Besluitenlijst B&W vergadering 11 september 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 11 september 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 september 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 4 september 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Adviesnota Moerdijk Marketing Vestingloop Willemstad

  Het college besluit:
  In te stemmen met een bijdrage van € 3.000 uit het Moerdijk Marketing budget voor de Vestingloop Willemstad.

  Moerdijk Marketing heeft als doel de huidige inwoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken om zo het voorzieningenniveau op peil te houden. Om Moerdijk onder de aandacht te krijgen van potentiële nieuwe inwoners en een gevoel van trots en ambassadeurschap te creëren bij de huidige inwoners, wordt, onder andere, ingezet op de ondersteuning van evenementen. Deze evenementen hebben een regionale of landelijke uitstraling en bereik en verbinden de verschillende plaatsen in Moerdijk met elkaar. Vestingloop Willemstad trekt al jaren deelnemers en bezoekers uit de hele regio naar gemeente Moerdijk en biedt daarmee de kans om Willemstad en omgeving aan een breed publiek te laten zien. Daarnaast stimuleert het evenement trots bij de eigen inwoners. Voor dit evenement is een evenementensubsidie en een Moerdijk Marketing subsidie verstrekt. In totaal wordt het evenement ondersteund met € 6.000 subsidie.

 4. Financiële bijdrage gemeenschapshuis Ons Stedeke, Langeweg

  Het college besluit:

  1. Aan Stichting Beheer Dorpshuis Langeweg een bijdrage in de kosten van € 14.000 ter beschikking te stellen voor de realisatie van een uitbreiding van gemeenschapshuis Ons Stedeke in de vorm van een berging.
  2. Dit bedrag ten laste te brengen op productnummer 6670704, Gemeenschapshuis Ons Stedeke en de budgettaire ophoging mee te nemen in de tweede bestuursrapportage.
  3. Dit besluit schriftelijk aan Stichting Beheer Dorpshuis Langeweg kenbaar te maken via een brief.

  Stichting Beheer Dorpshuis Langeweg heeft verzocht om een financiële bijdrage voor de realisatie van een berging bij gemeenschapshuis Ons Stedeke. Met deze berging voor voornamelijk opslag van meubilair is de grote zaal aantrekkelijker en praktischer in gebruik en kan beter benut worden voor diverse activiteiten. Het college heeft besloten om een bijdrage van € 14.000 beschikbaar te stellen vanwege de optimalisering van het gebruik van Ons Stedeke en vanwege het feit dat de stichting de werkzaamheden in eigen beheer en met vrijwilligers uitvoert.

 5. Interne Controleplannen Wmo en Jeugd 2018

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de procesbeschrijving Jeugd 2018
  2. Het hierop gebaseerde interne controleplan Jeugd 2018 vast te stellen;
  3. Kennis te nemen van de procesbeschrijving WMO 2018;
  4. Het hierop gebaseerde interne controleplan WMO 2018 vast te stellen

  De gemeente Moerdijk heeft het verlenen van de juiste goede zorg voor burgers die dit nodig hebben hoog in het vaandel staan. Om tijdig te toetsen of de middelen die hiervoor beschikbaar zijn rechtmatig (heeft iemand recht op zorg vanuit de gemeente Moerdijk en worden middelen ook daadwerkelijk voor de zorgdoelen ingezet) en doelmatig (worden de doelen bereikt die met de ingezette zorg worden beoogd) worden ingezet, is voor de uitvoering van Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg een afzonderlijk intern controleplan opgesteld.