Besluitenlijst B&W vergadering 10 juli 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 10 juli 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 juli 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 3 juli 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De ‘Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Moerdijk’ vast te stellen.

  De gemeenteraad heeft op 31 mei 2018 de ‘Archiefverordening gemeente Moerdijk’ vastgesteld. In artikel 1 van deze verordening staat dat het college zorgdraagt voor de interne regels t.b.v. het beheer van de archiefbescheiden. Dit betekent dat het college nu een ‘Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Moerdijk’ moet vast stellen. Deze beheerregeling is de opvolger van het ‘Besluit Informatiebeheer gemeente Moerdijk 2013’. In deze beheerregeling wordt aandacht besteed aan de verankering van de taken van een nieuw en verplicht Strategisch Informatieoverleg (SIO) en de gemeentearchivaris, de omgang met archiefbescheiden bij reorganisaties en verantwoordelijkheden m.b.t. de archiefbewaarplaats.

 4. Gelimiteerde achtervangovereenkomst woningcorporatie Woonkwartier

  Het college besluit:
  Een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan ten behoeve van woningcorporatie Woonkwartier ter hoogte van maximaal € 69.000.000 voor de periode tot en met 31 december 2020.

  De gelimiteerde achtervangovereenkomst waartoe in 2017 is besloten, verloopt per 14 juli 2018. Vanuit woningcorporatie Woonkwartier is de vraag gekomen of de gemeente Moerdijk een nieuwe achtervangovereenkomst wenst aan te gaan. Door het borg staan voor geldleningen kan Woonkwartier tegen gunstige rentes lenen voor nieuwbouw, renovatie en af te lossen geldleningen. De gemeente is bereid mee te werken aan het verzoek van Woonkwartier om de overeenkomst aan te gaan voor de periode van 2,5 jaar tot en met 31 december 2020.

 5. Gelimiteerde achtervangovereenkomst woningcorporatie Alwel

  Het college besluit:
  Een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan ten behoeve van woningcorporatie Alwel ter hoogte van € 15.357.000 voor de periode tot en met 31 december 2020.

  De huidige achtervangovereenkomst van WEL dient voor de nieuwe fusiecorporatie Alwel te worden gecontinueerd. Vanuit Woningcorporatie Alwel is de vraag gekomen of de gemeente Moerdijk een nieuwe achtervangovereenkomst wenst aan te gaan. Door het borg staan voor geldleningen kan Alwel tegen gunstige rentes lenen voor nieuwbouw, renovatie en af te lossen geldleningen. De gemeente is bereid mee te werken aan het verzoek van Alwel om de overeen-komst aan te gaan voor de periode van 2,5 jaar tot en met 31 december 2020.

 6. Verwijdering 2 tijdelijke lokalen van basisschool Het Bastion.

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de verwijdering van de 2 tijdelijke lokalen en het vergoeden van de kosten aan Stichting De Waarden tot het maximum ad € 15.409,-- (incl. BTW) voor de verwijdering en het herstel van het schoolplein;
  2. In te stemmen met het dekken van de kosten ad € 15.409,-- (incl. BTW) uit de reserve huisvesting onderwijs.

  Bij gebruik van de 2 tijdelijke lokalen van basisschool Het Bastion zijn investeringen van het schoolbestuur nodig voor het binnenmilieu. De 2 tijdelijke lokalen moeten vanwege de verlengde tijdelijke omgevingsvergunning uiterlijk 25 mei 2021 verwijderd zijn.
  Vanwege de beschikbare leegstand in het in goede staat verkerende nabij gelegen schoolgebouw van sbo Het Palet, heeft Stichting De Waarden ervoor gekozen om niet meer te investeren in de 2 tijdelijke lokalen van basisschool Het Bastion. Medio april 2018 zijn daarom 2 groepen leerlingen van Het Bastion inmiddels gehuisvest in het schoolgebouw van sbo Het Palet.
  Stichting De Waarden heeft daarom een spoedaanvraag ingediend voor de verwijdering van de 2 tijdelijke lokalen en voor het vergoeden van de kosten van de verwijdering en het herstel van het schoolplein van basisschool Het Bastion  in Klundert. De kosten zijn geraamd op maximum € 15.409,-- (incl. BTW). Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk, is de gemeente verantwoordelijk voor vergoeding van de kosten van de verwijdering van de 2 tijdelijke lokalen en het herstel van het schoolplein.

 7. Concept jaarstukken 2017 West-Brabants Archief (WBA)

  Het college besluit:

  1. Kennis nemen van de jaarstukken van 2017 van het WBA.
  2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2017 van het WBA.

  Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA) met acht andere gemeenten vanaf 1 juli 2016. Op basis van deze regeling zijn de jaarstukken 2017 toegezonden en wordt verantwoording afgelegd over het in 2017 gevoerde financiële beheer van de GR WBA. Op 4 juli 2018 worden de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBA vastgesteld. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 149.671.