Besluitenlijst B&W vergadering 23 oktober 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 23 oktober 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 oktober 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 oktober 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Locatiestudie 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. De locatiestudie voor project 187. Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek vast te stellen, waarin wordt ingezet op de realisatie van een multifunctionele accommodatie op de locatie van het huidige schoolgebouw en gemeenschapshuis;
  2. Een voorbereidingsbudget van € 20.000,- beschikbaar te stellen en kosten in te brengen in de nog op te stellen grondexploitatie.

  De gemeente heeft op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk’ een wettelijk taak in het voorzien van voldoende en adequate huisvesting voor onderwijs ten behoeve van het schoolbestuur.
  In Zevenbergschen Hoek kampt basisschool De Hoeksteen met een huisvestingsprobleem, in die zin dat de school verouderd is en niet meer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Renovatie van het schoolgebouw biedt geen structurele oplossing voor de lange termijn. Met het haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet op nieuwbouw van de basisschool. Ter versterking van het sociaal maatschappelijk voorzieningenniveau in de kern is het streven naar een multifunctionele accommodatie met daarin ondergebracht tevens het gemeenschapshuis, de kinderopvang en een steunpuntfunctie (Huis van de Wijk). Een school met een multifunctionele invulling kan een belangrijke ontmoetingsplaats worden en zo een leefbaarheidsimpuls geven aan Zevenbergschen Hoek. De eerste fase van het haalbaarheidsonderzoek omvat de locatiestudie. Ingezet wordt op ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie op de locatie van het huidige schoolgebouw en het gemeenschapshuis. Met de vaststelling van de locatiestudie door de gemeenteraad wordt het ontwikkelgebied formeel vastgelegd en kan de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek van start gaan. De tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek behelst de nadere studie naar de (on)mogelijkheden van een multifunctionele accommodatie op het aangegeven ontwikkelgebied, waaronder de stedenbouwkundige uitwerking en het opstellen van een grondexploitatie.

 4. Aanbesteding expertteam

  Het college besluit:

  1. in te stemmen met het advies voor het voortzetten van een Expertteam binnen het jeugdstelsel WBW.
  2. in te stemmen met de aanbesteding van de opdracht voor een onafhankelijk Expertteam voor de duur van 4 jaar. 
  3. de gemeente Roosendaal te mandateren voor de uitvoering en afhandeling van de aanbestedingsprocedure namens de regio WBW middels het bijgevoegde mandateringsformulier.

  Het inrichten en aanbesteden van een Expertteam binnen het jeugdstelsel WBW. Dit team ondersteunt Jeugdprofessionals met consultatie, advies, diagnostiek en advisering bij het bepalen van de problematiek en de benodigde zorg.

 5. Inleg tarieven Wmo hulpmiddelen bij het CAK

  Het college besluit:
  Voor de cliënten die op 1 mei 2017 al voorzieningen geleverd kregen en door de overgang van het hulpmiddelencontract van Welzorg naar Medipoint voor deze voorzieningen een hogere kostprijs geldt, de kostprijs uit het (oude) contract met Welzorg d.d. 1 juli 2015 in te leggen bij het CAK.

  Op 1 juli 2015 is een contract voor de levering van Wmo hulpmiddelen gesloten met Welzorg. Omdat Welzorg niet aan de contractuele verplichtingen voldeed is het contract met Welzorg beëindigd en op 1 mei 2017 een overeenkomst aangegaan met Medipoint. Medipoint hanteert andere kostprijzen voor voorzieningen. Dit heeft ertoe geleid dat wij voor een aantal clienten voor hetzelfde hulpmiddel een hogere kostprijs betalen. Als we deze kostprijs bij het CAK inleggen voor de eigen bijdrage Wmo kan dat ertoe leiden dat cliënten een hogere eigen bijdrage gaan betalen voor hetzelfde hulpmiddel. Om de cliënten niet de dupe te laten zijn van de wisseling van leverancier wordt voor de inleg bij het CAK de lagere kostprijs gebruikt uit het (oude) contract met Welzorg.

 6. Verweerschrift Beroep bestemmingsplan Vesting Willemstad

  Het college besluit:
  In te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

  Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Vesting Willemstad ongewijzigd vast te stellen, is één beroepschrift ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 31 oktober 2018 een verweerschrift in te dienen. Het college besluit in te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

 7. 2e bestuursrapportage 2018

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2018;
  2. De 2e bestuursrapportage 2018 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2018 op basis van de 2e bestuursrapportage 2018 via een begrotingswijziging te verwerken.
  4. De volgende voorzieningen op te heffen:
   1. Onderhoud haven Willemstad
   2. LMC gelden leerplicht

  Eind oktober 2018 is de 2e bestuursrapportage 2018 ter kennisname (via een raadsinformatiebrief) aan de gemeenteraad aangeboden. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld een aantal afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2018 door te voeren.
  De financiële mutaties laten een voordeel zien van € 348.000. Afgezet tegen het huidige begrotings-resultaat van € 77.000 nadelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat voordelig rekeningresultaat 2018 van € 271.000.
  In de 2e bestuursrapportage 2018 wordt ook voorgesteld eerder beschikbaar gestelde kredieten bij te stellen, een aantal mutaties in de reserves door te voeren (inclusief het opheffen van een reserve en het instellen van een nieuwe reserve), een aantal algemene besluiten te nemen ten aanzien van de aanwending van reserves bij de jaarrekening 2018 en 5 grondexploitaties af te sluiten.
  Daarnaast heeft het college besloten 2 voorzieningen op te heffen.

 8. Project 120. Logistiek Park Moerdijk – verwijdering kettingbeding voormalige gemeentegrond in overeenkomsten

  Het college besluit:
  In te stemmen met:

  1. Het verwijderen in de akte van levering tussen ‘erven van der Ploeg’ en ‘Hebema II B.V’ van het kettingbeding in artikelen 7, 9 en 10 onder volledig;
  2. Het aanpassen van kettingbeding artikel 11, indachtig besluitpunt 1; 
  3. Teamleider REO te mandateren om bij volgende verzoeken tot schrappen van kettingbedingen in ontwikkelgebied LPM van gelijke strekking, deze te verwijderen.

  Gemeente heeft in het verleden, bij verkoop van gemeentelijke grond aan de inmiddels overleden heer R.C.M van der Ploeg enkele kettingbedingen opgelegd. Deze grond ligt in het ontwikkelgebied van het Logistiek Park Moerdijk, en wordt aangekocht door de ontwikkelcombinatie Hebema II B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van het LPM. Ontwikkelaar Hebema II B.V. heeft de gemeente verzocht de kettingbedingen te schrappen.
  De oorspronkelijke bedoeling van de kettingbedingen worden grotendeels teniet gedaan door de ontwikkeling van het LPM, waardoor de kettingbedingen overbodig zijn geworden. De kettingbedingen zien toe op het verplicht plaatsen van een perceelscheiding, het gebruik van de grond als landbouwgrond en het verbod op wijzigen van de bestemming. Tevens vormen deze een financieel risico voor de ontwikkelaar in de vorm van boetes of nabetaling.
  In overleg met team FJZ is voorgesteld om onder 3. Onbezwaarde levering. Bijzondere lasten / beperkingen de artikelen 7, 9 & 10 volledig te schrappen en artikel 11 aan te passen, zodat deze enkel verwijst naar artikel 8. Zodat artikel 8 ook na de ontwikkeling van het LPM nog van toepassing blijft. Indien de betreffende kettingbedingen, genoemd in artikel 7 en 9 niet verwijderd worden, wordt het perceel na de ontwikkeling van LPM onnodig verzwaard.

 9. Voorwaarden beheer omvorming Hotel Port of Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde maatregelen voor beheer voor Hotel Port of Moerdijk bij de omvorming naar de huisvesting van arbeidsmigranten;
  2. Deze maatregelen via een anterieure overeenkomst privaatrechtelijk vastleggen.

  Voor Hotel Port of Moerdijk, Sebastiaansweg 1 te Moerdijk, is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om het bestaande hotel om te vormen naar een faciliteit voor de huisvesting van maximaal 146 arbeidsmigranten. Eén van de voorwaarden voor medewerking is dat het beheer op de locatie goed geregeld moet zijn. Het college besluit een aantal maatregelen voor het beheer voor te schrijven en deze afspraken middels een anterieure overeenkomst vast te leggen met de aanvrager.

 10. Vaststelling datum voorzienbaarheid van schade in verband met verzoeken om nadeelcompensatie werkzaamheden voor het Centrumplan Zevenbergen

  Vertrouwelijk besluit d.d. 18-09-2018, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:
  Vaststelling datum voorzienbaarheid van schade op 25 oktober 2012.

  In verband met de werkzaamheden voor het Centrumplan Zevenbergen is het van belang om de datum van voorzienbaarheid van schade vast te stellen, omdat deze datum bepalend is bij vaststelling van schade. Vanaf deze datum is het voor de betreffende eigenaar/ondernemer voorzienbaar geweest dat er ontwikkelingen zijn die schade tot gevolg kunnen hebben. Indien na deze datum geïnvesteerd wordt in onroerend goed of een onderneming, komt de schade die door de ontwikkelingen geleden wordt, niet voor vergoeding in aanmerking.