Besluitenlijst B&W vergadering 03 juli 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 03 juli 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 juni 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 juni 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Tijdelijk gedogen extra opslagmogelijkheid van droge pluimveemest Oude Heijningseweg 1 in Heijningen

  Het college besluit:
  In afwijking van de verleende vergunning gedogen dat de opslagmogelijkheid voor droge pluimveemest aan de Oude Heijningseweg 1 in Heijningen tijdelijk wordt verhoogd van 14.000 ton naar circa 32.000 ton.

  BMC Moerdijk b.v. heeft een biomassacentrale aan de Middenweg 36a in Moerdijk. Door middel van verbranding van pluimveemest wekt zij ter plaatse duurzame energie op. Het bedrijf verwerkt hiervoor bijna 1/3 van het totale landelijke aanbod van pluimveemest. De centrale moet echter worden onderhouden. Wegens een niet voorziene omstandigheid tijdens dit grootonderhoud, kan men nu tijdelijk het wekelijkse aanbod van circa 9.000 ton mest niet meer goed verwerken en stapelt de mest zich binnen de inrichting op. Daarmee dreigt de opwekking van duurzame energie en verwerking van de pluimveemest in gevaar te komen. Ook aanleverende pluimveebedrijven kunnen hierdoor minder gemakkelijk hun mestvoorraad kwijt. Een tijdelijke alternatieve locatie is dus noodzakelijk. Het college van Moerdijk gedoogt om die reden nu tijdelijk tot en met 31 december 2018 een extra opslagmogelijkheid van droge pluimveemest voor een loon- en akkerbouwbedrijf aan de Oude Heijningseweg 1 in Heijningen. De al bestaande maximaal toegestane opslagcapaciteit van dit bedrijf mag in afwijking van de verleende vergunning nu tijdelijk worden verhoogd van 14.000 ton naar 32.000 ton mest. Na afloop van de gedoogtermijn dient het bedrijf de opslagcapaciteit weer terug te brengen tot de vergunde situatie.

 4. Jaarstukken 2017 Belastingsamenwerking West-Brabant

  Het college besluit:
  De raadsinformatiebrief inzake belastingsamenwerking West-Brabant te verzenden.

  Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Op basis hiervan zijn de jaarstukken 2017 ter kennisname toegezonden. Op 6 juli 2018 worden de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de BWB vastgesteld. De jaarrekening 2017 van de BWB sluit af met een positief resultaat van € 146.000.

 5. Beslissing op bezwaar Van Tilborghs Granen

  Het college besluit:

  1. De bezwaargronden tegen het besluit van 14 december 2017 tot het afwijzen van een verzoek om maatwerkvoorschriften op te leggen aan Van Tilborghs Granen, Molenstraat 38 te Standdaarbuiten ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit in stand te laten.

   De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant wees op 14 december 2017, namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, een verzoek van de heer J.G.F. Klijn af om aan Van Tilborghs Granen uit Standdaarbuiten maatwerkvoorschriften betreffende geluid- en vervoersbewegingen op te leggen.  Het college van Moerdijk besluit nu om het bezwaar tegen de afwijzing om maatwerkvoorschriften op te leggen ongegrond te verklaren. De reden is dat, in tegenstelling tot in het bezwaarschrift wordt aangevoerd, het op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet mogelijk is om maatwerkvoorschriften geluid te stellen ter voorkoming van indirecte hinder veroorzaakt door de inrichting.

 6. Beslissing op bezwaar Van Krimpen International

  Het college besluit:
  De bezwaargronden tegen het besluit van 26 januari 2017 tot het verlenen van een omgevings-vergunning beperkte milieutoets (Obm) niet ontvankelijk te verklaren.

  De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant verleende op 26 januari 2017 namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) aan Van Krimpen International, voor het oprichten van een inrichting voor de opslag en verwerking van kunstofafval op de locatie Molenstraat 32 te Standdaarbuiten.
  Het college van Moerdijk besluit nu het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning niet ontvankelijk te verklaren. De reden is dat het bezwaarschrift niet tijdig is ingediend en er is geen verschoonbare reden aanwezig om hierover anders te oordelen.

 7. Woonwagencentrum Klundert, Blauwe Hoefsweg - Aanleg weg naar standplaats 26R & verplaatsing 2 containers naar bedrijventerrein

  Het college besluit:

  1. Vooruitlopend op aanpassing van het planologisch kader, twee containers, naast standplaats 26J, te verplaatsen naar het achterliggende bedrijfsterrein, om ruimte te maken voor een toegangsweg;
  2. Een toegangsweg aan te leggen naar standplaats 26R, vooruitlopend op aanpassing van het planologisch kader.

  Vanuit de bewoners van woonwagencentrum Klundert is het verzoek gekomen om een fatsoenlijke ontsluiting voor standplaats 26R te regelen. Vanuit veiligheidsoogpunt is de aanleg zeer gewenst. Voor de aanleg van een weg naar woonwagen 26R is verplaatsing van een tweetal containers noodzakelijk. Na verplaatsing wordt de weg aangelegd. Dat is het sluitstuk van de renovatie van het woonwagencentrum. Door de renovatie kan het beheer van het woonwagencentrum worden overgedragen aan de aangewezen beheersstichting. Via een ontheffing dan wel bestemmingsplanwijziging wordt het planologisch kader na aanleg gewijzigd.

 8. Regeling voor ‘oudere’ schoolgaande kinderen Stichting Leergeld

  Het college besluit:

  1. Uitvoering te geven aan de ambities zoals benoemd in integrale nota armoede en schulden en:
   1. Een regeling in te zetten bestemd voor ‘oudere’ schoolgaande kinderen, in de leeftijd van 15-21 jaar, die uit gezinnen komen met een minimum inkomen en een MBO beroepsonderwijs of een HBO/WO studie volgen en geen recht hebben op de ‘tijdelijke regeling voorzieningen leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’.
   2. In te stemmen met de aangepaste uitvoeringsregeling Stichting leergeld 2018;
   3. Hiervoor in 2018 een budget beschikbaar te stellen van € 7.500 en vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van € 15.000 beschikbaar stellen. Dit bekostigen uit de beschikbare gemeentelijke middelen voor het armoedebeleid 6614400/43710.
  2. De raad hierover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  In maart 2018 stemde de raad in met de integrale nota armoede en schulden Moerdijk 2018-2021.  Dit beleid is ontwikkeld in samenspraak met brede vertegenwoordiging van professionals, vrijwilligers en deskundigen die zicht bezighouden met het thema armoede en schulden.
  Kinderen hebben de toekomst: met een focus op kinderen en jeugd zetten we in op het voorkomen van armoede. Het is belangrijk dat ze zich kunnen ontwikkelen door zoveel als mogelijk gelijke kansen in het onderwijs en het meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Daarom blijven wij er voor zorgen dat kinderen uit huishoudens met een laag inkomen ook in de gelegenheid zijn om mee te doen met sport, muzieklessen of andere activiteiten of lid zijn van een vereniging. Daarom gaan wij een regeling inzetten bestemd voor de oudere kinderen.

 9. B-stuk verzoek vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk om financiële tegemoetkoming advocaatkosten

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk een schriftelijke reactie te sturen met als boodschap dat bij uitzondering en coulance een deel van de advocaatkosten betaald zullen worden door de gemeente Moerdijk.

  Vereniging Belangen Buurtschap Achterdijk (vBBA) heeft in haar brief van 31 mei 2018 de gemeenteraad verzocht om een financiële bijdrage voor de gemaakte advocaatkosten bij de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan van de Noordelijke Randweg Zevenbergen. Omdat het geen mediation-traject betreft en op voorhand geen afspraken hierover zijn gemaakt, is de gemeente niet verplicht om een bijdrage te geven aan de vBBA. Maar uit coulance en door de constructieve samenwerking wordt eenmalig een uitzondering gemaakt en zal de gemeente de helft van de kosten vergoeden. Dit zal middels een brief kenbaar gemaakt worden aan de vereniging.

 10. Vaststelling jaarrekening 2017

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 vast te stellen;
  2. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves;
  3. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen met € 1,4 miljoen te verhogen tot een bedrag van € 17,8 miljoen;
  4. De reserve maatschappelijk nut aan te wenden tot een bedrag van € 65.000 voor de voorbereiding aanpassing gemeentehuis 2017 en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. Het bedrag van € 25.000 dat binnen de algemene reserve was gereserveerd voor het project 176 Fijnaart West vrij te laten vallen ten gunste van de vrije ruimte binnen de algemene reserve;
  6. Het saldo van de reserve ‘bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie’ van € 40.000 overhevelen naar de algemene reserve in het kader van de terugbetaling van de voorfinanciering van het deelproject Molenstraat uit het project Centrum Zevenbergen;
  7. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

  De jaarrekening 2017 sluit met een batig saldo van € 2.191.000 (1,92% van de totale uitgaven). Dit is het resultaat nadat de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves heeft plaatsgevonden op grond van eerdere besluitvorming hierover door de gemeenteraad. Het saldo is € 473.000 hoger dan op grond van de 3e bestuursrapportage 2017 mocht worden verwacht.
  De accountant heeft zowel een goedkeurende verklaring omtrent getrouwheid, als rechtmatigheid verstrekt bij de jaarrekening 2017.
  Verder wordt, in verband met actualisering van de belangrijkste risico’s, de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen verhoogd tot een bedrag van € 17,8 miljoen.
  Voor de bestemming van het saldo van de jaarrekening wordt een afzonderlijk voorstel voorgelegd.

 11. Bestemming jaarrekeningresultaat 2017

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. €43.000,- beschikbaar te stellen voor het vervolg van de inspectie bomen;
  2. €25.000,- beschikbaar te stellen voor de implementatie Contact Relation Management;
  3. €56.000,- beschikbaar te stellen voor toerisme en recreatie t.b.v. “Het Mauritshuis als uitvalbasis voor de Stelling van Willemstad”;
  4. €56.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van integratie en participatie van statushouders;
  5. € 2.011.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

  De jaarrekening 2017 sluit met een voordelig resultaat van € 2.191.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd. Ten behoeve van de voortgang van vier overlopende zaken vanuit 2017 naar 2018 wordt gevraagd een bedrag van € 180.000 ten laste van het rekeningresultaat 2017 te brengen voor:

  • vervolg inspectie bomen;
  • implementatie Contact Relation Management;
  • toerisme en recreatie t.b.v. “Het Mauritshuis als uitvalbasis voor de Stelling van Willemstad”;
  • aanpak van integratie en participatie van statushouders.

  Het restant van het jaarrekeningresultaat van € 2.011.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

 12. Aanwijzing leden besturen Verbonden Partijen collegeperiode 2018-2022

  Het college besluit:
  Collegeleden aan te wijzen als leden plaatsvervangend leden voor de onderstaande Verbonden Partijen volgens onderstaand overzicht.

  Naam regeling Orgaan Lid of leden Plaatsvervangend lid
  Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant Algemeen Bestuur J.P.M. Klijs (burgemeester) Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder)
  Havenbedrijf Moerdijk NV AVA Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder) Geen (vervanging gebeurt per volmacht)
  Gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk (BVO) Bestuur Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder) C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) Geen (de regeling voorziet niet in plaatsvervanging)
  Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant Raad van Toezicht E. Schoneveld (wethouder) Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling raad van toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant Bestuur E. Schoneveld (wethouder) Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder)
  Stichting Inkoopbureau West-Brabant Algemeen Bestuur J.P.M. Klijs (burgemeester) C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (in liquidatie) Algemeen Bestuur D.J. Brummans (wethouder) C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Algemeen Bestuur C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) E. Schoneveld (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant Algemeen Bestuur E. Schoneveld (wethouder) Geen (de regeling voorziet niet in plaatsvervanging)
  Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant Algemeen Bestuur Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder) D.J. Brummans (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling Omgevings-dienst Midden- en West-Brabant Algemeen Bestuur J.P.M. Klijs (burgemeester) D.J. Brummans (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West (BVO) Bestuur C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) E. Schoneveld (wethouder)
  Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief Algemeen Bestuur J.P.M. Klijs (burgemeester) C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder)
  Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant Algemeen Bestuur Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder) D.J. Brummans (wethouder)
  Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig SchoolverlatenAlgemeen Bestuur E. Schoneveld (wethouder) Drs. T.H.R. Zwiers (wethouder)
  Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Algemeen Bestuur C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) E. Schoneveld (wethouder)
  NV Rewin West-Brabant AVA C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) Geen (vervanging gebeurt per volmacht)
  Brabant Water NV AVA D.J. Brummans (wethouder) Geen (vervanging gebeurt per volmacht)
  BNG NV C.J.A. Van Dorst MBA (wethouder) Geen (vervanging gebeurt per volmacht)