Benoeming leden welstandscommissie, monumentencommissie en vaststellen Bouwverordening 2018 gemeente Moerdijk

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. Benoemen van de heren M. Raaijmakers, M. Onrust en J. Couwenberg als lid van de monumentencommissie van de gemeente Moerdijk;
  2. Beëindigen van de benoeming als lid van de monumentencommisise ten aanzien van de heren D. Ellens en E. de Bruijn;
  3. De raad voor te stellen om voor de periode van 1-10-2018 tot 1-10-2020 als lid van de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk te benoemen:
  4. heren M. Onrust en J. Couwenberg en de Bouwverordening 2018 gemeente Moerdijk vast te stellen.

De Woningwet bepaalt dat de gemeenteraad een onafhankelijke welstandscommissie benoemt. De welstandscommissie brengt aan het college van burgemeester en wethouders advies uit ten aanzien van de vraag of een bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van de welstand. Deze eisen zijn vastgelegd in de welstandsnota. De welstandscommissie van de gemeente Moerdijk moet uit twee leden bestaan, die kennis moeten hebben van cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit en architectuur. De huidige leden zijn benoemd t/m 30-9-2018. Om opdracht te kunnen verlenen aan een bureau, die deze leden kan leveren, is een aanbestedingsprocedure doorlopen. Aanleiding hiervoor was het raadsbesluit d.d. 1-3-2018 om de leden van de welstandscommissie her te benoemen t/m 30-9-2018. Oorzaak hiervoor was dat er  onderzoek is gedaan naar risico’s bij inkooptrajecten. Hieruit bleek dat de advisering over welstand en monumenten voortaan moet worden aanbesteed. In de tussenperiode is deze aanbestedingsprocedure doorlopen en heeft Dorp Stad en Land deze opdracht gekregen. Omdat dit een ander bureau is dan het huidige bureau, moet ook de Bouwverordening worden aangepast. Er vinden geen veranderingen plaats in de werkwijze van de welstandscommissie zelf.  Aan de raad wordt in de vergadering van 27-9-2018 voorgesteld om voor de periode van 1-10-2018 tot 1-10-2020 te benoemen als commissielid van de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk, de heren M. Onrust en J. Couwenberg en de Bouwverordening 2018 vast te stellen. De benoeming van het huidige lid vervalt van rechtswege.
Tevens heeft het college voor deze periode de heren M. Onrust en J. Couwenberg benoemd als lid van de monumentencommissie van de gemeente  Moerdijk die dan aangevuld wordt met de heer M. Raaijmakers. De benoeming van de overige zittende leden is beëindigd.