze voorwaarden niet exact gelijk zijn aan de inkoopvoorwaarden van Moerdijk én het mandaat gevraagd wordt om namens de gemeente Moerdijk de voorlopige gunning te mogen afsluiten heeft het college van B&W en de burgemeester van Moerdijk de gevraagde toestemming, mandaat en volmacht verleend.

 7. Uitleg begrip ‘havengerelateerd’ in bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Het begrip ‘havengerelateerd’ in het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk uit te leggen als “een bedrijf dat voor wat betreft aan- en/of afvoer van goederen mede afhankelijk is van het vervoer over water”;
  2. Bij een aanvraag omgevingsvergunning door de aanvrager vooraf te laten aantonen of schriftelijk te verklaren dat het bedrijf aan deze begripsbepaling voldoet;
  3. Deze uitleg als beleidsnotitie vast te stellen.

  Begin dit jaar is het bestemmingsplan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk vastgesteld. In dit bestemmingsplan is in een aantal bestemmingen een eis voor havengerelateerdheid overgenomen uit het vorige bestemmingsplan. De uitleg van dit begrip blijkt tot vragen te leiden. Daarom is in overleg met het Havenbedrijf Moerdijk een begripsbepaling opgesteld. Het college stemt in met de voorgestelde begripsbepaling en stelt deze vast als een beleidsnotitie.

 8. Bezwaar Houweling Filling Industries

  Het college besluit:

  1. De bezwaargronden tegen het besluit van de lastgeving onder dwangsom voor het geconstateerde te hoge vetgehalte in het afvalwater gegrond verklaren
  2. De bezwaargronden tegen het besluit van de lastgeving onder dwangsom voor het geconstateerde te hoge zuurgehalte in het afvalwater ongegrond verklaren.

  De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant legde op 18 januari 2018 namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk twee lastgevingen onder dwangsom op aan Houweling Filling Industries b.v, Glasweg 4 in Heiningen. Aanleiding voor die besluiten was een vastgestelde te hoge zuurgraad en vetgehalte in het geloosde afvalwater van het bedrijf. Tegen deze besluiten heeft het bedrijf bezwaar gemaakt. Het college van Moerdijk  besluit nu het  bezwaar tegen de lastgeving voor het vetgehalte in het afvalwater gegrond te verklaren. De reden is dat de voorwaarden van de nieuwe revisievergunning van 7 december 2017 voor het toegestane vetgehalte te onduidelijk zijn en specifieke maatwerkvoorschriften ontbreken.  In dat geval kan het college dan niet handhavend optreden. Die lastgeving vervalt. Het bezwaar tegen de lastgeving voor de zuurgraad van het afvalwater is echter ongegrond, omdat die norm onveranderd en voldoende concreet was en is. Die lastgeving tegen de zuurgraad blijft daarmee onverminderd van kracht.

 9. Moerdijk Marketing bijdrage Braderie Klundert

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 1.600,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Braderie Klundert.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Braderie Klundert is al decennialang een begrip in gemeente Moerdijk. Klein begonnen, trekt het inmiddels duizenden bezoekers. Inwoners, oud-inwoners en bezoekers uit de wijde omtrek. Door het paalzitten dat dit jaar aan de Braderie is gekoppeld, krijgt het evenement nog eens extra aantrekkingskracht. Voor dit evenement is een evenementensubsidie en een Moerdijk Marketing subsidie verstrekt. In totaal wordt het evenement ondersteunt met € 4.600,00 subsidie.