Besluitenlijst B&W vergadering 18 september 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 18 september 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 september 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 11 september 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Richtlijnen kaderstukken Verbonden Partijen 2020

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan twaalf Gemeenschappelijke Regelingen:
   • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
   • Regio West-Brabant (RWB)
   • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • West Brabant Archief (WBA)
   • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
   • GGD West-Brabant (GGD)
   • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
   • Nazorg Gesloten Stortplaatsen
   • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
   • ICT Samenwerking West-Brabant West (ICTWBW)
  2. Voor de bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk een deel van de regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen.
  3. Specifieke (per GR regionaal opgestelde) aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
   • Regio West-Brabant (RWB)
   • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
  4. De beleidsinhoudelijke richtlijnen voor de budgetcyclus 2020 vast te stellen en op te leggen aan:
   • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
   • West Brabant Archief (WBA)
   • Regio West-Brabant (RWB)
   • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
   • Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
   • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
   • Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
   • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
   • Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
   • GGD West-Brabant (GGD)

  In 2015 is in onder meer in de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen. In deze nota zijn spelregels opgenomen;
  Spelregel vier luidt:  “Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In de kaderbrief geeft de gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan. Voor NV‟s en BV‟s gelden uiteraard de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW).”
  Deze richtlijnen fungeren voor de verbonden partijen als leidraad voor de budgetcyclus voor een volgende jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2020. De financiële en beleidsmatige richtlijnen worden vastgesteld voor tien verbonden partijen.  Voor de drie overige verbonden partijen gelden alleen de financiële richtlijnen. Daarnaast kunnen beleidsindicatoren worden aangegeven. Voor zover van toepassing zijn deze verwerkt in de richtlijnen.

 4. Sluitende aanpak personen met verward gedrag

  Het college besluit:

  1. De sluitende aanpak personen met verward gedrag, plan van aanpak Moerdijk, september 2018 vast te stellen
  2. Als onderdeel van deze sluitende aanpak deel te nemen aan het regionale implementatietraject voor de-escaleren dat start in september 2018. 
  3. De lokale kosten voor de sluitende aanpak personen met verward gedrag ten laste te brengen van 6663000 / 43710 (Wmo opvang en beschermd wonen / overige kosten);  
  4. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven dat er op 1 oktober 2018 in alle gemeenten een sluitende aanpak moet liggen voor de problematiek van personen met verward gedrag. In de afgelopen tweeënhalf jaar is hieraan door alle betrokken partijen in West-Brabant hard gewerkt. Er is voor gekozen om daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren/ voorzieningen. Nu is het moment om hetgeen regionaal is voorbereid en ontwikkeld te vertalen naar een lokale sluitende aanpak voor Moerdijk.
  Het plan van aanpak voor de sluitende aanpak voor verwarde personen in Moerdijk moet er voor zorgen dat personen met verward gedrag zo snel mogelijk de juiste opvang, zorg en ondersteuning krijgen doordat we in de keten goed samenwerken. Ook willen we bereiken dat iedereen die betrokken is bij een incident met een verward persoon, weet wat te doen om de veiligheid (van de verwarde persoon, zijn/haar directe omgeving, zichzelf en de overige betrokken hulpverleners) te garanderen. We spreken hierbij ook de kracht en de zorgzaamheid van de wijk aan om deze inwoners te ondersteunen. Op lange termijn zal door de sluitende aanpak het aantal geëscaleerde incidenten afnemen door in te zetten op vroegsignalering en een sluitende samenwerking om herhaling te voorkomen.