Verantwoording project wijkgerichte, preventieve inzet wijkzuster 2017

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de verantwoording van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster 2017, ingediend door Surplus;
  2. Op basis van deze verantwoording de cofinanciering van het project ‘wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster’ in 2017 vast te stellen op het eerder verstrekte bedrag van  € 80.829,--;
  3. Surplus door middel van de bijgaande brief te informeren over dit besluit.

Vanaf 2017 zijn de segment 1 taken, de zogenaamde niet toewijsbare wijkgerichte uitvoerings-taken, uit het takenpakket van de wijkzuster verdwenen. Om de opgebouwde infrastructuur te borgen was zorgverzekeraar CZ bereid om de wijkgerichte preventie in 2017 te behouden op voorwaarde dat er cofinanciering werd gevonden bij de gemeente. In 2017 heeft de gemeente Moerdijk een bijdrage van € 80.829 verstrekt, vanuit de visie dat de wijkzuster de vertrouwde en nabije persoon is voor bewoners van de gemeente Moerdijk en de eerst aangewezene voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. De taken waarop is ingezet zijn casefinding, mantel-zorgondersteuning, inzet op gezondheidsthema’s en het bijwonen van bijeenkomsten in de kernen voor burgers en netwerkpartners. Uit de verantwoording 2017 blijkt dat de negen wijk-zusters op al deze onderdelen zijn ingezet. 30 % van de werktijd wordt ingezet op wijkgerichte en preventieve activiteiten, zoals preventieve huisbezoeken, samenwerking in en deelname aan het lokale netwerk, het (mede) organiseren van gezondheidsmarkten en thema-avonden, mantelzorgondersteuning en deelname aan of initiatief nemen om individuele signalen kunnen worden omgezet in collectieve oplossingen. Ons college heeft vastgesteld dat de verstrekte financiële bijdrage voor dit project ‘ wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster in 2017’ is ingezet zoals vooraf is afgesproken.