Besluitenlijst B&W vergadering 04 september 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 04 september 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 28 augustus 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Principe verzoek bouw Foodcourt en Bioscoop Steenweg 2 Moerdijk

  Het college besluit

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek om een foodcourt en bioscoop te mogen bouwen aan de Steenweg 2 in Moerdijk
  2. In te stemmen met het meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek van een foodcourt. Het onderzoek moet ingaan op ten minste:
   1. De gevolgen voor het verkeer op het omliggende (lokale) wegennet.
   2. De gevolgen voor de leefbaarheid, met name het voorzieningenniveau, van de naburige kernen
   3. De mogelijkheid om een voorziening voor vrachtwagenparkeren te combineren op de locatie.
   4. Alternatieve locaties die wel aansluiten bij stedelijk gebied en de alternatieve locatie Stationsgebied Lage Zwaluwe
  3. Geen medewerking te verlenen aan een haalbaarheidsonderzoek voor een bioscoop op die plaats. 
  4. Het initiatief voor het deel van een foodcourt mee te nemen in het eerstvolgende afwegingsmoment voor op te pakken nieuwe initiatieven.

  Voor de locatie Steenweg 2 in Moerdijk wil de initiatiefnemer een foodcourt en een bioscoop realiseren. Het foodcourt bestaat uit een viertal verschillende typen restaurants en de bioscoop uit 10 zalen. De locatie is gekozen vanwege de ligging dichtbij diverse snelwegen. De gemeente stemt in met het onderzoeken van de haalbaarheid van het foodcourt om te achterhalen wat de risico’s en kansen voor de omgeving zijn. De gemeente stemt niet in met de ontwikkeling van een bioscoop omdat een dergelijke functie bij een kern beter tot zijn recht komt.

 3. (definitieve) beslissing op aanvraag omgevingsvergunning Maltha Glas, Glasweg 7-9 Heijningen

  Het college besluit:
  De definitieve omgevingsvergunning te verlenen voor het verhogen van de schoorsteen, op het buitenterrein permanent opslaan van glas tot een hoogte van 12 meter en het actualiseren van de vergunningssituatie (milieu) met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen.

  De inrichting van Maltha Glasrecycling Nederland BV (Maltha) is sinds 1992 gevestigd aan de Glasweg 7 en 9 te Heijningen. Maltha verwerkt op haar locatie op Dintelmond per jaar 330.000 ton consumentenglas tot hoogwaardige grondstof voor de glasverwerkende industrie. Wijzigingen in de markt leiden ertoe dat er vanuit klanten vraag ontstaat naar diverse halffabricaten. Maltha speelt in op deze marktontwikkelingen en heeft in 2015 een nieuwe glasverwerkingsinstallatie gerealiseerd in de bestaande fabriekshal. Hiermee kan een aanzienlijk groter deel van het glasafval worden verwerkt tot grondstof en ontstaat er minder restafval. Dit vraagt om aanpassingen in de procesvoering. Maltha slaat zowel het onbewerkte als het bewerkte glas (deels) op het buitenterrein op. Het glas wordt opgeslagen op verschillende hopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een natuurlijke hellingshoek. Rondom de hopen is manoeuvreerruimte nodig. Meer batches leidt ertoe dat er meer verschillende glashopen liggen, met daartussen rijd- en manoeuvreerruimte. Voor een continue en efficiënte bedrijfsvoering zouden sommige hopen moeten kunnen groeien tot een maximale hoogte van 12 meter, voordat ze afgevoerd worden. In het vigerende bestemmingsplan is bepaald dat de hoogte van buitenopslag niet meer mag bedragen dan 6,5 meter. Op 18 mei 2011 is aan Maltha een omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk opslaan van glas tot een hoogte van 12 meter voor de duur van 5 jaar. Op dit moment is de machine geplaatst en is er nog steeds behoefte aan glasopslag met een hoogte van 12 meter. In de actualisatie van de vergunning zijn voorschriften opgenomen waardoor handhavend optreden ten tijde van overlastsituaties voor de omgeving beter mogelijk is.

 4. Wijziging principeverzoek De Langeweg 22

  Het college besluit:
  In principe in te stemmen met het verzoek om op deze locatie maximaal 48 cliënten toe te staan voor de maatschappelijke functie, op voorwaarde dat: 

  • onderbouwd wordt dat voldaan wordt aan de voorwaarden op het gebied van verkeersontsluiting, gezondheid en externe veiligheid die in de Visie buitengebied worden genoemd, waarbij bijzonder aandacht wordt besteed aan het aspect verkeer; 
  • de hoofdbestemming in het op te stellen bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’ wordt en de kantoorfunctie als ondergeschikte functie wordt toegestaan.

  In november 2016 heeft het college positief besloten over een principeverzoek voor het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk aan De Langeweg 22 te Zevenbergen. Nu het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling wordt opgesteld, blijken de ideeën over de invulling af te wijken van de oorspronkelijke principe-aanvraag. De initiatiefnemer heeft verzocht om het aantal cliënten voor deze functie uit te mogen breiden van de oorspronkelijk aangevraagde 24 personen naar 48 personen (exclusief een nog onbekend aantal begeleiders). Het college besluit onder voorwaarden in te stemmen met het verzoek voor uitbreiding van het aantal cliënten.

 5. Uitbreiding en mogelijke verplaatsing Aldi Zevenbergen

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het initiatief van Aldi om haar filiaal in Zevenbergen uit te breiden en mogelijk te verplaatsen naar een andere locatie in Zevenbergen.
  2. Niet in te stemmen met het verzoek tot verplaatsing van de Aldi filiaal in Zevenbergen.
  3. Wel mee te willen werken aan een onderzoek tot haalbaarheid van uitbreiding van het Aldi filiaal in Zevenbergen.

   De vestiging van de Aldi in Zevenbergen voldoet niet meer aan de eisen die het bedrijf stelt aan haar winkels. De Aldi zou willen uit breiden op de huidige locatie of verplaatsen naar een andere locatie in Zevenbergen. De supermarkten in het centrum Zevenbergen zijn een belangrijke drager voor een sterk winkelhart. Het toestaan van de uitbreiding van een supermarkt buiten het centrum zou de winkelstructuur van Zevenbergen waarschijnlijk flink verslechteren. Terwijl er op dit moment volop gewerkt wordt aan het, op allerlei fronten, versterken van het gehele centrum. Daarom wil de gemeente niet meewerken aan de uitbreiding of eventueel verplaatsing van de Aldi naar een andere locatie buiten het centrum.

 6. Vaststellen Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties

  Het college besluit:

  • De Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties vast te stellen.

  Eind 2017 heeft het college het nieuwe subsidiekader vastgesteld. De inzet van dit kader is om de subsidieregels zo in te richten dat ze meer overzichtelijk en doelmatig zijn. Naar aanleiding van dit subsidiekader heeft het college de nadere regels Initiatiefsubsidies Vrijwilligersorganisaties vastgesteld. Het doelmatig houden van de nadere regels is een continue proces van ervaren, evalueren en verbeteren. In de praktijk blijkt het voor aanvragers onduidelijk wat nu onder de subsidiabele kosten valt en wat niet. In de nieuwe nadere regels is dit verduidelijkt. De initiatiefsubsidie is bedoeld voor activiteiten die samen met anderen worden georganiseerd en gericht zijn op de eigen kern. De huur van materialen ten behoeve van de uitvoering van de activiteit, de huur van locatie(s) ten behoeve van de uitvoering van de activiteit, bedankjes voor vrijwilligers en aandenken, bekers of medailles komen nu in aanmerking voor subsidie. Alle overige kosten zijn uitgesloten. De gemeente draagt 50% bij aan de totale kosten die in aanmerking komen voor subsidie met een maximum van totaal € 3.000,-.

 7. Principeverzoek locatie Koning Haakonstraat 10-12 Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek van Remmers Bouwgroep om de bedrijfslocatie Koning Haakonstraat 10-12 in Moerdijk te mogen ontwikkelen tot woningbouw
  2. In te stemmen met het meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van de locatie tot woningbouw
  3. Het initiatief mee te nemen in het eerstvolgende afwegingsmoment voor op te pakken nieuwe initiatieven.

  Remmers Bouwgroep, de eigenaar van de locatie Koning Haakonstraat 10-12 in Moerdijk, wil deze ongebruikte bedrijfslocatie ontwikkelen tot woningbouw. Omdat het veranderen van een ongebruikte bedrijfslocatie naar woningbouw een goede bijdrage levert aan de leefbaarheid van de kern Moerdijk stemt de gemeente Moerdijk in met het onderzoeken van de haalbaarheid van dit initiatief.

 8. Concept regionaal plan onderwijsvoorzieningen Halderberge en Moerdijk 2019-2024

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Halderberge en Moerdijk periode 2019-2024 (RPO).
  2. Stichting Markland College te verzoeken om de gemeente Moerdijk te betrekken bij het onderzoek naar de positie van het beroepsonderwijs in deze RPO-regio en de gemeente ook uit te nodigen bij het jaarlijks overleg zoals opgenomen in het RPO, vanwege het belang van de arbeidsmarkt voor de Moerdijkse jongeren en de Moerdijkse bedrijven.

  Stichting Markland College en Stichting ROC West-Brabant hebben het concept Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) van de regio Halderberge en Moerdijk periode 2019-2024 opgesteld, met daarin hun scholen AOC West Brabant, Markland College Oudenbosch en Markland College Zevenbergen. Het concept RPO bevat een gezamenlijk gedragen visie op het aanbod en gebruik van onderwijsvoorzieningen in de regio en de relatie van het  bestaande en toekomstige onderwijsaanbod met het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. De betrokken schoolbesturen moeten over het concept RPO overleg voeren met de betrokken gemeenten. In het concept zijn geen wijzigingen voorgesteld voor de enige vo-school Markland College Zevenbergen in de gemeente Moerdijk. Ook voor de periode 2019-2024 wordt uitgegaan van MAVO, HAVO en VWO als gewenste onderwijsvoorziening. Ook is er geen huisvestingsvraag. Daarom kan ingestemd worden met het concept RPO. In het concept RPO is ook afgesproken om de positie van het beroepsonderwijs in deze RPO-regio te gaan onderzoeken.  Het college wil hierbij betrokken worden in het belang van de arbeidsmarkt voor de Moerdijkse jongeren en de Moerdijkse bedrijven.