Besluitenlijst B&W vergadering 17 juli 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 17 juli 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 juli 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 10 juli 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Moerdijk Marketing bijdrage Havenkoor Fortitudo Willemstad voor het Shanty & Seasong Festival

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 4.000,00 uit het Moerdijk Marketing budget aan Haven-koor Fortitudo Willemstad voor het Shanty & Seasong Festival.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Shanty & Seasong Festival Willemstad trekt al jaren deelnemers en bezoekers uit het hele land naar gemeente Moerdijk en biedt daarmee de kans om Willemstad en omgeving aan een breed publiek te laten zien. Daarnaast stimuleert het evenement trots bij de eigen inwoners. Voor dit evenement is een evenementen-subsidie en een Moerdijk Marketing subsidie verstrekt. In totaal wordt het evenement ondersteund met € 7.000,00 subsidie.

 4. 1e Bestuursrapportage 2018 Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2018 Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.

  De gemeente Moerdijk is sinds 1 januari 2015 deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein). Door het Werkplein is de 1e bestuurs-rapportage 2018 naar de deelnemende gemeenten verzonden. In deze 1e bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten die het Werkplein tot en met eind maart 2018 heeft ondernomen.