Besluitenlijst B&W vergadering 16 oktober 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 16 oktober 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 oktober 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 oktober 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verantwoording jaarlijkse subsidie ROC West-Brabant-Kellebeek College 2017

  Het college besluit:
  De jaarlijkse subsidie over het schooljaar 2017 voor het Kellebeek College definitief vast te stellen op € 39.000,= , conform de eerdere subsidieverlening.

  Jaarlijks verstrekt de gemeente Moerdijk het Kellebeek College (onderdeel van het ROC West-Brabant) een subsidie om invulling te geven aan het volwassenenonderwijs voor de inwoners met een laag opleidingsniveau in de gemeente Moerdijk. Dit doen we aanvullend op de rijksmiddelen voor volwassenenonderwijs, omdat deze niet toereikend zijn om het lokaal beleid op het gebied van de bestrijding van laaggeletterdheid vorm te geven. Door de gemeentelijke subsidie was het mogelijk 3 pilots ouderbetrokkenheid voor anderstalige ouders uit te voeren. Daarnaast is een netwerkdocent ingezet om cursisten (Basiseducatie en NT 2) te werven. De verstrekte subsidie 2017 is conform de afspraken ingezet en wordt vastgesteld op € 39.000,=.

 4. Samenwerkingsovereenkomst Fort Sabina

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de definitieve samenwerkingsovereenkomst For Sabina 2018;
  2. De heer drs. T.H.R. Zwiers te machtigen om namens de gemeente Moerdijk de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

  9 januari is, in aanloop van het bestuurlijk overleg Fort Sabina in gestemd met de Concept samenwerkingsovereenkomst ‘Fort Sabina’ (Verseon 775463, onderdeel BBV 775460). In de tussenliggende periode is verder gewerkt en gekomen tot de definitieve samenwerkings- overeenkomst zoals nu voorligt en in het bestuurlijk overleg van 24 oktober aanstaande ondertekend zal worden.

 5. De Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022

  Het college besluit:

  1. In de periode 2019-2022 te blijven deelnemen aan de gemeente-impuls, zoals beschreven in de bestuurlijke afspraken in het kader van de Rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties, deze op te hogen van 135% (2018) naar 140% (2019-2022) en daarmee in te stemmen met de volgende voorwaarden:
   1. Gelet op de herkomst  en het daadwerkelijk ter beschikking komen van de middelen aan de gemeente in principe tenminste 140% (= 7 fte) combinatiefuncties inclusief buurtsportcoaches en cultuurcoaches gerealiseerd hebben.
   2. Medewerking bij het leveren van gegevens die nodig zijn voor een landelijke jaarlijkse monitoring van de output, die in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van OCW uitgevoerd zal worden. 
  2. De rapportage van Sport en Welzijn van het eerste halfjaar voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De raad te informeren over de intentieverklaring door middel van een raadsinformatiebrief.

  De Rijksregeling Brede Impuls Combinatiefuncties bestaat sinds  2012 en is een vervolg op de impuls brede school, sport en cultuur van 2008. In het kader van de impuls kunnen zowel combinatiefuncties voor onderwijs, sport en cultuur worden ingezet. In het Regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de toekomst’ wordt meer aandacht gevraagd voor de betekenis die sport heeft in Nederland. Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Het kabinet blijft zich inzetten om de sport financieel en organisatorisch te blijven versterken. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt een belangrijke rol in het Sportakkoord.
  De Brede Regeling Combinatiefuncties kan voor verschillende domeinen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het Kabinet. De kracht van de regeling is het kunnen leveren van lokaal maatwerk en de verbinding tussen verschillende sectoren waaronder, sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. De regeling kan helpen bij het realiseren van beleidsdoelstellingen in het sociale domein zoals bevordering van participatie kwetsbare doelgroepen, versterking van de leefbaarheid, opvang van jongeren en arbeidsre-integratie.
  Het college heeft besloten om de deelname aan deze regeling te handhaven voor de periode 2019-2022 via ondertekening van een intentieverklaring. Hiermee kan een aantal van 7 fte aan buurtsportcoaches, jongerenwerkers en cultuurcoach worden ingezet in Moerdijk. Deze zijn met ingang van 2018 ondergebracht bij Stichting Sport en Welzijn, MeerMoerdijk.