Besluitenlijst B&W vergadering 02 oktober 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 02 oktober 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 september 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 25 september 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling subsidie 2017 Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

  Het college besluit:
  Het subsidiebedrag 2017 t.b.v. VluchtelingenWerk Zuid-Nederland Moerdijk bestaande uit:

  1. Reeds bevoorschot bedrag ad € 40.030,-- bestaande uit:
   1. Subsidie voor informatiepunt inburgering ad € 4.480,--
   2. Basisbedrag 2017 incl. 15 trajecten ad € 35.550,--
  2. 35 extra Trajecten 2017 à € 2.370,-- per traject voor personen ouder dan 16 jaar voor een bedrag van in totaal € 82.950,--8 Afgeronde taalcoachtrajecten à € 400,-- per traject van in totaal € 3.200,-- definitief vast te stellen op € 126.180,--.

  Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk dient na afloop van het subsidiejaar de subsidie die is verleend op basis van een uitvoeringsbesluit/subsidieafspraken definitief  vastgesteld te worden. Dit gebeurt op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Daarbij moet worden nagegaan of VluchtelingenWerk Zuid-Nederland (locatie Moerdijk) heeft voldaan aan de gemaakte subsidieafspraken voor 2017. In die beoordeling zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Vandaar het voorgestelde besluit om de subsidie definitief vast te stellen op € 126.180,--.

 4. Notitie Actualisatie kostendekkende tarieven in Moerdijk

  Vertrouwelijk besluit d.d. 25-09-2018, vanaf heden openbaar.
  Het college besluit:
  De gemeenteraad de aanbiedingsbrief met de notitie aan te bieden ter bespreking in de commissie Bestuur en Middelen waarbij wordt voorgesteld:

  1. Het huidige beleid voor wat betreft de OZB en (Water)toeristenbelasting te handhaven. 
  2. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing de toe te rekenen overhead, met ingang van 2019, in 3 jaarlijkse stappen te verhogen naar het maximum.
  3. De toe te rekenen overhead van Leges in titel 2 (omgevingsvergunning) met ingang van 2019 verhogen naar het maximum. 
  4. Zolang de weekmarkten nog voor het gemeentehuis staan geen verhoging door te voeren en vanaf het moment dat de weekmarkt terug naar het centrum wordt verplaatst ook hier de nog toe te rekenen overhead in het tarief mee te nemen. 
  5. Conform het huidige beleid en het coalitieakkoord 2018-2022 de 100% kostendekkendheid voor de lijkbezorgingsrechten te handhaven en hiernaar toe te groeien door de jaarlijkse afgesproken verhoging van 5% van de lijkbezorgingsrechten door te zetten. 
  6. Jaarlijks bij de vast te stellen belastingverordeningen een overzicht van baten en lasten van de onderliggende verordeningen met de mate van kostendekkendheid als apart beslispunt op te nemen zodat geen onduidelijkheid  bestaat welke kosten zijn meegenomen bij de berekening van de tarieven. 

  Bij de begrotingsbehandeling 2018 en de behandeling van de belastingvoorstellen 2018 in de commissie Bestuur en Middelen is de vraag gerezen in hoeverre leges en retributies kostendekkend zijn. Ook zijn in het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2016 door de accountant opmerkingen gemaakt over het ontbreken van normen voor de (type)kosten die worden toegerekend aan de begraafrechten ten einde de kostendekkendheid te kunnen vaststellen. Uit de notitie blijkt welke kosten theoretisch mogen worden doorberekend aan de tarieven van de heffingen, zoals genoemd in artikel 229 van de Gemeentewet, en inzicht in de methodiek hoe dit dient plaats te vinden.