Tarieven Huishoudelijke ondersteuning Zorg in Natura (HO ZIN) 2018 en 2019 en addendum 2019

Vertrouwelijk besluit d.d. 23 oktober 2018, vanaf heden openbaar
Het college besluit:

  1. In te stemmen met de nieuwe (periode)tarieven HO ZIN per 31 december 2018 (CAK periode 1-2019);
  2. In 2018 de aanbieders HO, op basis van artikel 12.5 van het addendum 2018 behorende bij de overeenkomst maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning 2016 zorg in natura, met terugwerkende kracht tegemoet te komen in de stijging van de loonkosten door middel van een terugbetalingsregeling. Deze terugbetaling wordt opgesplitst in twee delen, te weten van CAK periode 4 tot en met 10-2018 (de nieuwe HV schalen) en CAK periode 11 tot en met 13-2018 (de nieuwe HV schalen met de 4% salarisverhoging);
  3. De geraamde meerkosten van deze terugbetaling in 2018 van € 80.000 ten laste te brengen van product Wmo huishoudelijke hulp (6662000/44269);
  4. De inleg van de eigen bijdrage bij het CAK in 2018 ongewijzigd te laten.
  5. In te stemmen met de nieuwe (periode)tarieven HO ZIN per 1 april 2019 (CAK periode 4 2019);
  6. De geraamde meerkosten in 2019, € 200.000 ten laste te brengen van product Wmo huishoudelijke hulp (6662000/44269) en de eventuele financiële consequenties te verwerken in de 1ste bestuursrapportage 2019; 
  7. In te stemmen met het addendum 2019 behorende bij overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2016 en na overeenstemming met  de aanbieders over gaan tot de ondertekening.

Vanaf 2016 hebben we met zes thuiszorgaanbieders een maatwerkovereenkomst huishoudelijke ondersteuning afgesloten. De looptijd eindigde op 31 december 2017. Met het addendum 2018 is de looptijd met één jaar verlengd tot 31 december 2018. In dit addendum is in artikel 12.5 gesteld dat gedurende 2018 de opdrachtgever (de gemeente) opnieuw zal oordelen over een mogelijke aanpassing van de tarieven naar aanleiding van de overeenstemming over de cao VVT, welke afloopt in maart 2018. Als gevolg van afspraken voor de cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, en Jeugdgezondheidszorg (VVT) zijn er in 2018 feitelijk twee zaken van invloed op de personeelskosten, te weten de invoering van de HV schalen per 1 april 2018 en de loonsverhoging met 4% die ingaat op 1 oktober 2018. De aanbieders worden voor beide verhogingen met terugwerkende kracht tot 1 april 2018 gecompenseerd. Voor 2019 zijn er wederom twee ontwikkelingen die leiden tot een kostenstijging HO; te weten per 1 april 2019 zullen alle medewerkers een periodiek stijgen binnen de HH-schalen en een nieuwe cao zal – naar verwachting - wederom een loonsverhoging met zich meebrengen. De loonstijging vanuit de nieuwe CAO is nog niet door te rekenen. Wel wordt in het addendum 2019 meegenomen dat deze ontwikkeling tot een mogelijke aanpassing van de tarieven leidt. Bij het bepalen van het tarief 2019 is al wel rekening gehouden met de (reguliere) periodieke stijging vanaf 1 april 2019. Met de voorgestelde tarieven voldoet de gemeente aan de wettelijke bepaling vanuit de AMvB reële prijs Wmo.  Met het eerdergenoemde addendum 2019 wordt de looptijd van de oorspronkelijke overeenkomst wederom voor een laatste keer met één jaar verlengd tot 31 december 2019. Dit is nodig om verder te gaan op de ingeslagen weg van resultaatgericht werken en om per 2020 de opdracht HO opnieuw in de markt te zetten. Tevens worden met het addendum enkele zaken rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geactualiseerd.