Besluitenlijst B&W vergadering 24 juli 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 24 juli 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 juli 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 17 juli 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Ontwerpbestemmingsplan Fijnaart-West

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 14 mei 2018; 
  2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan Fijnaart-West (NL.IMRO.1709.Fijnaartwest-BP30);
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen; 
  4. Het ontwerpbesluit hogere waarden tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.  
  5. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen; 
  6. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

  Voor de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Fijnaart-West is een bestemmingsplan opgesteld. Op het voorontwerp van dit plan zijn een aantal inspraak- en vooroverlegreacties ingediend. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van deze reacties. Daarnaast besluit het college het ontwerp van het bestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. In deze periode kan een ieder zijn zienswijze op het plan naar voren brengen.
  In het bestemmingsplan is onderzocht wat de effecten van het plan op het milieu zijn. Beoordeeld is dat er geen grote nadelige effecten voor het milieu zijn. Daarom wordt geen milieueffectrapportage opgesteld.  Tot slot wordt voor en aantal van de te realiseren woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden. Daarom is het nodig een hogere grenswaarde voor deze woningen vast te stellen. Het college besluit het ontwerpbesluit voor deze hogere grenswaarde tegelijk met het bestemmingsplan ter visie te leggen.

 4. Ontwerp-inpassingsplan “Windpark A16”

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de concept-zienswijze en deze aan de provincie toe te zenden. 
  2. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief informeren.

  Voor het windpark dat in de omgeving van de A16 wordt ontwikkeld, heeft de provincie Noord-Brabant een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het ontwerp van dit PIP Windenergie A16, inclusief de bijbehorende stukken zoals een Milieueffectrapportage en de concept-omgevingsvergunningen, is ter inzage gelegd. Tot 30 juli kunnen zienswijzen worden ingediend. Het college besluit een zienswijze op het ontwerp-inpassingsplan in te dienen en deze ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.