Besluitenlijst B&W vergadering 09 oktober 2018

Details van de vergadering
Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 09 oktober 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 2 oktober 2018 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 2 oktober 2018 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Resultaat prioriteitstelling ambities

  Het college besluit:
  De volgende ontwikkelingen in de periode oktober ’18 – juni ’19 gefaseerd op te pakken als een ‘REO-project’, in navolging van hetgeen is besproken tijdens de collegebijeenkomst van 25 september 2018:

  Woningbouw:

  • Ontwikkeling gebied Blauwe Hoef, Klundert
  • Ontwikkeling gebied Kreuk, Fijnaart
  • Gebied Volkstuinen, Willemstad
  • Gebied Wethouder Tromperstraat, Langeweg
  • Gebied Julianastraat, Fijnaart
  • Gebied Moye Keene, Klundert

  Voorzieningen:

  • Renovatie Rusthuis de Westhoek, Zevenbergen
  • Renovatie complex de Borgh, Zevenbergen
  • Gebied Stoofstraat, Zevenbergen
  • Centrumontwikkeling Fijnaart, Fijnaart
  • Foodcourt Kanters, Moerdijk
  • Brandweerkazerne, Willemstad

  Infra:

  • Noordelijke Omlegging N285
  • Truckparking, A16 e.o.

  Overig:

  • Omgevingsvisie
   En aanvullend het oppakken van de ontwikkeling D’Ouwe School in Noordhoek  (Voorzieningen) door:
  • In te stemmen met het verder afwikkelen van de ontwikkeling Suikerloods Standdaarbuiten als reguliere aanvraag Omgevingsvergunning;
  • Daarmee de begeleiding vanuit REO als project te beëindigen.

  Periodiek vindt er een afweging plaats tussen alle voorliggende ruimtelijke initiatieven, met als vraag welke van deze initiatieven wordt opgepakt als ‘REO-project’. Inhoudelijk vindt die afweging plaats op basis van een aantal vastgestelde documenten zoals:

  • De gebiedsplannen
  • De Structuurvisie (met als basis ook de paraplunota’s)
  • De Havenstrategie
  • Het coalitieakkoord

  Daarbij is tevens gekeken naar het financiële rendement in relatie tot de benodigde fondsvorming (fonds ruimtelijke ontwikkeling en fonds bovenwijks). De hoeveelheid op te pakken initiatieven is primair gekoppeld aan de beschikbare capaciteit bij de projectleiders. Daarnaast is vooraf ook de beschikbare capaciteit bij de vakafdelingen gesondeerd. Op hoofdlijnen moet het mogelijk zijn om binnen de bestaande capaciteit (uitgaande van hetgeen nu in de begroting is opgenomen) de bovenstaande 16 initiatieven/ projecten gefaseerd verder op te pakken als REO-project. De exacte impact op de capaciteit wordt voor elk project in beeld gebracht in het startdocument. Dit startdocument wordt ter besluitvorming aan college en raad aangeboden. Ter onderbouwing van bovenstaande keuzes is de 25 september gehouden presentatie als bijlage aan dit collegevoorstel toegevoegd.

 4. Aanpassing reservering prioritair project Industrieterrein Moerdijk binnen de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Het college besluit:
  In te stemmen met het verzoek aan GS van Provincie Noord-Brabant de emissiereservering voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM) binnen de PAS te splitsen in (1) een reservering voor nieuwe ontwikkelingen bij bestaande bedrijven en inmiddels in gebruik zijnde kavels en in (2) een reservering voor nog uit te geven kavels. Een en ander volgens verdeling in de brief.

  Bij de start van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het Haven- en Industrieterrein Moerdijk (HIM) opgenomen als prioritair project. Daarbij waren meerdere gebieden binnen het HIM met ieder afzonderlijke ontwikkelruimte onderscheiden, waarbij vooral ontwikkelruimte was gereserveerd voor nog uit te geven kavels. Omdat dat in de praktijk niet goed werkte is in 2017 alles samengevoegd en is het gehele HIM als één prioritair project opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat hier ook nadelen aan zitten, aangezien het gevaar bestaat dat zittende bedrijven voor uitbreiding gebruik maken van de beschikbare ontwikkelruimte waardoor er voor nieuwe bedrijfsvestiging op nog uit te geven kavels geen of te weinig ruimte beschikbaar is. Daarom is tussen de provincie, gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk overleg gevoerd hoe te komen tot een goede verdeling tussen enerzijds de uitbreidingsmogelijkheden voor zittende bedrijven en uitgegeven kavels en anderzijds ruimte voor nieuwe bedrijfsvestiging op nog uit te geven kavels. De uitkomst van dit overleg is dat het inderdaad verstandig lijkt om tot een verdeling van de ontwikkelruimte te komen in een deel bestemd voor nieuwe bedrijfsvestiging op nog uit te geven kavels en een deel bestemd voor bestaande bedrijven/nieuwe bedrijvigheid op bestaande kavels.  Om tot een verantwoorde en evenwichtige verdeling te komen is nader onderzoek door Tauw uitgevoerd, waarbij benodigde emissiereserveringen zijn bepaald aan de hand van eerder gemaakte reserveringen, kentallen voor type bedrijven en het vigerende bestemmingsplan. Op basis van dit onderzoek is het advies om voor de betreffende emissies  een bepaald percentage toe te kennen aan uitbreidingsmogelijkheden voor zittende bedrijven en een bepaald percentage  toe te kennen ten behoeve van nieuwe bedrijfsvestiging op nog uit te geven kavels. Dit advies is voor het college leidend geweest om tot het verzoek aan GS te komen, zoals geformuleerd in een brief.

 5. Vervolg samenwerking BOEL-M Vestigingsklimaat - Economische kerncorridor A16

  Het college besluit:

  1. De BOEL-M samenwerking voort te zetten en komend jaar te gebruiken om deze in de vier gemeentelijke organisaties te verankeren; het gaat om de volgende actielijnen:
   1. Economische dynamiek (ruimte en bereikbaarheid) 
   2. Arbeidsmarkt & Onderwijs 
   3. Innovatie & Duurzaamheid 
   4. Branding, promotie & acquisitie  
  2. Het Uitvoeringsplan Strategie Corridor A16 voor de periode september 2018 - juli 2019 vast te stellen en de organisatie opdracht te geven hier uitvoering aan te geven 
  3. Het eerder per gemeente beschikbaar gestelde budget van € 44.500 voor de uitvoering van de strategie gedurende een jaar, te gebruiken (er resteert een budget van totaal ca. € 150.000,-).

  De gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk (BOEL-M) werken samen om een extra impuls geven aan de versterking en positionering van ‘de economische kerncorridor A16’. De samenwerking is geëvalueerd. De basis is gelegd, de eerste resultaten worden zichtbaar. De colleges hebben besloten de samenwerking voort te zetten.

 6. Gladheidbestrijdingsplan 2018-2019

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2018-2019
  2. Het gladheidbestrijdingsplan 2018-2019 op de gebruikelijke wijze te communiceren en ter inzage leggen.

  Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Via de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2017-2018 (zie het bijgevoegde verslag) worden een aantal verbeteringen voorgesteld. Deze zijn verwerkt in het gladheidbestrijdingsplan 2018 – 2019.