Ontvangstplicht baggeren watergangen

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het meerjarenprogramma baggeren 2019-2026; 
  2. Voor de periode 2019-2026 een budget van in totaal € 2.716.000 beschikbaar te stellen op basis van het meerjarenprogramma baggeren 2019-2026 verdeeld in € 590.000 voor de jaren 2019 en 2020 en € 256.000 voor de jaren 2021 en verder; 
  3. De jaarlijkse kosten te dekken uit de stelpost nieuw beleid zoals opgenomen in de begroting van 2019 en verder, reeds specifiek hiervoor geoormerkt;
  4. Het niet benutte bedrag van € 118.000 uit 2019 vrij te laten vallen uit de stelpost nieuw beleid ten gunste van het begrotingsresultaat 2019.
  5. Het bedrag van € 118.000 wat extra nodig is voor 2020 te dekken uit de incidentele ruimte in de begroting van 2020.

In de afgelopen jaren is er bij het waterschap een achterstand ontstaan bij de uitvoering van het baggeren binnen stedelijk gebied. Het waterschap is gestart met de voorbereidingen om de waterbodems binnen de gemeente weer op orde te brengen. Om op een structurele wijze dit groot onderhoud te kunnen uitvoeren is samen met het waterschap een meerjarenprogramma baggeren opgesteld voor de periode 2019-2026. De baggerwerkzaamheden zullen grotendeels voor rekening van het waterschap komen, echter de gemeente heeft een ontvangstplicht en is verantwoordelijk voor het afvoeren dan wel verwerken van de vrijgekomen baggerspecie. De totale kosten voor  meerjarenprogramma baggeren 2019-2026 voor de ontvangstplicht zijn berekend op € 2.716.000. Om de verplichtingen voortkomend uit de ontvangstplicht te kunnen financieren zal voor de meerjarenbegroting vanaf 2019  structureel budget nodig zijn om deze kosten te dekken. Gezien de klachten en overlast van de afgelopen jaren en de hoeveelheid op te ruimen baggerspecie op de meest urgente locaties staat voor 2019 en 2020 een extra  inhaalslag op de planning, waarvoor beide jaren een budget van € 590.000 benodigd is en € 256.000 voor de jaren 2021 en verder.