Besluitenlijst B&W vergadering 25 september 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 25 september 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 september 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 18 september 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Financiële bijdrage pilot Bravoflex Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met de uitvoering van de pilot Bravoflex Moerdijk om ook in de avonduren en weekenden openbaar vervoer aan te kunnen bieden aan alle inwoners van de gemeente Moerdijk;
  2. Voor de uitvoering van de pilot Bravoflex Moerdijk een krediet van € 200.000 ter beschikking te stellen. 
  3. In de dekking te voorzien middels de bijdragen van 1/3 deel voor het project (€ 67.000) door de provincie Noord-Brabant, 1/3 deel (€ 67.000) door Arriva en het restant van € 67.000 te dekken uit de algemene reserve.

  Na het wegvallen van buslijnen in de avonduren en zondag in verschillende kernen in Moerdijk is in 2016 een onderzoek opgestart om te bezien of er alternatieven bedacht kunnen worden om toch vervoer op deze tijdstippen aan te kunnen bieden aan inwoners en bezoekers van de gemeente Moerdijk. Na verschillende bijeenkomsten met inwoners en veelvuldig overleg met de provincie Noord-Brabant, Arriva, RWB (Deeltaxi West-Brabant) en PZN (uitvoerder Deeltaxi West-Brabant) zijn we in overstemming met elkaar gekomen om een pilot genaamd Bravoflex Moerdijk uit te gaan voeren voor de komende 2 jaar. Het college heeft besloten om de gemeenteraad van Moerdijk te verzoeken om financieel bij te dragen aan de pilot. Zodra de gemeenteraad een positief besluit hierover heeft genomen gaat vanaf aanstaande december in Moerdijk onder de naam Bravoflex het openbaar vervoer binnen de gemeente in de avonduren (vanaf 19:00 uur) en  weekenden verzorgen.
  Op momenten dat de grote bus niet rijdt, kunnen inwoners en bezoekers van Moerdijk met een taxi(bus) naar een OV-knooppunt of een andere OV-halte reizen. Station Zevenbergen, station Lage Zwaluwe, station Oudenbosch, busstation Oud Gastel, Dinteloord halte Zuideinde en Numansdorp halte A29 zijn de vastgestelde OV-knooppunten. De ritten worden tegen een vast tarief gereden en zijn vooraf te reserveren via een app of telefonisch.
  Interessant aan deze businesscase is de combinatie van OV- en Wmo-vervoer onder één noemer (Bravoflex). Deze pilot, met een duur van 2 jaar, wordt gefinancierd vanuit het ontwikkelbudget West-Brabant (budget van provincie Noord-Brabant en Arriva) en bij een positief besluit van de gemeenteraad een bijdrage van één derde deel van de gemeente Moerdijk. Uit de evaluatie van deze pilot moet blijken of deze voorziening een verdere toekomst heeft in Moerdijk en wie dit dan financiert. Daarnaast is het leerpunt van deze pilot of dit principe (OV via deeltaxi) uitvoerbaar is in (andere) gebieden waar op dit moment nog grote bussen rijden met een geringe vraag naar vervoer. De exploitatie van de regiotaxi kan dan, ondanks het tekort, voordeliger zijn dan met de grote bus. Bij de opzet van deze pilot is gecalculeerd met een aantal ritten van 100 per maand.

 4. Aanvullend budget Starterslening

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 ten behoeve van een aanvullende storting op de Gemeenterekening Starterslening" ondergebracht bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), zodat het Startersfonds opnieuw gevoed wordt voor het verstrekken van Startersleningen;
  2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de jaarlijkse rentekosten van € 19.500 die voortvloeien uit de aanvullende storting en deze rentekosten te dekken uit de stelpost nieuw beleid structureel.

  Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad de Starterslening in het leven geroepen. Sindsdien is dit in de gemeente Moerdijk een niet meer weg te denken instrument om koopstarters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. In totaal zijn er tot op heden 150 Startersleningen verstrekt. Het succes van de Starterslening heeft tot gevolg dat het beschikbare budget van de gemeente Moerdijk volledig is uitgeput. Gevolg hiervan is dat de gemeente Moerdijk het loket voor de Startersleningen per direct heeft gesloten. Voor veel potentiële starters is onder de huidige omstandigheden deze Starterslening onontbeerlijk om een eigen woning te kunnen aankopen. Het Moerdijks Startersfonds heeft weliswaar een revolverend karakter, maar er vloeien momenteel niet voldoende middelen terug om aan de toegenomen vraag naar Startersleningen te kunnen voldoen. Op basis hiervan stelt het college de gemeenteraad voor een aanvullend budget van € 1.000.000 ter beschikking te stellen voor het verstrekken van Startersleningen aan starters op de woningmarkt.

 5. Gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant

  Het college besluit:

  1. deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant;
  2. de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant vast te stellen.

  Veilig Thuis West-Brabant is in 2015 gestart als nieuwe organisatie onder aansturing van de 18 samenwerkende gemeenten met Breda als centrumgemeente. De regionale stuurgroep heeft in de loop van 2017 opdracht gegeven tot het actualiseren van de samenwerkingsafspraken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot akkoord van de stuurgroep met het opstellen van een lichte vorm van een gemeenschappelijke regeling, een “centrumregeling”, en de vraag aan de regiogemeenten om deze regeling te treffen.

 6. De verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. De Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant vast te stellen.
  2. De Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant, vastgesteld op 17 maart 2016, in te trekken.

  In overleg met haar cliëntenraad is door het Werkplein Hart van West-Brabant een aangepaste verordening cliëntenparticipatie opgesteld. Belangrijkste wijziging is de expliciete beschrijving van de taken en de functieomschrijving van de voorzitter en secretaris. De conceptverordening is behandeld in het DB en AB van het Werkplein. Het is nu aan de colleges van de deelnemende gemeenten om de verordening te beoordelen en door te leiden naar de gemeenteraad.

 7. Startpunt Geldzaken

  Het college besluit:

  1. Uitvoering te geven aan de ambities zoals benoemd in integrale nota armoede en schulden en:
   1. Aan te sluiten bij het Startpunt Geldzaken;
   2. hiervoor in 2018 een budget beschikbaar te stellen van € 500,- en vanaf 2019 jaarlijks een bedrag van € 2.000,- beschikbaar stellen. Dit bekostigen uit de beschikbare gemeentelijke middelen voor het armoedebeleid 6614400/43710.

  In maart 2018 stemde de raad in met de integrale nota armoede en schulden Moerdijk 2018-2021.  Dit beleid is ontwikkeld in samenspraak met brede vertegenwoordiging van professionals, vrijwilligers en deskundigen die zicht bezighouden met het thema armoede en schulden. Een van de beleidsuitgangspunten van de beleidsnota is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen inkomensvoorziening.
  Daarom stimuleren wij onze inwoners zoveel mogelijk zelf in inkomen te voorzien door middel van werk. Ook het zelf verantwoordelijk zijn van hun financiële administratie maakt hier onderdeel van uit. Maar we zien ook dat niet iedereen voldoende in staat is om hun administratie goed op orde te houden. Voor steeds meer inwoners is de samenleving te ingewikkeld geworden. Om schulden te voorkomen is het gewenst om voor veel inwoners hulp te bieden zodat zij ‘leren’ hoe om te gaan met geld.  Vroegsignalering en preventie is in deze tijd meer dan ooit gewenst, gecombineerd met een adequate aanpak geldzorgen. Door als gemeente aan te sluiten bij Startpunt Geldzaken krijgen onze inwoners via een internetsite, informatie over de door Startpunt Geldzaken ontwikkelde geldplannen. Deze geldplannen zijn toegankelijk voor inwoners, maar tevens voor hulpverleners binnen onze gemeente.

 8. Vaststellen arbeidsvoorwaarden gelijke beloning payrollkrachten

  Het college besluit:

  1. De door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de (circulaire van 24 juli 2018 (TAZ/U201800473) per 1 oktober 2018 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Moerdijk overeenkomstig bijlage 1 bij dit voorstel;
  2. In te stemmen om voor payrollkrachten van de gemeente Moerdijk per 1 oktober 2018 een ABP-pensioen of een vergelijkbare regeling te realiseren zoals opgenomen in bijlage 2 bij dit voorstel.

  In de Cao gemeenten 2017-2019 hebben sociale partners afgesproken dat medewerkers die werkzaam zijn binnen een gemeente op basis van payroll een beloning moeten ontvangen die vergelijkbaar is met de beloning van een ambtenaar, werkzaam bij diezelfde gemeente. Deze afspraak geldt niet voor uitzendkrachten, gedetacheerden of ZZP-ers. De invoeringsdatum is 1 oktober 2018. De LOGA-circulaire van 24 juli 2018 concretiseert en formaliseert deze gelijke beloningsafspraak in een nieuw artikel 3:2a CAR-UWO. Dit artikel verplicht CAR-UWO organisaties bij de inhuur van payrollkrachten met de payrollwerkgever – naast de wettelijk verplichte beloningselementen– drie extra beloningselementen uit de CAR-UWO af te spreken. Het gaat dan specifiek om:

  • de eindejaarsuitkering;
  • de werkgeversbijdrage levensloop;
  • ABP pensioen of een met de ABP-pensioenregeling vergelijkbare regeling.

  Inleenkrachten die op payrollbasis werkzaam zijn bij de gemeente Moerdijk ontvangen reeds een eindejaarsuitkering en een werkgeversbijdrage levensloop. De te bepalen toekenning betreft alleen het ABP-pensioen of een gelijkwaardige regeling.  Deze wijzigingen krijgen pas rechtskracht op het moment dat ze door het college zijn vastgesteld.

 9. Aanscherpen Financiële verordening gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen de Financiële verordening gemeente Moerdijk conform vast te stellen en de Financiële verordening, vastgesteld op 7 december 2017, in te trekken.

  De huidige Financiële verordening, waarin de uitgangspunten voor het financieel beleid en beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn geregeld, dateert van 7 december 2017. In de praktijk bleek de verordening op enkele onderdelen, waaronder het voteren van kredieten en de wijze van administratieve verwerking, niet helder genoeg omschreven te zijn. Gelet hierop is de verordening aangescherpt.

 10. Vaststelling bestemmingsplan Schansdijk 5 te Zevenbergen

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schansdijk 5 te Zevenbergen’, zoals vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1709.BGSchansdijk5-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
  2. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BGSchansdijk5-BP30 naar NL.IMRO.1709.BGSchansdijk5-BP40.

  Op 28 maart 2017 heeft het college besloten in principe medewerking ter verlenen aan een verzoek voor het legaliseren van het landbouw- en loonbedrijf Lokers door het wijzigingen van de bestemming van agrarisch naar agrarisch aanverwant, gevolgd door de bouw van een nieuwe loods en wasplaats  ter plaatse van de Schansdijk 5 te Zevenbergen. Voor het verzoek is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin de gestelde voorwaarden verder zijn uitgewerkt. Er is onder andere nader ingegaan op de vervoersbewegingen en er is onderbouwd waarom het bedrijf gelijk gesteld kan worden aan een categorie 2 bedrijf. Daarnaast is een landschappelijk inpassingsplan onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en is via een omgevingsdialoog overleg gevoerd met omwonenden over het plan.

 11. Beleidskader bodem 2018

  Het college besluit:
  De Nota bodembeheer 2018 gemeente Moerdijk, de bodemkwaliteitskaart 2018 en bodemfunctiekaart 2018 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

  Aan de hand van de in 2013 vastgestelde nota bodembeheer regio West-Brabant zijn bodemkwaliteitskaarten ontwikkeld. Deze kaarten moeten volgens het Besluit bodemkwaliteit elke vijf jaar geactualiseerd worden. Eind 2017 zijn de kaarten geactualiseerd. Door actualisatie van de kaarten kan hergebruik van grond gecontinueerd worden. De regio is uitgebreid doordat nieuwe gemeenten zich hebben aangesloten. Daarnaast is de Nota Bodembeheer ook geactualiseerd. De gemeentelijke bodemfunctiekaart kan ongewijzigd blijven.

 12. Gemeentehuis nieuwe stijl – Aanpassingen centrale hal en aangrenzende ruimten.

  Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen in te stemmen met het door Ibelings Van Tilburg architecten gemaakte ontwerp ter verbetering en modernisering van de centrale hal (inclusief werklunchruimte) en de opties mbt trouwzaal, politiesteunpunt, griffie en spreekkamers en het wit stucen van metselwerk;
  2. De opties om het hoge plafond in de centrale hal, het plafond in de werk-lunchruimte te vernieuwen en de natuurstenen wand wit te stucen uit kostenoverwegingen te laten vervallen;
  3. De raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 1.657.600; 
  4. Voor € 1.657.600 middelen afzonderen vanuit de algemene reserve naar een reserve aanpassing hal gemeentehuis, ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 89.800; 
  5. De jaarlijkse rentelasten van € 32.500 te dekken uit de stelpost nieuw beleid; 
  6. In de jaarlijkse begroting het budget voor het onderhoud van het gemeentehuis te verhogen met € 7.700 en dit te dekken ten laste van, de binnen de stelpost nieuw beleid opgenomen, vrije ruimte voor structurele nieuwe lasten van € 100.000.

  Het gemeentehuis is inmiddels zo’n twintig jaar oud. Als gevolg hiervan zijn het gebouw en het interieur toe aan groot onderhoud. De tegelvloer is daar een kenmerkend voorbeeld van. Daarnaast is actualisatie nodig in verband met de hedendaagse visie ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening, digitalisering, informatievoorziening en bedrijfsvoering. De hal van het gemeentehuis is als eerste aan de beurt. Aansluitend wordt een toekomstgerichte benadering van het werkplekconcept ter hand genomen als vervolgproject, met aparte besluitvorming daarover, waarbij samenhang met het ontwerp van de centrale hal gewaarborgd wordt. Om een beeld te krijgen van de benodigde aanpassingen is op basis van het Programma van Eisen (PvE) een nieuw ontwerp opgesteld, in samenspraak met een klankbordgroep. Op basis hiervan is door Ibelings Van Tilburg Architecten een ontwerp gemaakt voor de verbouwing van de gemeentehal, inclusief kostencalculatie. Als vervolg op het ontwerp van de centrale hal is een doorkijk opgesteld voor een nieuw werkplekconcept waarvoor een apart voorstel zal volgen. Door middel van dit raadsbesluit wordt een all-in krediet gevoteerd voor de realisatie van het voorgestelde ontwerp, waarbij de hal, de trouwzaal, de ruimte voor boa’s en politie, het restaurant (boven en beneden), de wachtruimte van het vergunningenloket alsmede de ruimten van de griffie en team communicatie zullen worden aangepast. Het gemeentehuis blijft tijdens de verbouwing open. Om dit mogelijk te maken moeten tijdelijke voorzieningen worden getroffen en worden onvoorziene situaties door middel van risicogestuurde directievoering en toezicht door de architect tot een minimum beperkt. In totaal bedragen de kosten voor het beoogde groot onderhoud en actualisatie € 1.657.600.

 13. Intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren Regio West-Brabant’

  Vertrouwelijk besluit d.d. 11-09-2018, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:
  In te stemmen met de Intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant’.

  Gevraagd Burgemeestersbesluit
  Volmacht te verlenen aan wethouder drs. T.H.R. Zwiers voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant’.

  De West-Brabantse gemeenten hebben samen met de provincie Noord-Brabant, Havenbedrijf Moerdijk, EVO-Fenedex, TLN, en VNO-NCW de intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant’ opgesteld. Doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van de samenwerking van partijen, commitment uitspreken evenals het maken van afspraken tussen partijen met het oog op het integraal oplossen van de parkeerproblematiek voor vrachtwagens in West-Brabant op het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en binnen gemeenten. De partijen leveren een inspanningsverplichting (stimuleren en participeren) om de overlast en overbelasting op te lossen door (samen met private partijen) een West-Brabant dekkend netwerk van goed functionerende parkeer- en verblijfsvoorzieningen (onder andere truckstops) te realiseren. Het College van B&W van gemeente Moerdijk heeft ingestemd met de intentieovereenkomst en zal de intentieovereenkomst mede ondertekenen.

 14. 15 Afwijken gemeentelijk inkoopbeleid voor het uitvoeren van de pilot Bravoflex Moerdijk in 2019 en 2020

  Vertrouwelijk besluit d.d. 11-09-2018, vanaf heden openbaar
   Het college besluit:

  1. Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor het uitvoeren van de pilot Bravoflex Moerdijk in 2019 en 2020 waarbij er in tegenstelling tot het gemeentelijk beleid enkelvoudig onderhands wordt aanbesteed aan Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN).
  2. Kennis te nemen van de concept uitvraag.

  Na het wegvallen van buslijnen in de avonduren en zondag in verschillende kernen in Moerdijk is in 2016 een onderzoek opgestart om te bezien of er alternatieven bedacht kunnen worden om toch vervoer op deze tijdstippen aan te kunnen bieden aan inwoners en bezoekers van de gemeente Moerdijk. Na verschillende bijeenkomsten met inwoners en veelvuldig overleg met de provincie Noord-Brabant, Arriva, RWB-KCV (Deeltaxi West-Brabant organisatie) en PZN (uitvoerder Deeltaxi West-Brabant) zijn we in overstemming met elkaar gekomen om een pilot genaamd Bravoflex Moerdijk uit te gaan voeren voor de komende 2 jaar. Om op een effectieve en efficiënte wijze de pilot uit te voeren heeft het college besloten af te wijken van het gemeentelijke inkoopbeleid en het mogelijk te maken een overeenkomst aan te gaan met PZN, samen met de provincie Noord-Brabant en Arriva.  Vanaf aanstaande december gaat in Moerdijk de Deeltaxi onder de naam Bravoflex het openbaar vervoer binnen de gemeente in de avonduren (vanaf 18:00 of 19:00 uur) en  weekenden verzorgen. Op momenten dat de grote bus niet rijdt, kunnen inwoners en bezoekers van Moerdijk met een deeltaxi naar een OV-knooppunt of een andere OV-halte reizen. Station Zevenbergen, station Lage Zwaluwe, station Oudenbosch, busstation Oud Gastel, Dinteloord halte Zuideinde en Numansdorp halte A29 zijn de OV-knooppunten waar vanaf en naartoe gereisd kan worden. De ritten worden tegen een vast tarief gereden en zijn vooraf te reserveren via een app of telefonisch. Interessant aan deze businesscase is de combinatie van OV- en Wmo-vervoer onder één noemer (Bravoflex).
  Deze pilot met een duur van 2 jaar wordt gefinancierd vanuit het ontwikkelbudget West-Brabant en een bijdrage van een derde deel van de gemeente Moerdijk. Uit de evaluatie van deze pilot moet blijken of deze voorziening een verdere toekomst heeft in Moerdijk en wie de tekorten financiert. Daarnaast is het leerpunt van deze pilot of dit principe (OV via deeltaxi/regiotaxi) uitvoerbaar is in (andere) gebieden waar op dit moment nog grote bussen rijden met een geringe vraag naar vervoer.  De exploitatie van de regiotaxi kan dan, ondanks het tekort, voordeliger zijn dan met de grote bus. Bij de opzet van deze pilot is gecalculeerd met een aantal ritten van 100 per maand.

   

 15. Meerjarenbegroting 2019 - 2022

  Het college besluit:
  Het raadsvoorstel meerjarenbegroting 2019-2022 aanbieden aan de gemeenteraad voor behandeling. 

  Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische en operationele doelen voor de raadsperiode 2018-2022. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2019 en worden effectindicatoren omschreven. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten.De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2019-2022 op 5 juli 2019. Naast deze uitgangspunten zijn in de begroting en de aanbiedingsbrief ook de financiële effecten van het coalitieakkoord verwerkt en de effecten van een aantal nieuwe ontwikkelingen. Tevens is ook rekening gehouden met de financiële effecten van de voorstellen die bij de gemeenteraad voorliggen voor de vergadering van 27 september 2019. Hiermee rekening houdend, kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2019-2022:

   

  Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.