Besluitenlijst B&W vergadering 21 augustus 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 21 augustus 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 14 augustus 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 14 augustus 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Toekomst Theater de Schuur

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen :

  1. Aan Stichting Stoffer en Blik in 2019 een eenmalige bijdrage te verstrekken van € 34.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve;
  2. De budgetsubsidie aan Stichting Stoffer en Blik voor de jaren 2019, 2020 en 2021 te verhogen met € 27.000 naar jaarlijks € 36.000;
  3. De financiële consequenties te verwerken in een sluitende meerjarenbegroting 2019-2022.

  Stichting Stoffer en Blik exploiteert al voor de gemeentelijke herindeling Theater de Schuur. Naast het beheer en exploitatie van het gebouw verzorgt de stichting eigen theaterproducties en de programmering van het theater. De Schuur is het enige volwaardige theater in de gemeente Moerdijk.  Naast de theaterfunctie wordt het gebouw gebruikt door diverse verenigingen op het gebied van cultuur en heeft hierdoor een bredere maatschappelijke functie. Het gebouw zelf is een rijksmonument en eigendom van de gemeente. Het college hecht veel waarde aan de aanwezigheid van een kleinschalig theater binnen de gemeente. Om het voortbestaan van het theater te borgen en het theater te vernieuwen, is op korte termijn een eenmalige investering nodig, onder andere voor de bouw en aanschaf van een nieuwe tribune en eigentijdse technische apparatuur. De totale eenmalige investering bedraagt ca. € 85.000,- Deels dekt Stichting Stoffer en Blik deze kosten uit fondsen en eigen middelen. Voor het resterende deel van € 34.000,- vraagt het college de gemeenteraad om deze middelen ter beschikking te stellen. Een toekomstbestendige programmering, beheer en exploitatie van Theater de Schuur vraagt ook om een verdere professionalisering van het personeel. Op dit moment ontvangt Theater de Schuur jaarlijks een budgetsubsidie van € 9.000,-.
  Dit bedrag is niet voldoende om gekwalificeerd personeel aan te trekken en vrijwilligers te scholen die nodig zijn om een eigentijds volwaardig theater te kunnen exploiteren. Het college vraagt de gemeenteraad dan ook om voor de 2019, 2020 en 2021 jaarlijks € 27.000,- extra middelen ter beschikking te stellen om de budgetsubsidie van Stichting Stoffer en Blik op te hogen van € 9.000,- naar jaarlijks € 36.000,-. Begin 2021 zal deze verhoging met Stichting Stoffer en Blik worden geëvalueerd zodat eventueel vervolg kan worden meegenomen voor de begrotingsbehandeling van 2022.

 4. Reactie op eco ambitie RWB

  Het college besluit:

  1. Na de commissiebehandeling van 6 september 2018 de reactie van Moerdijk op het Ambitiedocument ‘economische hub West-Brabant hup’ te versturen aan het Strategisch Beraad van de RWB.
  2. De gemeenteraad te verzoeken om:
   1. In te stemmen met de inhoud van de brief ter reactie aan het Strategisch Beraad van de RWB (die na de commissiebehandeling op 6 september 2018 is verzonden onder voorbehoud van uw instemming);
   2. Indien nodig na de raadsvergadering een aanvullende reactie te sturen aan het Strategisch Beraad.

  In juni 2018 is de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van kracht geworden. Hiermee is de gewijzigde koers en de daarmee samenhangende organisatiestructuur van de RWB verankerd. Dit is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2018 bekrachtigd door bijvoorbeeld de instelling van de vier adviescommissies (voor economie, ruimte, arbeidsmarkt en mobiliteit). Namens de gemeente Moerdijk is de burgemeester lid van het Algemeen Bestuur. Wethouder Zwiers is voorzitter van de adviescommissie arbeidsmarkt. Vanuit die hoedanigheid is hij tevens lid van het Strategisch Beraad van de RWB. In de gewijzigde structuur van de RWB wordt ‘triple helix’ samengewerkt met onderwijs en bedrijfsleven om de regionale ambities op economisch terrein gezamenlijk te behalen. Deze samenwerking is georganiseerd in de Economic Board West-Brabant (EBWB). De EBWB heeft aan prof. dr. Tordoir gevraagd om een analyse te maken van de economische kracht en toekomst van de regio. Deze analyse is in het voorjaar afgerond. Op basis hiervan heeft de EBWB een koersdocument opgesteld wat met de verschillende (3O) achterbannen wordt besproken. Het document is als onderdeel van dit proces ook ter consultatie bij de gemeenten aangeboden; de conceptbrief ligt voor om aan te bieden aan voor behandeling in raadscommissie en gemeenteraad. In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad verzocht in te stemmen met de inhoud van de gemeentelijke reactie hierop. Vanwege de bespreking die de EBWB reeds op 12 september 2018 heeft over de economische koers wordt voorgesteld om de brief na de bespreking in de raadscommissie op 6 september 2018 te verzenden, zodat deze tijdig bekend is bij de EBWB. Desgewenst kan na de raadsbehandeling een nazending worden gedaan.
  Overigens vindt op 29 augustus 2018 een regionale bijeenkomst voor gemeenteraden plaats waarin de gemeenteraden worden geïnformeerd over de economische analyse, het koersdocument en de besluiten van het strategisch beraad.

 5. Ontwerpbestemmingsplan Kadedijk naast 126 Fijnaart

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Kadedijk naast 126 te Fijnaart (NL.IMRO.1709.Kadedijknst126-BP30;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Het ontwerpbesluit Hogere waarde voor de Kadedijk naast 126, eveneens gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

  Op 17 maart 2017 heeft KuiperCompagnons namens de heer A. Reijnders een principeverzoek ingediend voor het realiseren van woningen aan de Kadedijk naast nummer 126 te Fijnaart. Het betreft twee vrijstaande woningen op een perceel waarop momenteel de bestemming Agrarisch van toepassing is. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op dit perceel twee vrijstaande woningen te realiseren. Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het college het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten om het ontwerp Besluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. Ook hiertegen kan een zienswijze worden ingebracht.

 6. Aanpassing bouwblok Eerste Kruisweg 2 Standdaarbuiten

  Het college besluit:
  In principe niet mee te werken aan het principeverzoek strijd met het gemeentelijk beleid uit de Visie Buitengebied en het bijbehorende Landschapskwaliteitsplan.

  Het bedrijf aan de Eerste Kruisweg 2 in Standdaarbuiten heeft een verzoek ingediend om een bouwblok op afstand te mogen realiseren. Het aantal dieren op deze locatie wordt niet uitgebreid. Het verzoek is in strijd met het gemeentelijk beleid. Daarom besluit het college in principe geen medewerking aan het verzoek te verlenen.

 7. Bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk

  Het college besluit:
  In te stemmen met het opstelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

  Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk gewijzigd vast te stellen, zijn vijf beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 31 augustus een verweerschrift in te dienen. Het college besluit in te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.