Besluitenlijst B&W vergadering 30 oktober 2018

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 30 oktober 2018
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 oktober 2018

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 oktober 2018

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Het aangaan van een huurovereenkomst t.b.v. aanbrengen van parasolvoeten in het middenpad bij hotel Trusten en restaurant Bellevue

  Het college besluit:
  In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst voor het aanbrengen van parasolvoeten in het middenpad bij het terras van Hotel Trusten B.V. en Bovenkade 1 B.V. (restaurant Bellevue) in Willemstad. 

  Er zijn twee afzonderlijke verzoeken ingediend voor het aanbrengen van in totaal zeven parasolvoeten in het middenpad t.h.v. Voorstraat 47-49 en Bovenkade 1-1a in Willemstad. Door het aangaan van de huurovereenkomst wordt aan de uitbaters toestemming gegeven de parasolvoeten in te graven in gemeentelijk eigendom. Tevens wordt evt. aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de parasolvoeten en parasols uitgesloten.

 4. Vaststellen Belastingverordeningen 2019

  Het college besluit:
  Het tarievenbeleid inzake de heffingen als volgt vast te stellen:

  1. Het huidige beleid voor wat betreft de OZB en (Water)toeristenbelasting te handhaven, t.w. jaarlijkse verhoging met de prijsindex.
  2. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing de toe te rekenen overhead in 3 jaarlijkse stappen te verhogen naar het maximum.
  3. De toe te rekenen overhead aan Leges in titel 2 (omgevingsvergunning) verhogen naar het maximum.
  4. Zolang de weekmarkten nog voor het gemeentehuis staan geen verhoging door te voeren van de marktgelden en vanaf het moment dat de weekmarkt terug naar het centrum wordt verplaatst ook hier de nog toe te rekenen overhead in het tarief mee te nemen.
  5. De 100% kostendekkendheid voor de lijkbezorgingsrechten voorlopig los te laten en de tarieven jaarlijks met de vastgestelde prijsindex te verhogen totdat er meer duidelijkheid is over de exploitatiecijfers van de nieuwe begraafplaats.

  Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:

  1. verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Moerdijk 2019;
  2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Moerdijk 2019;
  3. verordening rioolheffing gemeente Moerdijk 2019;
  4. verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2019;
  5. verordening watertoeristenbelasting gemeente Moerdijk 2019;
  6. legesverordening gemeente Moerdijk 2019;
  7. verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2019;
  8. verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Moerdijk 2019;
  9. regeling kwijtschelding gemeentelijke belasting gemeente Moerdijk 2019.
  10. De geraamde meeropbrengsten van de diverse heffingen te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2023 conform onderstaande tabel:

  Voor het belastingjaar 2019 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voorstel is tot stand gekomen met de begroting 2019 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijsindex van 2,5%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen. De ruimte die ontstaat doordat meer kosten van de overhead kunnen worden toegerekend aan de diverse producten, wordt voor de rioolrechten en afvalstoffenheffing in 3 jaren verwerkt in de tarieven. De ruimte binnen de leges omgevingsvergunningen wordt in 1 keer verwerkt. Tot slot wordt de bestaande afspraak om de tarieven voor de Lijkbezorgingsrechten jaarlijks met 5% extra te verhogen voor 2019 niet doorgevoerd. Nadat duidelijk is hoe de exploitatie van de nieuwe begraafplaats zich ontwikkelt zal opnieuw de discussie gevoerd worden over de mate van kostendekkendheid van dit product.

 5. Afwijkingsbesluit van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk t.b.v. het afsluiten van een nieuw contract met Stadsbeheer b.v. voor de v

  Het college besluit:

  1. Voor de vervanging van de huidige VTH-applicatie (vergunningverlening, toezicht en handhaving) FORMS naar LEEF af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk (juli 2017) en hiervoor geen nationaal openbare aanbestedingsprocedure te volgen.
  2. Overeenkomstig de uitgebrachte offerte van Stadsbeheer b.v. d.d. 22 juni 2018 (kenmerk: OPP00013112) een contract van maximaal 4 jaar aan te gaan voor de levering van de VTH-applicatie LEEF.

  Sinds 2005 maakt het team VTH gebruik van de applicatie SBA FORMS voor de registratie van de VTH-werkprocessen, het opstellen van jaarplanningen en de monitoring van en jaarlijkse verslaglegging over de uitvoering van de gemeentelijke VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Deze applicatie is binnen afzienbare tijd niet meer in staat om aan de huidige (o.a. gebruiksvriendelijkheid en digitaal werken) en toekomstige gebruikswensen (Omgevingswet) te voldoen. De leverancier (Stadsbeheer b.v.) heeft hierop tijdig ingespeeld door eind 2017 een nieuwe applicatie, genaamd LEEF, te lanceren. De nationaal openbare aanbestedingsprocedure is op de vervanging van de applicatie van toepassing. Het college ziet diverse voordelen om de aanbesteding een-op-een te gunnen aan Stadsbeheer b.v. en heeft daarom besloten van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Moerdijk (juli 2017) af te wijken.

 6. Project 14 Havenfront Willemstad deelproject ontwikkeling Oostrand

  Het college besluit:
  In te stemmen met de opgaven, rolbeschrijvingen en de voorgestelde aanpak zoals opgenomen in het Koersdocument ‘Gebiedsontwikkeling Willemstad-Oost.

  Op 23 maart 2018 is met RSR Schifffahrt AG uit Baar, Zwitserland een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een nieuwe aanlegsteiger voor riviercruiseschepen aan de oostzijde van de Vesting Willemstad. Onderzoeken naar de haalbaarheid zijn in volle gang. Behalve de aanlegsteiger ligt er een opgave in hetzelfde gebied voor het realiseren van een parkeerterrein (voornamelijk van de gebruikers van de gemeentelijke jachthaven), het doortrekken van de voet- en fietsverbinding Oostdijk-Vesting Willemstad en vindt er onderzoek plaats vanuit het waterschap Brabantse Delta naar de stabiliteit en kering van de Oostdijk. Naast de initiatiefnemer voor de steiger en gemeente, zijn provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta participanten in de geschetste ontwikkelingen voor het gebied. Het samenwerkingsverband Waterpoort ondersteund de geschetste initiatieven. De partijen hebben de opgaven, koppelkansen, rollen en investeringen beschrijven in bijgaand ‘Koersdocument Gebiedsontwikkeling Willemstad-Oost’. Dit document is enkel en alleen gericht op de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve opgaven aan de oostzijde van de kern Willemstad. Aan de totstandkoming hebben alle organisaties in de afgelopen maanden nauw samengewerkt. Op basis van de uitgangspunten van het Koersdocument worden de opgaven in het gebied door de 4 partijen samen uitgewerkt en gerealiseerd. De algehele coördinatie hiervoor ligt bij de gemeente.

 7. Wegsleepverordening 2018 Gemeente Moerdijk

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:
  In te stemmen met de Wegsleepverordening 2018 gemeente Moerdijk.

  Op 24 januari 2008 heeft de raad de vigerende wegsleepverordening vastgesteld, de Wegsleepverordening 2008, welke aan vervanging toe is. In deze wegsleepverordening worden bergingsbedrijven genoemd die inmiddels zijn overgenomen door andere bergingsbedrijven. Tegelijkertijd maken we van de mogelijkheid gebruik om de kosten voor overbrengen en bewaren van voertuigen opnieuw vast te stellen. Er is namelijk een nieuwe overeenkomst met een bergingsbedrijf afgesloten. Bedragen uit deze overeenkomst, komen terug in de nieuwe Wegsleepverordening gemeente Moerdijk 2018. Na vaststelling door de raad dient het college nog een Aanwijzingsbesluit Wegsleepverordening te nemen.

 8. Vestingdagen 2019

  Het college besluit:

  1. De intentie uit te spreken om de vestingdagen 2019 in Willemstad (en Klundert) te willen organiseren.
  2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van €10.000 uit het budget 6561300/43710 recreatie en toerisme/overig.

  Het college heeft de intentie uitgesproken om de Vestingstedendagen in 2019 in gemeente Moerdijk te organiseren. Hierbij ziet zij wel graag dat verschillende partijen samenwerken om dit tot een geslaagd evenement te maken. Het evenement is bedoeld om de Vestingsteden onder de aandacht te brengen. Het college wil deze Vestingdagen gebruiken om niet alleen Willemstad of Klundert, maar de hele Stelling van Willemstad in het zonnetje te zetten. Uiteraard pakt de gemeente zelf ook haar rol en stelt zij uren en financiën beschikbaar.

 9. Pilot Fort Sabina voor doelgroep C

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen:

  1. Het belang te onderschrijven van Fort Sabina in het kader van participatie en re-integratie van de cliënten uit de C-doelgroep bij het Werkplein Hart van West-Brabant;
  2. Voor de cofinanciering van de functie van conciërge bij Fort Sabina in 2019 – bij wijze van pilot - € 25.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de stelpost nieuw beleid onderdeel onvoorzien incidentele middelen; 
  3. Een mandaat aan het college van burgemeester en wethouders af geven om de business case van Fort Sabina te toetsen en, bij goedvinden, akkoord te geven op uitbetaling;
  4. In te stemmen met beslispunt 2 door middel van een wijziging op de begroting 2019.

  Het Werkplein Hart van West-Brabant verzorgt de re-integratie en participatie van inwoners die hulp nodig hebben bij hun deelname aan de maatschappij. De afgelopen jaren is er een kentering gekomen in de verdeling van het klantenbestand van het Werkplein. Doelgroep C, de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, is flink gegroeid. Bijna 70% van het aantal klanten bij het Werkplein is ingedeeld in categorie C. Voor veel klanten in deze categorie is maatschappelijke participatie het hoogst haalbare. Andere klanten hebben ritme en structuur nodig, waarna zij wellicht kunnen doorgroeien naar een betaalde functie. Voor de activering van de klanten in de C-doelgroep zijn fysieke plaatsen en begeleiding nodig. Fort Sabina is een uitgelezen plek om klanten een plaats te bieden zich verder te ontwikkelen. Om klanten uit de C-doelgroep te begeleiden is er een conciërge nodig die alles in goede banen leidt.
  De gemeente Moerdijk erkent het belang van deze plaats en de uitwerking op de C-doelgroep. Daarom wordt de raad geadviseerd om € 25.000 beschikbaar te stellen om deze functie gedeeltelijk te bekostigen. Andere financieringsbronnen worden door de stichting Fort Sabina gezocht om het financiële plaatje compleet te krijgen. De € 25.000 wordt pas uitgekeerd wanneer de business case van stichting Fort Sabina volledig rond is en het college van burgemeester en wethouders dit heeft getoetst en akkoord bevonden. De opzet van dit project is een pilot voor de duur van 1 jaar. Wanneer blijkt dat de gekozen opzet werkt kan worden besloten de pilot uit te breiden of er een structureel vervolg aan te geven.

 10. Aanpassingen brandveiligheid schoolgebouwen fase 1

  Het college besluit:
  In te stemmen met het raadsvoorstel aanpassingen brandveiligheid van 21 schoolgebouwen en 3 gemeentelijke accommodaties (fase 1).

  Op verzoek van de raad voert het extern bureau “Vlampunt  brandpreventie en brandwachten” een nagenoeg volledige opname ten behoeve van de algehele brandveiligheid uit van de basisscholen en de gemeentelijke accommodaties. Alle brandveiligheidsvoorzieningen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) worden nagelopen en gecontroleerd.
  Prioriteit (= fase 1) is gegeven aan de inspecties van de 21 basisschoolgebouwen en de 3 gemeentelijke accommodaties van Buitenschoolse opvang De Petteflet, Kinderverblijf De Speeldoos & Peuteropvang Jip & Janneke in Willemstad, en MFC De Parel in Fijnaart.
  Van deze 21 basisschoolgebouwen alsook de 3 gemeentelijke accommodaties zijn met de rapportages de tekortkomingen aangaande de algehele brandveiligheid in beeld gebracht en is  inzichtelijk wat er minimaal moet worden aangepast. Als er bij de inspectie gebreken zouden zijn geconstateerd die geen uitstel kunnen verdragen, dan zou dit meteen zijn opgepakt. Dit is tot op heden niet nodig. Op grond van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk is de gemeente (financieel) verantwoordelijk voor de bouwkundige aanpassingen (incl. leges) in het kader van de brandveiligheid aan de 21 basisschoolgebouwen.
  De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de installatietechnische aanpassingen aan de schoolgebouwen en de organisatorische maatregelen. Contractueel zijn tussen de gemeente, als eigenaar en verhuurder van de accommodaties, en de  Buitenschoolse opvang De Petteflet, Kinderdagverblijf De Speeldoos & Peuteropvang Jip & Janneke, en MFC De Parel, als huurders afspraken gemaakt over de verdeling van bouwkundige en de installatietechnische aanpassingen en de organisatorische maatregelen. De inspectie van de overige 45 gemeentelijke accommodaties (fase 2) loopt nog en de resultaten hiervan komen naar verwachting pas in 2019. Het college wil niet de inspecties van deze overige 45 gemeentelijke accommodaties (fase 2) afwachten om de reeds geïnspecteerde 21 schoolgebouwen en de 3 gemeentelijke accommodaties aan te laten passen, aangezien het gebouwen zijn waarin met name kinderen verblijven.
  Voorgesteld wordt derhalve aan de raad om het benodigde budget van € 279.000 beschikbaar te stellen voor de reeds geïnspecteerde 21 basisschoolgebouwen en de 3 voormelde gemeentelijke accommodaties. Voor de uitvoering van fase 2 zal in 2019 een separaat raadsvoorstel volgen zodra de inspecties hiervan zijn afgerond.

 11. Financiële steun Generaal Maczek Memorial

  Het college besluit:

  1. De stichting Generaal Maczek Memorial een bijdrage te verlenen van € 1.944,-;
  2. Deze bijdrage te dekken uit het representatiebudget van het College (6001000/4340049)

  Het College heeft besloten om een financiële bijdrage te geven van € 1.944,- voor de totstandkoming van het Generaal Maczek Memorial in Breda. In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan de Duitse overheersing. Sinds die tijd is er veel aandacht geweest voor de Amerikaanse, Britse en Canadese bijdrage aan de bevrijding van ons land. Veel minder aandacht is er geweest voor het feit dat een groot aantal gemeenten in Nederland en Vlaanderen bevrijd zijn door de troepen van de 1e Poolse Pantserdivisie van Generaal Maczek. Ook onze kernen Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek hebben hun vrijheid aan de Generaal te danken. In de kern Moerdijk is dit zichtbaar gemaakt. Op het bevrijdingsmonument Klokkestoel is het symbool van de poolse cavalerie geplaats. Het Generaal Maczek Memorial wordt dé herdenkingsplek in Nederland waar de opofferingen die de Poolse militairen gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben geleverd in blijvende herinnering wordt gehouden. De preservatie van dit erfgoed is van historisch belang voor de gemeente Moerdijk. Het College geeft graag een bijdrage vanwege het permanente karakter van het initiatief en het feit dat de gemeente Moerdijk onderdeel is van deze geschiedenis.

 12. Ontvangstplicht baggeren watergangen

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het meerjarenprogramma baggeren 2019-2026; 
  2. Voor de periode 2019-2026 een budget van in totaal € 2.716.000 beschikbaar te stellen op basis van het meerjarenprogramma baggeren 2019-2026 verdeeld in € 590.000 voor de jaren 2019 en 2020 en € 256.000 voor de jaren 2021 en verder; 
  3. De jaarlijkse kosten te dekken uit de stelpost nieuw beleid zoals opgenomen in de begroting van 2019 en verder, reeds specifiek hiervoor geoormerkt;
  4. Het niet benutte bedrag van € 118.000 uit 2019 vrij te laten vallen uit de stelpost nieuw beleid ten gunste van het begrotingsresultaat 2019.
  5. Het bedrag van € 118.000 wat extra nodig is voor 2020 te dekken uit de incidentele ruimte in de begroting van 2020.

  In de afgelopen jaren is er bij het waterschap een achterstand ontstaan bij de uitvoering van het baggeren binnen stedelijk gebied. Het waterschap is gestart met de voorbereidingen om de waterbodems binnen de gemeente weer op orde te brengen. Om op een structurele wijze dit groot onderhoud te kunnen uitvoeren is samen met het waterschap een meerjarenprogramma baggeren opgesteld voor de periode 2019-2026. De baggerwerkzaamheden zullen grotendeels voor rekening van het waterschap komen, echter de gemeente heeft een ontvangstplicht en is verantwoordelijk voor het afvoeren dan wel verwerken van de vrijgekomen baggerspecie. De totale kosten voor  meerjarenprogramma baggeren 2019-2026 voor de ontvangstplicht zijn berekend op € 2.716.000. Om de verplichtingen voortkomend uit de ontvangstplicht te kunnen financieren zal voor de meerjarenbegroting vanaf 2019  structureel budget nodig zijn om deze kosten te dekken. Gezien de klachten en overlast van de afgelopen jaren en de hoeveelheid op te ruimen baggerspecie op de meest urgente locaties staat voor 2019 en 2020 een extra  inhaalslag op de planning, waarvoor beide jaren een budget van € 590.000 benodigd is en € 256.000 voor de jaren 2021 en verder.

 13. Tarieven Huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura (HO ZIN) 2018 en 2019 en addendum 2019

  Vertrouwelijk besluit d.d. 23 oktober 2018, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de nieuwe (periode)tarieven HO ZIN per 31 december 2018 (CAK periode 1-2019);
  2. In 2018 de aanbieders HO, op basis van artikel 12.5 van het addendum 2018 behorende bij de overeenkomst maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning 2016 zorg in natura, met terugwerkende kracht tegemoet te komen in de stijging van de loonkosten door middel van een terugbetalingsregeling. Deze terugbetaling wordt opgesplitst in twee delen, te weten van CAK periode 4 tot en met 10-2018 (de nieuwe HV schalen) en CAK periode 11 tot en met 13-2018 (de nieuwe HV schalen met de 4% salarisverhoging);
  3. De geraamde meerkosten van deze terugbetaling in 2018 van € 80.000 ten laste te brengen van product Wmo huishoudelijke hulp (6662000/44269);
  4. De inleg van de eigen bijdrage bij het CAK in 2018 ongewijzigd te laten.
  5. In te stemmen met de nieuwe (periode)tarieven HO ZIN per 1 april 2019 (CAK periode 4 2019);
  6. De geraamde meerkosten in 2019, € 200.000 ten laste te brengen van product Wmo huishoudelijke hulp (6662000/44269) en de eventuele financiële consequenties te verwerken in de 1ste bestuursrapportage 2019; 
  7. In te stemmen met het addendum 2019 behorende bij overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2016 en na overeenstemming met  de aanbieders over gaan tot de ondertekening.

  Vanaf 2016 hebben we met zes thuiszorgaanbieders een maatwerkovereenkomst huishoudelijke ondersteuning afgesloten. De looptijd eindigde op 31 december 2017. Met het addendum 2018 is de looptijd met één jaar verlengd tot 31 december 2018. In dit addendum is in artikel 12.5 gesteld dat gedurende 2018 de opdrachtgever (de gemeente) opnieuw zal oordelen over een mogelijke aanpassing van de tarieven naar aanleiding van de overeenstemming over de cao VVT, welke afloopt in maart 2018. Als gevolg van afspraken voor de cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (VVT) zijn er in 2018 feitelijk twee zaken van invloed op de personeelskosten, te weten de invoering van de HV schalen per 1 april 2018 en de loonsverhoging met 4% die ingaat op 1 oktober 2018. De aanbieders worden voor beide verhogingen met terugwerkende kracht tot 1 april 2018 gecompenseerd. Voor 2019 zijn er wederom twee ontwikkelingen die leiden tot een kostenstijging HO; te weten per 1 april 2019 zullen alle medewerkers een periodiek stijgen binnen de HH-schalen en een nieuwe cao zal – naar verwachting - wederom een loonsverhoging met zich meebrengen. De loonstijging vanuit de nieuwe CAO is nog niet door te rekenen. Wel wordt in het addendum 2019 meegenomen dat deze ontwikkeling tot een mogelijke aanpassing van de tarieven leidt. Bij het bepalen van het tarief 2019 is al wel rekening gehouden met de (reguliere) periodieke stijging vanaf 1 april 2019. Met de voorgestelde tarieven voldoet de gemeente aan de wettelijke bepaling vanuit de AMvB reële prijs Wmo.  Met het eerdergenoemde addendum 2019 wordt de looptijd van de oorspronkelijke overeenkomst wederom voor een laatste keer met één jaar verlengd tot 31 december 2019. Dit is nodig om verder te gaan op de ingeslagen weg van resultaatgericht werken en om per 2020 de opdracht HO opnieuw in de markt te zetten. Tevens worden met het addendum enkele zaken rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geactualiseerd.