Besluitenlijst B&W vergadering 19 juni 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 19 juni 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 juni 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 juni 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verzoek bijdrage huisvestingskosten steunpunten - Huizen van de wijk Surplus

  Het college besluit:

  1. Aan Surplus voor 2018 een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen van € 59.750 voor de huisvestingskosten van een viertal Steunpunten/Huizen van de wijk.
  2. Dit bedrag ten laste te brengen van de integratie uitkering WMO2015.
  3. Dit aan Surplus kenbaar te maken via een brief.

  Surplus heeft verzocht om een financiële bijdrage in de huisvestingskosten van een viertal Steunpunten/Huizen van de wijk. In het verleden zijn deze gefinancierd vanuit de Regeling Zorg Infrastructuur van het Rijk, de zogenaamde ZIS-gelden. Deze regeling is vanaf 2018 komen te vervallen. Het Rijk heeft voor 2018 eenmalig extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds voor projecten waardoor kwetsbare mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het college heeft besloten om aan Surplus een eenmalige bijdrage ter beschikking te stellen van € 59.750 voor huisvestingskosten van de Steunpunten De Veste (Willemstad), De Donk en Serena (Zevenbergen) en Mauritshof (Huis van de wijk, Klundert). Hiermee kunnen deze voorzieningen voorlopig blijven functioneren als ontmoetingsfunctie voor inwoners, met name voor senioren en mede bijdragen aan het langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de periode vanaf 2019 wordt samen met de partners Woonkwartier en Surplus onderzocht welke functies deze voorzieningen in de toekomst kunnen hebben en op welke wijze eventuele financiering hiervan gezamenlijk kan worden gerealiseerd. 

 4. Vaststelling jaarlijkse subsidie 2017 Stichting Stoffer en Blik (Theater de Schuur)

  Het college besluit:
  De subsidie voor het jaar 2017 aan Stichting Stoffer en Blik vast te stellen op € 9.000.

  Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2017 vastgesteld, aange¬zien geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan.  Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het organiseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Voor overige activiteiten, waaronder de exploitatie van het gebouw, wordt geen subsidie ver¬leend. Ten behoeve van de subsidievaststelling is het financiële en inhoudelijke jaarverslag tijdig ontvangen.

 5. Verlenging convenant Project “Jeugd Preventie Overleg” (JPO)

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het (aangepaste) convenant Project “Jeugd Preventie Overleg”
  2. In te stemmen met de verlenging van het convenant.

  Het convenant Project “Jeugd Preventie Overleg” reguleert de samenwerking tussen de gemeente Moerdijk, de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Sport en Welzijn, Halt, Novadic-Kentron Groep en het zorg- en veiligheidshuis De Markiezaten. Dit met het doel een effectieve aanpak van de jeugdoverlast in de openbare ruimte inhoud te geven. In deze aanpak wordt zowel een groepsgerichte als een persoonsgerichte aanpak uitgevoerd.
  Deze werkwijze krijgt al gedurende jaren vorm op basis van een convenant dat qua termijn verstreken is;  het voorliggende convenant is een verlenging hiervan en juridisch noodzakelijk om deze succesvolle werkwijze te continueren.

 6. Mandatering deelname stemming Algemene Ledenvergadering VNG

  Het college besluit:
  Wethouder E. Schoneveld volmacht te geven om de gemeente op de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 27 juni 2018 te Maastricht, te vertegenwoordigen.

  Op 27 juni 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VNG in Maastricht. Hier moet een vertegenwoordiger voor worden aangesteld om deel te nemen aan de stemmingen.

 7. Welstandgebiedscriteria woningbouw havenfront 2018

  Vertrouwelijk besluit d.d. 12-06-18, vanaf heden openbaar.
  Het college besluit:

  1. De welstandgebiedscriteria voor de locatie van de beoogde woningen aan het 'Havenfront' in Willemstad vast te stellen.
  2. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief

  Aan de Lantaarndijk binnen het projectgebied Havenfront Willemstad is een planinitiatief voor de bouw van een appartementencomplex. Hiervoor is eerder een besluit genomen om medewerking te verlenen. Op dit moment gelden voor deze locatie welstandscriteria gericht op een horecacomplex met werkunits. Deze plannen blijken niet haalbaar, zoals diverse aan de gemeente voorgelegde haalbaarheidsonderzoeken (door vorige en de huidige eigenaren) hebben aangetoond. De huidige welstandscriteria zijn niet geschikt om de nieuwe functie te beoordelen. Met het formuleren van nieuwe gebiedscriteria wordt de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving beschermd en maken een adequaat welstandsadvies voor de beoogde ontwikkeling, namelijk woningbouw, op de locatie mogelijk.