Besluitenlijst B&W vergadering 07 augustus 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 07 augustus 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
D.J. Brummans wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
E. Schoneveld  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 juli 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 31 juli 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Realiseren van een multifunctionele speelplek te Heijningen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het realiseren van een multifunctioneel speelveld voor alle leeftijden op het openbaar terrein waar Voetbalvereniging Oranje-Blauw ’14 een trainingsveld in gebruik heeft en als maatregel hiervoor een bijdrage te leveren voor het verbeteren van het 2e veld van v.v. Oranje-Blauw ’14 waardoor zij daar hun trainingen kunnen houden.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een éénmalige bijdrage van € 88.000 voor het aanpassen van het voetbalcomplex van v.v. Oranje-Blauw ’14 zodat de vereniging op eigen terrein de trainingen kan laten plaatsvinden en het terrein een deugdelijke omheining krijgt en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. 
  3. In te stemmen met het intrekken van het bij de begroting 2016 beschikbaar gestelde vervangingsinvesteringskrediet van € 42.000 voor de renovatie van het huidige trainingsveld van Oranje-Blauw ’14.

  De gemeenteraad Moerdijk heeft het Speelruimteplan 2017-2027 goedgekeurd. Hiermee worden de speelplekken in de kernen verbeterd in nauw overleg met de bewoners van de kernen. Voor Heijningen heeft de inspraak reeds plaatsgevonden. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat het huidige trainingsveld van v.v. Oranje-Blauw ’14 een geschikte plek is voor een speelplek voor alle leeftijden. Tevens kan het dienst doen als evenemententerrein en, incidenteel, als overloopparkeerplaats tijdens grote evenementen, die elders in de kern worden gehouden.
  Momenteel is het terrein gepacht door v.v. Oranje-Blauw ’14 en in gebruik als trainingsveld. Voorstel is om het 2e veld van de vereniging in te richten als trainingsveld. Hierdoor kan het vrijkomende huidige trainingsveld ingericht worden als multifunctioneel speelterrein voor alle leeftijden. Om het 2e veld in te richten als een volwaardig trainingsveld is een éénmalige bijdrage nodig van € 88.000.

 4. 3e begrotingswijziging ICT Samenwerking WBW 2018

  Het college besluit:
  Ten aanzien van de 3e begrotingswijziging ICT Samenwerking WBW 2018 de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

  De gemeente Moerdijk heeft de 1e bestuursrapportage 2018 en de 3e begrotingswijziging 2018 ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West. Gemeente Moerdijk is deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging. ln deze begrotingswijziging zijn de budgetaanpassingen verwerkt die zijn gemeld en toegelicht in de 1e bestuursrapportage 2018 van ICT Samenwerking WBW. De 3e begrotingswijziging sluit aan bij de ontwikkelingen zoals vermeld in de 1e bestuursrapportage. Er wordt daarom voorgesteld geen zienswijze in te dienen op deze 3e begrotingswijziging ICT Samenwerking WBW 2018.

 5. Vaststellen verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018 - 2028

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om: 

  1. Het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018 – 2028 vast te stellen
  2. Voor de komende jaren een extra bedrag in de begroting beschikbaar te stellen voor de aanpak van de schoolomgevingen van € 40.000 in 2019 en € 20.000 in 2020 tot en met 2023, dit te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2019 tot en met 2023 en te dekken uit het begrotingsresultaat 2019 tot en met 2023

  Het opstellen van een verkeersveiligheidsplan stond als actiepunt in de paraplunota Maatschappij. Hier is afgelopen jaar hard aan gewerkt. Met als resultaat een plan dat richting geeft aan de aanpak van de verkeersveiligheid binnen de gemeente in de periode 2018-2028.
  Het plan bevat vooral preventieve maatregelen (om ongevallen te voorkomen), zowel infrastructurele maatregelen als acties in het kader van verkeersgedrag. Het plan richt zich op verschillende doelgroepen: kinderen, ouderen, voetgangers, fietsers, automobilisten en zwaar verkeer. Voor iedere doelgroep is een doelstelling geformuleerd:

  • Kinderen: Het verbeteren van de schoolomgevingen en het stimuleren van het zelfstandig naar school gaan van kinderen om basisscholen.
  • Ouderen: Ouderen kunnen langer zelfstandig aan het verkeer deelnemen.
  • Voetgangers: Herkenbare en veilige oversteekvoorzieningen voor voetgangers.
  • Fietsers: Het kwaliteitsniveau van de hoofdfietsroutes opschalen en geschikt maken voor hogere snelheden om fietsongevallen te voorkomen.
  • Automobilisten: Het verminderen van snelheidsovertredingen en verduidelijken van de weginrichting voor automobilisten.
  • Zwaar verkeer: Conflicten tussen zwaar verkeer en andere verkeersdeelnemers zoveel mogelijk te voorkomen.

  Voor iedere doelgroep worden verschillende maatregelen genomen. Zo wordt er bij kinderen gekeken naar de schoolomgevingen en schoolroutes binnen de woonkernen. Een ander voorbeeld zijn e-bike- en scootmobieltrainingen voor ouderen. Voor fietsers wordt onder andere nadruk gelegd op de verlichting in de openbare ruimte, maar ook het gebruik van fietsverlichting. Snelheidsremmende maatregelen is een onderwerp dat terugkomt binnen de doelgroep automobilisten.
  Na het ophalen van de input van de gemeenteraad en de gebiedstafels in februari 2018 is het verkeersveiligheidsplan definitief gemaakt. Om alvast de schoolomgevingen aan te pakken wordt hiervoor nu alvast budget aangevraagd. Later zullen de uitvoeringsplannen ‘Duurzaam veilige wegen’ en ‘Veilige looproutes kernen’ voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 6. 1e bestuursrapportage 2018 Belastingsamenwerking West Brabant (BWB)

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage 2018 van de BWB

  Het bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft de 1e bestuursrapportage 2018 gestuurd. In deze rapportage wordt ingegaan op diverse ontwikkelingen binnen de BWB en wijzigingen van de lasten en baten die zijn opgetreden sinds de vaststelling van de begroting 2018 in juli 2017. Per saldo wordt een bedrag van € 145.000 (incl. btw) extra aan de deelnemers in rekening gebracht. Voor de gemeente Moerdijk betekent dit een extra bedrag van € 7.500 (excl. btw). De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging.

 7. Benoeming lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV MWN) voor de collegeperiode 2018 – 2022

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de heer E. Schoneveld voor de collegeperiode 2018 – 2022 te benoe-men als lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV MWN)

  De gemeente Moerdijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV MWN). De benoeming van de leden van het Algemeen Bestuur valt gelijk met de collegeperiode. Voor de collegeperiode 2018 – 2022 dienen de leden daarom opnieuw te worden aangewezen. Op dit moment heeft wethouder E. Schoneveld zitting in het Algemeen Bestuur en is er geen plaatsvervanger. Voorstel is de heer Schoneveld ook voor de collegeperiode 2018 – 2022 te benoemen.

 8. Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0

  Het college besluit:

  1. De Handreiking veehouderij en volksgezondheid 2.0 voor kennisgeving aan te nemen
  2. Voor ontwikkelingen op het gebied van veehouderij in het buitengebied vast te houden aan de voorwaarden zoals die in het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk zijn opgenomen
  3. Een besluit over het hanteren van een strengere waarde voor endotoxinen mee te wegen in de op te stellen Omgevingsvisie

  De Omgevingsdiensten en GGD hebben een handreiking opgesteld die gebruikt kan worden bij aanvragen voor ontwikkelingen bij veehouderijen. Dit stappenplan kan gevolgd worden om het aspect gezondheid te toetsen. De Omgevingsdiensten en GGD hebben gemeenten gevraagd dit stappenplan te volgen bij aanvragen die in hun gemeente worden ingediend, zodat in heel Noord-Brabant op soortgelijke wijze wordt getoetst.
  Voor endotoxine-belasting in veedichte gebieden is nog geen wettelijke norm vastgesteld. In de handreiking wordt geadviseerd de advieswaarde voor omwonenden die door de Gezondheidsraad is vastgesteld te volgen. De gemeenteraad heeft op 1 maart 2018 het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk vastgesteld. In dit bestemmingsplan is op gemeentelijk niveau al een waarde voor endotoxine-belasting opgenomen. Het college besluit aan dit recent vastgestelde niveau vast te houden en een eventuele verzwaring mee te wegen in de Omgevingsvisie die gemeentebreed opgesteld zal worden.

 9. Begrotingswijziging BWB bij projectplan “Transitie naar waarderen op gebruiksopper-vlak”

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen naar aanleiding van het projectplan “Transitie naar waarderen op gebruiksoppervlakte” van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).
  2. De bijdrage in dit projectplan voor 2018 van € 10.000 (excl. BTW) op te nemen in de 2e bestuursrapportage 2018 van de gemeente Moerdijk.
  3. De bijdrage in dit projectplan voor 2019 tot en met 2022 op te nemen in de meerjarenbegroting van de gemeente Moerdijk, hetgeen een aanpassing betekent van de bijdrage aan de BWB met:
   Jaar bedrag
   2019 € 28.000 verhoging
   2020 - 33.000 verhoging
   2021 - 6.000 verlaging
   2022 - 25.000 verlaging

  De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt dat de uitvoering van deze wet door de gemeenten gecontroleerd wordt door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer heeft be-sloten dat per 1 januari 2022 de gebruiksoppervlakte het enige juiste uitgangspunt is voor de taxaties van woningen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De reden waarom de Waarderingskamer dit besluit heeft genomen is dat de meeste marktinformatie over woningen (Funda etc.) gekoppeld is aan de gebruiksoppervlakte van de woning. Ook in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) wordt de gebruiksoppervlakte geregistreerd. e WOZ-waarden van woningen zijn inmiddels openbaar en worden gepresenteerd in combinatie met gegevens uit andere basisregistraties, waaronder de gebruiksoppervlakte uit de BAG. Nu worden ook de WOZ-taxaties gebaseerd op gebruiks-oppervlak, zichtbaar op het taxatieverslag. Het gebruik van dit eenduidig gegeven schept meer helderheid voor de burger. Om over te gaan naar waarderen op gebruiksoppervlak in plaats van waarderen op bruto-inhoud is een projectplan opgesteld door de BWB. De uitvoeringskosten voor dit projectplan komen uit op
  € 1.875.000 incl. BTW (€ 1.550.000 excl. BTW). De kosten voor Moerdijk komen voor de jaren 2018 tot en met 2021 uit op een bedrag van € 140.000.

 10. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de APV gewijzigd vast te stellen.

  In de APV worden diverse onderwerpen geregeld op het gebied van openbare orde, bescherming van het milieu en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Dit alles voor zover dit nog niet geregeld is andere (hogere) regelgeving. Juist het feit dat het nog niet elders geregeld is, maakt het vaststellen van de APV met deze regels noodzakelijk. Periodiek wordt de APV tegen het licht gehouden en wordt bekeken of aanpassingen noodzakelijk zijn als gevolg van jurisprudentie, wetswijzigingen, gewijzigde inzichten of ervaringen in de praktijk. De APV van de gemeente Moerdijk is gebaseerd op het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG kijkt ook periodiek of aanpassing van dit model noodzakelijk is. De door de VNG voorgestelde wijzigingen worden door ons meestal gevolgd. Tevens zijn er met gemeenten en politie  in de regio afspraken gemaakt over afstemming van de APV. Ook de in dit regio-verband naar voren gebrachte wijzigingen zijn grotendeels overgenomen in deze APV.

 11. 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:
  Het college toestemming te verlenen in te stemmen met de door het bestuur van de Belasting-samenwerking West-Brabant (BWB) voorgestelde 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

  In de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna GR BWB) is de wijze van vaststelling van de begroting vastgelegd. Niet iedere wijziging van de begroting verdient echter dezelfde aandacht. De wijziging houdt in dat aanpassingen waarbij de deel-nemersbijdragen niet wijzigt alleen nog maar ter kennis te hoeven worden gebracht aan de dagelijkse besturen van de deelnemers. Verder wordt in de GR opgenomen dat met de deelnemers een uitvoeringsconvenant wordt gesloten.

 12. Convenant “Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme Markiezaten”

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het aangaan van een convenant voor de uitwisseling van persoonsgegevens bij de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van radicalisering en extremisme ten behoeve van de weegploeg en het casusoverleg radicalisering.
  2. De burgemeester van de gemeente Roosendaal, als voorzitter van het politiedistrict Markiezaten, te mandateren het convenant te ondertekenen.

  Ter voorkoming van radicalisering is het convenant “Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme Markiezaten” juridisch noodzakelijk om de samenwerking tussen de gemeenten, de partners van het Zorg- en Veiligheidshuis en politie in het werkgebied van het Zorg- en Veiligheidshuis vorm te geven. Dit in het kader van een persoonsgerichte aanpak.