Besluitenlijst B&W vergadering 14 augustus 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 14 augustus 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 7 augustus 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 7 augustus 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aanpassen randvoorwaarden voor aanwijzen alternatieve trouwlocaties

  Het college besluit:

  1. Raad voor te stellen de volgende randvoorwaarden voor alternatieve trouwlocaties vast te stellen:
   1. De openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie moet gegarandeerd zijn;
   2. De veiligheid van de aanwezigen dient gewaarborgd te zijn;
   3. Een schip / boot dient tijdens de voltrekking/registratie vast aan de wal te liggen of te zijn aangemeerd;
   4. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode moeten bij de ceremonie in staat zijn om op een behoorlijke wijze hun functie te vervullen.
   5. De locatie moet aan te duiden zijn middels kadastrale gegevens en kaart, indien geen adresgegevens bekend zijn;
   6. Er moet toestemming zijn van de eigenaar of beheerder.
  2. Raad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders bevoegdheid te geven om in uitzonderlijke omstandigheden af te wijken van de gestelde voorwaarden.

  Op 31 augustus 2006 heeft de gemeenteraad randvoorwaarden opgesteld voor het aanwijzen van alternatieve locaties als “huis van de gemeente” waar huwelijken voltrokken kunnen worden. Het uitgangspunt was toen ook al dat de vraag van de klant centraal staat. De wensen van de klant zijn sinds 2006 gewijzigd en duidelijk is dat er een toenemende vraag is naar de mogelijkheid om in de buitenlucht te trouwen. De gemeenteraad heeft echter op 31 augustus 2006 als randvoorwaarde gesteld dat de huwelijksvoltrekking (of registratie) binnen plaats dient te vinden. Deze randvoorwaarde dient zodoende te worden aangepast.

 4. Jaarlijkse subsidie wijkgerichte en preventieve inzet wijkzuster 2018 en 2019

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het projectplan 2018 en 2019 voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster in de gemeente Moerdijk, ingediend door Surplus als onderdeel van de Coöperatie wijkzuster; 
  2. Voor de aanvraag 2018 de hardheidsclausule (artikel 19 van de Algemene Subsidie-verordening gemeente Moerdijk)  toe te passen, omdat van de aanvraagtermijn genoemd in artikel 7 wordt afgeweken en de gemeenteraad hierover te informeren;
  3. Op basis van dit projectplan Surplus voor 2018 een voorlopige subsidie beschikbaar te stellen van € 80.829;
  4. Deze subsidie ten laste te brengen van de begrotingspost 6670002/44249: 
  5. Op basis van dit  projectplan Surplus voor 2019 een voorlopige subsidie beschikbaar te stellen van € 85.000, onder voorbehoud van de vaststelling van begroting 2019 in de raadsvergadering van 8 november 2018;
  6. Surplus met de bijgaande brief en uitvoeringsovereenkomst informeren over deze besluiten;
  7. De raad te informeren over het besluit om de cofinanciering van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster in 2018 en 2019 te continueren door middel van een raadsinformatiebrief.

  Vanaf 2017 zijn de zogenaamde niet toewijsbare wijkgerichte uitvoeringstaken (segment 1 taken) uit het takenpakket van de wijkzuster verdwenen. Om de opgebouwde infrastructuur te borgen was zorgverzekeraar CZ bereid om de wijkgerichte preventie in 2017 te behouden op voorwaarde dat er cofinanciering werd gevonden bij de gemeente. In 2017 heeft de gemeente Moerdijk een eenmalige bijdrage voor het project wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster verstrekt. Dit vanuit de visie van de gemeente dat de wijkzuster de vertrouwde en nabije persoon voor bewoners van de gemeente Moerdijk en de eerst aangewezene voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning is. Dit project is inmiddels geëvalueerd. Het succes van dit project heeft er toe geleid dat het college de cofinanciering voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster in 2018 en 2019 wil voortzetten.

 5. Beantwoording zienswijzen omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen aan de Hofstraat 30 in Willemstad

  Het college besluit:
  De omgevingsvergunning voor de bouw van twee woningen aan de Hofstraat 30 in Willemstad te verlenen, met inachtneming van de ingediende zienswijzen.

  Op 20 februari 2018 heeft het college besloten om medewerking te verlenen voor het bouwen van twee woningen aan de Hofstraat 30 in Willemstad. Voor deze aanvraag is een uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd, omdat de aangevraagde activiteit in strijd is met de voorschriften van het geldend bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk als er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Uit de aangeleverde ruimtelijke onderbouwing is gebleken dat er medewerking kan worden verleend. Het ontwerpbesluit heeft van 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om de vergunning te weigeren.

 6. Vaststellen jaarlijkse subsidie met uitvoeringsovereenkomst VVN afdeling Moerdijk 2017

  Het college besluit:
  Vaststellen jaarlijkse subsidie met uitvoeringsovereenkomst VVN afdeling Moerdijk 2017

  VVN afdeling Moerdijk ondersteunt de gemeente ieder jaar met het uitvoeren van zogenaamde mensgerichte verkeersveiligheidsactiviteiten. Hier krijgen zij jaarlijks € 17.000 voor. In 2017 hebben zij deze middelen en hun capaciteit besteed aan de organisatie van de Opfriscursus voor senioren, het faciliteren van zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen voor basisschool leerlingen, medewerking verleend aan de actiedag en fietsverlichtingsactie van het Markland college en voorlichting via campagneborden en verschillende media. Het college heeft op basis van het financieel, activiteitenverslag over 2017 en aanvullende afspraken de subsidie vastgesteld.

 7. Project 179. Vaststelling locatie ontwikkelingsovereenkomst en projectexploitatie Ontwikkeling Tankstation Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de locatie ontwikkelingsovereenkomst
  2. In te stemmen met de bijbehorende projectexploitatie voor de ontwikkeling van tankstation nabij Standdaarbuiten (project 179).

  De gemeenteraad heeft op 4 februari 2016 ingestemd met de startovereenkomst voor de ontwikkeling van een Tankstation aan de Markweg te Standdaarbuiten. Vervolgens heeft de ontwikkelaar het haalbaarheidsonderzoek afgerond, de ontwikkeling blijkt op alle onderdelen haalbaar. De ruimtelijk haalbaarheid is door de ontwikkelaar aangetoond door middel van een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing. De financiële haalbaarheid is verzekerd door afspraken in de locatie ontwikkelingsovereenkomst (LOO). Ook de maatschappelijke haalbaarheid is onderzocht en getoetst op twee informatieavonden en via de dorpstafel. Deze is haalbaar, al zit er een duidelijke weerstand tegen de plannen bij een aantal bewoners van de Dansvlinder en de Vuurvlinder die vanuit hun huis rechtstreeks uitkijken op de nieuwe ontwikkeling. Om hier aan tegemoet te komen is een groene inpassing van het tankstation voorzien en wordt kapverlichting aan de dorpszijde uitgeschakeld. Tijdens behandeling van de LOO en op voorspraak van diverse omwonenden in de commissievergadering van 30 mei 2017 heeft de commissie het college verzocht de milieuaspecten nader te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB). De uitkomst van dit onderzoek onderschrijft de milieutechnische haalbaarheid van het tankstation op deze locatie. Daarmee is deze fase van het project afgerond en kunnen de anterieure afspraken van de gemeente met de ontwikkelaar middels de LOO vastgesteld worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de LOO. Na vaststelling van de LOO kan de grond tegen marktconforme waarde verkocht worden aan Sakko. Naar verwachting kan ontwikkelaar Sakko Commercial B.V. eind 2018 starten met de bouw van het tankstation.

 8. Verantwoording project wijkgerichte, preventieve inzet wijkzuster 2017

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de verantwoording van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster 2017, ingediend door Surplus;
  2. Op basis van deze verantwoording de cofinanciering van het project ‘wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster’ in 2017 vast te stellen op het eerder verstrekte bedrag van  € 80.829,--;
  3. Surplus door middel van de bijgaande brief te informeren over dit besluit.

  Vanaf 2017 zijn de segment 1 taken, de zogenaamde niet toewijsbare wijkgerichte uitvoerings-taken, uit het takenpakket van de wijkzuster verdwenen. Om de opgebouwde infrastructuur te borgen was zorgverzekeraar CZ bereid om de wijkgerichte preventie in 2017 te behouden op voorwaarde dat er cofinanciering werd gevonden bij de gemeente. In 2017 heeft de gemeente Moerdijk een bijdrage van € 80.829 verstrekt, vanuit de visie dat de wijkzuster de vertrouwde en nabije persoon is voor bewoners van de gemeente Moerdijk en de eerst aangewezene voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. De taken waarop is ingezet zijn casefinding, mantel-zorgondersteuning, inzet op gezondheidsthema’s en het bijwonen van bijeenkomsten in de kernen voor burgers en netwerkpartners. Uit de verantwoording 2017 blijkt dat de negen wijk-zusters op al deze onderdelen zijn ingezet. 30 % van de werktijd wordt ingezet op wijkgerichte en preventieve activiteiten, zoals preventieve huisbezoeken, samenwerking in en deelname aan het lokale netwerk, het (mede) organiseren van gezondheidsmarkten en thema-avonden, mantelzorgondersteuning en deelname aan of initiatief nemen om individuele signalen kunnen worden omgezet in collectieve oplossingen. Ons college heeft vastgesteld dat de verstrekte financiële bijdrage voor dit project ‘ wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster in 2017’ is ingezet zoals vooraf is afgesproken.

 9. Onderhoud fietspaden Appelaarsedijk in Fijnaart

  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het vervangen van asfalt van de fietspaden Appelaarsedijk door beton of ander gelijkwaardig duurzaam materiaal en het aanbrengen van zogenaamde dynamische of slimme verlichting;
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 1.640.000 voor de vervanging van de asfaltlaag en het aanbrengen van zogenaamde dynamische of slimme verlichting. Dit krediet is opgebouwd uit  € 1.340.000 voor de vervanging van de asfaltlaag, € 250.000 voor het realiseren van extra lichtmasten en € 50.000 voor de aanschaf van lichtmastarmaturen;
  3. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 71.600 ten laste te brengen van de exploitatie en te verwerken binnen de meerjarenbegroting.

  De raad van de gemeente Moerdijk heeft op 2 november 2017 een motie aangenomen om de fietspaden langs de Appelaarsedijk in Fijnaart eerder te onderhouden dan in circa 2029. Het discomfort door wortelopdruk en mollengangen, klachten van de gebruikers, inwoners en de fietsersbond waren aanleiding voor deze motie
  Naar aanleiding hiervan is de bestaande constructie van de fietspaden in beeld gebracht en zijn er een 5 tal varianten ontworpen en doorberekend. De meest duurzame oplossing is het vervangen van het gehele asfaltpakket door beton of een gelijkwaardig duurzaam product inclusief het aanbrengen van zogenaamde slimme verlichting.