6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:
Het college toestemming te verlenen in te stemmen met de door het bestuur van de Belasting-samenwerking West-Brabant (BWB) voorgestelde 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

In de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (hierna GR BWB) is de wijze van vaststelling van de begroting vastgelegd. Niet iedere wijziging van de begroting verdient echter dezelfde aandacht. De wijziging houdt in dat aanpassingen waarbij de deel-nemersbijdragen niet wijzigt alleen nog maar ter kennis te hoeven worden gebracht aan de dagelijkse besturen van de deelnemers. Verder wordt in de GR opgenomen dat met de deelnemers een uitvoeringsconvenant wordt gesloten.