Besluitenlijst B&W vergadering 25 juni 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 25 juni 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 juni 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 juni 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ontwerp-Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de concept-reactie op het ontwerp van de provinciale Omgevingsvisie.
  2. Kennisnemen van de concept reactie van de subregio Breda op de ontwerp Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant
  3. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren.

  De provincie Noord-Brabant heeft een Omgevingsvisie opgesteld, waarin de visie voor Noord-Brabant voor de komende jaren is opgenomen. Het ontwerp van deze visie ligt op dit moment ter inzage. Tot en met 30 juni 2018 kunnen inspraakreacties op de ontwerpvisie worden ingediend. Het college besluit een inspraakreactie in te dienen, waarin wordt aangegeven hoe deze visie aansluit op het gemeentelijk beleid en een aantal aandachtspunten worden benoemd.

 4. Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Het college besluit:
  Geen gebieden aan te wijzen waar nieuwe kleinverbruikers na 1 juli 2018 van een aansluiting op het gastransportnet mogen worden voorzien, tenzij er zwaarwegende redenen van algemeen belang zijn om een aardgasaansluiting te realiseren.

  Per 1 juli 2018 mogen nieuwe gebouwen door de netwerkbeheerder (Enexis) niet meer op het aardgasnetwerk worden aangesloten. Dit volgt uit de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) van 9 april 2018, waarmee onder andere de Gaswet wordt gewijzigd. Het college krijgt van de wetgever de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar de netbeheerder toch nieuwe aansluitingen op het gastransportnetwerk moet verzorgen. Het college besluit géén gebieden aan te wijzen waar na 1 juli 2018 alsnog nieuwe aardgasaansluitingen moeten worden gerealiseerd, tenzij er zwaarwegende redenen van algemeen belang zijn om alsnog aansluitingen te realiseren. Nieuwbouw is prima te verwarmen zonder aardgas. Bovendien is de CO2 uitstoot lager indien elektrisch wordt verwarmd. Tenslotte wordt eigenaren hiermee een toekomstige herinvestering bespaard, omdat op termijn ieder gebouw zonder aardgas zal moeten worden verwarmd.

 5. Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

  Het college besluit:
  Het Besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.

   Op 31 mei 2018 heeft de raad de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Voor de uitvoering van deze verordening moet een aantal zaken verder uitgewerkt worden. Dit gebeurt in een nadere regel (het besluit maatschappelijke ondersteuning), De raad heeft in de verordening de uitwerking van deze nadere regel gedelegeerd aan het college. Door het vaststellen van deze nadere regel is er duidelijkheid over de eisen en randvoorwaarden, financiële tegemoetkomingen en tarieven die de gemeente Moerdijk hanteert bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.